468/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 468/2016

Περίληψη : Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Α, Β& Γ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 15ο

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Α, Β& Γ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ. 250/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με την οποία ελέγχθηκε η υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και υποβάλλει στο συμβούλιο την εισηγητική έκθεση Α’, Β’ & Γ’ τριμήνου έτους 2016, ως έχουν συμπληρωθεί από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, βάσει των πραγματοποιηθέντων εσόδων-εξόδων και γενικά των οικονομικών δεδομένων, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 15410/12.10.2016 έγγραφό της, με συνημμένου πίνακες:

1] πίνακας Ι : Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’, Β’ & Γ’ τριμήνου, έτους 2016 .

2] πίνακας ΙΙ : Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α’, Β’ & Γ’ τριμήνου, έτους 2016 .

3] πίνακας ΙΙΙ : Στοιχεία ισολογισμού Α’, Β’ & Γ’ τριμήνου, έτους 2016 .

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 250/2016 (ΑΔΑ: 626ΛΩ1Θ-ΕΛ1) απόφαση Ο.Ε.
  • το αρ. πρωτ. 15410/12.10.2016 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • τους συνημμένους πίνακες Ι εσόδων, ΙΙ εξόδων & ΙΙΙ ισολογισμού,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                        

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου , ο οποίος ψήφισε λευκό

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την Εισηγητική Έκθεση Α’, Β και Γ τριμήνου έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ως έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και ελεγχθεί με την αρ. 250/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 468/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

πίνακα Ι : Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α’, Β’ & Γ’ τριμήνου, έτους 2016

πίνακα ΙΙ : Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α’, Β’ & Γ’ τριμήνου, έτους 2016

πίνακα ΙΙΙ : Στοιχεία ισολογισμού Α’, Β’ & Γ’ τριμήνου, έτους 2016

Print Friendly, PDF & Email