467/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το Πρακτικό της  39ης/07.12.2018  Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 467/2018

Περίληψη : Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού Έτους 2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 21:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13492/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Τσιάνος Ιωάννης 3.  Κουτρέτσης Σπυρίδων 4. Aλεξόπουλος Βασίλειος
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Ζάρκος Δημήτριος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Ρουμπέκας Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρης Βασίλειος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Κελλάρη Ιωάννα
5 Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μυττάς Ιωάννης 8. Λαλιώτης Γεώργιος
9.Σκαρμούτσος Νικόλαος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11. Κουκουμέλης Γεώργιος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)  
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2. Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης, σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 3852/10  καθώς και της §7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, και εισηγούμενος το  μοναδικό θέμα συζήτησης με τίτλο: «Ψήφιση  Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικό έτους 2019, και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

  1. Την αριθ. 362/2018 (ΩΕ72Ω1Θ-1ΗΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019.
  2. Την με αριθ. πρωτ. 1111/28.11.2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
  3. Την αριθ. 363/2018 (6Κ40Ω1Θ-ΜΛ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019.
  4. Την αριθ. 441/2018 (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2019.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  1. την ισχύουσα Νομοθεσία,
  2. όλα τα ανωτέρω, – και
  3. τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων:

κ.κ. Ραυτόπουλου Γ., Σαρχάνη Κ., Γεώργα Χ., Ρουμπέκα Γ. & Νανόπουλου Β.

καθώς και του Προέδρου Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού κ. Νικολάου Δ.

Α. Εγκρίνει & Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019,  ως συντάχθηκε με την αριθ. 363/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, σύμφωνα με την από 30/11/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, που κατά γενική ανακεφαλαίωση Εσόδων – Εξόδων έχει ως εξής:

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η     Ε  Σ Ο Δ Ω Ν
0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.705.522,43
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 135.613,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.969.652,71
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 246.200,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 264.600,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.988.806,72
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30.650,00
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 9.706.238,53
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 230.400,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.285.399,33
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 30.000,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 120.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 40.439,20
2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 252.942,28
21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 207.942,28
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.  ΕΚΤΑΚΤΑ 45.000,00
3. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.980.007,49
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.980.007,49
4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.877.180,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.557.500,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 51.600,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 268.080,00
5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.379.175,59
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.283.006,73
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.096.168,86
                  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 24.901.066,32

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
  6. ΕΞΟΔΑ   8.780.039,66
  60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   2.485.538,32
  61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων   663.290,44
  62 Παροχές τρίτων   2.570.769,72
  63 Φόροι τέλη   119.800,00
  64 Λοιπά γενικά έξοδα   167.983,44
  65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως   314.445,34
  66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   686.661,17
  67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους   1.744.551,23
  68 Λοιπά έξοδα   27.000,00
         
  7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   10.699.150,24
  71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων   1.258.874,34
  73 Έργα   9.352.804,34
  74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες & ειδικές δαπάνες   87.471,56
  75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)   0,00
         
  8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ   5.136.600,30
  81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.   209.776,49
  82 Αποδόσεις   1.656.667,88
  83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   0,00
  85 Προβλέψεις μη είσπραξης   3.270.155,93
  9 Αποθεματικό   285.276,12
      ΣΥΝΟΛΟ: 24.901.066,32
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:                                 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.145.127,82
  10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.388.866,39
  15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 117.772,55
  20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.945.128,18
  25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.030.520,16
  30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.187.811,39
  35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 179.059,47
  40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00
  45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 260.462,74
  50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00
  60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00
  61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 201.936,06
  62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 230.000,00
  63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3.519.609,18
  64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 4.791.370,96
  69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00
  70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 618.125,30
      ΣΥΝΟΛΟ 24.615.790,20
         
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 24.901.066,32

 Β. Χαρακτηρίζει τα έργα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 κατασκευάσιμα, αυτοτελή και λειτουργικά, όπως ανά Υπηρεσία και Κ.Α. αναγράφονται και όπως αυτά μεταφέρθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε με την 441/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  467/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email