466/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/07.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 466/2018

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 373/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 Θέμα 32ο

Στο 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 373/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας, τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις από 30/11/2018 δύο (2) εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
  • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
  • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 373/2018 (9ΩΒ3Ω1Θ-ΧΡΞ) απόφαση ΟΕ,
  • τις από 30/11/2018 δύο (2) εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος ψήφισε λευκό

1.Εγκρίνει ως έχει την 373/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

  1. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018, αναλυτικά ως κάτωθι:
  έσοδα   έξοδα
1 Κ.Α.06.00.4123.003

Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%

Επαύξηση πίστωσης  κατά 6.000,00€

(42.000,00+6.000,00)=48.000,00 €

  Κ.Α.02.00.8223.003

Απόδοση Φόρου από Λοιπά αγαθά 4%

Επαύξηση πίστωσης  κατά  6.000,00€

(42.000,00+6.000,00)=48.000,00 €

2 Κ.Α.06.00.4123.005

Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%

Επαύξηση πίστωσης κατά 8.000,00€ (40.000,00+8.000,00)=48.000,00 €

Κ.Α.02.00.8223.005

Απόδοση Φόρου από παροχή υπηρεσιών 8%

Επαύξηση πίστωσης  κατά  8.000,00€

(40.000,00+8.000,00)=48.000,00 €

3 Κ.Α.06.00.4124.010

Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Επαύξηση πίστωσης κατά 500,00€

(1.000,00+500,00)=1.500,00 €

Κ.Α.02.00.8224.010

Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Επαύξηση πίστωσης κατά 500,00€

(1.000,00+500,00)=1.500,00 €

4 Κ.Α.06.00.4124.011

Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

-Επαύξηση πίστωσης- κατά 25,00€

(36,00+25,00)=61,00 €

Κ.Α. 02.00.8224.011

Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

-Επαύξηση πίστωσης κατά 25,00€

(36,00+25,00)=61,00 €

1 Από Κ.Α. 02.10.6273 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες», ποσού 100.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   μεταφέρει  δια του  αποθεματικού πίστωση ποσού 5.164,20€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 94.835,80€

 

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

πίστωσης

ποσού

5.164,20€

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6125.001  των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018»,  ποσό 3.146,40€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.8112.022  των εξόδων με  τίτλο «Οφειλόμενα στους Δημοτικούς Συμβούλους για Αποζημίωση συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά το έτος 2017»,  ποσό 2.017,80€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους .

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  466/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email