464/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 43ης/7.12.2017 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 464/2017

Περίληψη : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 20432/7.12.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
25.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισετο κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 465/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την από 07/12/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την 514/2016 (ΩΞΜΧΩ1Θ-0ΣΥ) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2017),
  • την 542/2016 (7Κ6ΟΩ1Θ-ΧΒΝ) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2017),
  • την 8070/01.02.17 (7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 465/2017 (6ΒΡΠΩ1Θ-ΠΗ9) απόφαση Ο.Ε.,
  • την από 07/12/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ΟΜOΦΩΝΑ: Θεωρεί τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

KATAΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ : μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ Νανόπουλου Βασιλείου.

Τροποποιεί το Τεχνικό πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 465/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

Α. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

Τίτλος Έργου Ποσό

«Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»

 

{Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}

από         400.000,00 €

σε             700.000,00 €

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 

1. Από Κ.Α. 02.64.7336.001 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 1.300.000,00€, μεταφέρει πίστωση ποσού 308.600,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από   ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από   ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ , από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 109.122,71€ ,   διαμορφώνοντας αυτή   συνολικά στο ποσό των 991.400,00 €.

Ανακαλεί μερικώς την αρίθμ. 324/2017 Πρόταση   Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.300.000,00 € η οποία ψηφίστηκε με την αρίθμ. 329/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΡΓΩ1Θ-ΔΣΨ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 308.600,00 €.

Μεταφορά

μέσω αποθεματικού

308.600,00 €

1.1)Στον Κ.Α. 02.64.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.} πίστωση ποσού 300.000,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με το ποσό των 1.266,23€ , από ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ με το ποσό των 7.917,34€ , από ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.640,43€ , από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011 {3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 4.865,17€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 10.185,90€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 92.334,73€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 11.712,43€ , από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 4.591,17€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2009 ΣΑΕ 055 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ με το ποσό των 1.843,09€ , από   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2007 με το ποσό των 687,23€ , από   ΣΑΕ 055 ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 11,06€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 ΖΗΜΙΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ με το ποσό των 418,56€ , από «Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄» με το ποσό των 58.679,65€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 100.522,71€, ενισχύοντας την αρχική πίστωση των 400.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 700.000,00 €.
1.2) Στον Κ.Α. 02.10.7133 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Έπιπλα – σκεύη», πίστωση ποσού 8.600,00€   ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 2.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.600,00€.

Με νεότερη απόφαση-εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι 31-12-2017, θα γίνει η διάθεση του υπόλοιπου ποσού των 191.400,00€ (500.000,00 – 308.600,00) σε άλλους Κωδικούς Εξόδων, αναλόγως με τις ανάγκες του Δήμου μας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 464/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email