464/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/07.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 464/2018

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 Θέμα 25ο

Στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες  το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’.  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (ACE ERP eCM)»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «UniSystems – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.»
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Κατασκευή 5us Τεμ. 1 197,60
2 Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – ΣΑΥ/ΦΑΥ 5us Tεμ. 1 74,40
3 Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Μελέτη/Προκοστολόγηση 5us Τεμ. 1 229,60
4 Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Επιμετρήσεις 5us Τεμ. 1 74,40
ΣΥΝΟΛΟ
576,00
Φ.Π.Α. 24% 138,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 714,24

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών»,
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρονική διάρκεια εργασιών στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργατοώρας-εργασίας-ανταλλακτικών-αναλώσιμων ΔΑΠΑΝΗ
1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών από 01-11-2018 έως 30-11-2018 1.525,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.525,00 €
ΦΠΑ 24%    366,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.891,00 €

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες συντήρησης αστικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυμφαλίας»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.,

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Ανακαινίσεις παλαιών χρωματισμών κιγκλιδωμάτων, θυρών & λοιπών μεταλλικών κατασκευών m2 600 9,00 5.400,00
2 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος m2 800 6,00 4.800,00
3  Καθαρισμός επιφανειών από γκράφιτι m2 300 4,00 1.200,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 11.400,00
ΦΠΑ (24%) (€): 2.736,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 14.136,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών», έως 26-11-2018,
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ¨MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε¨  

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ

 ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & Κ.Ε.Π.  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) ώρες  9 24,00  216,00
ΣΥΝΟΛΟ:  216,00
ΦΠΑ (24%):    51,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  267,84

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  «4level»

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. Μηχ. Eκσκαφέας  έως και 120 hp ΩΡΑ 136
2. Φορτηγό ανατρεπόμενο  ΩΦ έως 10 τόνων ΩΡΑ 127
3. Φορτωτής έως και 100 hp ΩΡΑ 136

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες  συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων  Δ.Ε. Στυμφαλίας (χωματουργικές εργασίες)»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σαρλάς Β. Φώτιος
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Εκσκαφέας – φορτωτής  Η.Μ. 60
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ΩΦ έως 20 τόννων   Η.Μ. 25

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Στυμφαλίας»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Εκσκαφέας έως και 120 hp ΩΡΑ                    128
2 Φορτηγό ανατρεπόμενο ΩΦ έως 10 τόννων ΩΡΑ                    113
3 Φορτωτής έως και 100 hp ΩΡΑ                    128

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

    Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 τόνους      ΩΡΑ 60
2 Εκσκαφέας – Φορτωτής  έως και  100hp 100

 

Β’.  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις »
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μπούρης Κων/νος
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
cpv ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ με ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ
1. Μίσθωση τραπεζοκαθισμάτων (1 τραπέζι με 5 καρέκλες ) 39121200-8 Σετ 20 10,00 200,00
2 Μερίδες φαγητού (μερίδα γουρουνόπουλου σούβλας, πατάτες, σαλάτα, τυρί φέτα, ποτό- αναψυκτικό) 15894300-4 μερίδα 100 13,00 1.300,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ %) 1.500,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Λογιστική Υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος έτους 2018»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.»

 

Α/Α  

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ  (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 79211000-6

Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστική Υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος 2018 Υπηρεσία 1 3.000,00 3.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00
Φ.Π.Α.(24%) 720,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.720,00

 

Γ’.  Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107674

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μερκούρης Παναγιώτης

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή συστήματος ψύξης με αντικατάσταση ψυγείου, αντλίας νερού, θερμοστάτη και καπάκι, υγρού ψύξης 1 354,84 354,84
ΣΥΝΟΛΟ 354,84
Φ.Π.Α. 24% 85,16
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 440,00

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  464/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email