47/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 17-07-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 47 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 3Ο «Περί   συζητήσεως   του αιτήματος του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, περί Κοινωνικού

                       Φροντιστηρίου.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/13-07-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Δ. Ασβεστόπουλος

3.- Α. Βυτινιώτης                  «                                                 3.- Α. Λούτα  

4.- Β. Kελλάρης                   «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «  

                                            

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  3ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Περί   συζητήσεως   του αιτήματος του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, περί

Κοινωνικού Φροντιστηρίου»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Α.-   Η κ. Κυδώνη   Αγγελική  καθηγήτρια Φιλόλογος του Λυκείου Γκούρας, , σε αντικατάσταση του Διευθυντού κ. Χρυσαϊδου Ιωάννη, υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή το υπ’ αριθ. 227/28-06-2018 έγγραφό της, όπου μας ενημερώνει ότι η εκπαιδευτικός κ. Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος) θα υλοποιήσει κοινωνικό φροντιστήριο στη Γ’ τάξη Λυκείου για τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως τον Ιούλιο του έτους 2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της αναπληρώτριας Δ/ντριας του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας κ. Κυδώνη   Αγγελικής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

                                                  

Α.-    Ε γ κ ρ ί ν ε ι     την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για την Γ’ Τάξη του Λυκείου Γκούρας, για τέσσερις (4) ώρες  την εβδομάδα τον Ιούλιου του έτους 2018, όπου θα το στηρίξει  η καθηγήτρια κ. Ασημακοπούλου Αναστασία (Φιλόλογος).

Β.- Π α ρ α χ ω ρ ε ί  την χρήση δύο (2) αιθουσών στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τον Ιούλιο του έτους 2018.

Γ.- Ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί     θερμά και προσωπικά   την ανωτέρω καθηγήτρια   του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας, κ. Ασημακοπούλου Αναστασία, για την εθελοντικής προσφορά που στηρίζει την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εδώ και πολλά χρόνια και εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση σε κάθε της προσπάθεια, ευελπιστώντας πως θα είναι παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου μας.

Σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο και δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998

 

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  47 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-07- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email