463/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

42η/21 .12. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

463/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης

δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2023.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20528/20.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. – Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
    – Ζάρκος Δημήτριος – Μυττάς Ιωάννης    
απόντες:   – Μαστοράκης Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις των παρ. 1-8 του άρθρου 221  του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει από 09/03/2021, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και πρότεινε τον ορισμό των Δημοτικών Υπαλλήλων που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης, με παράλληλη διάθεση αυτών στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Σικυωνίων που στερούνται προσωπικού -μετά από σχετικό αίτημά τους- προκειμένου να συγκροτήσουν τα αντίστοιχα όργανα σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

 

Το γεγονός ότι για τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης από το Δήμο κατόπιν διαγωνισμού ή και ανάθεσης, η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει ειδική αρμοδιότητα για τη  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας αυτού/ής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 [περ.θ] του άρθρου 72 του ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία, η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για  τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα της συγκρότησης των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

Την παρ.3 του άρθρου 221 του ν.4412/16, σύμφωνα με την οποία: «3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων.

 

Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο.

 

Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους.  Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1.

 

Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

 

Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226)                                        δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε                                             κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων»

Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων                          (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.) του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη                                                     στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων, στα οποία μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  καθώς και της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/29-12-2017 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4841) αποτελούμενη από τους κάτωθι:

 

Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2023
     
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών     ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
  ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ Γεωπόνων     ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕ Επ. Δημ. Υγείας     ΠΑΠΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Διοικητικού
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των αναφερομένων τακτικών μελών.

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

 

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΝΣΚ Γν.120/2020: «α. Τα μέλη όλων των επιτροπών που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, μελετών και
παροχής υπηρεσιών (μέλη επιτροπών διεξαγωγής – αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, εξέτασης ενστάσεων και παρακολούθησης – παραλαβής), εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των
150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ια ́ και άρθρου 19 του ν. 3213/2003 αντίστοιχα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα μέλη των παραπάνω διαγωνισμών επιτροπών δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Σχετική υποχρέωση δεν υπέχουν τα μέλη των επιτροπών απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του αντικειμένου τους                     που υπολείπεται των ως άνω ποσών. (…). δ. Η υποχρέωση υποβολής αρχικής δήλωσης περιουσιακής            κατάστασης των μελών επιτροπών με αντικείμενο συγκεκριμένο διαγωνισμό αρχίζει από                                                την έκδοση της απόφασης ορισμού των μελών τους. Η ίδια υποχρέωση των μελών επιτροπών                                                   με αντικείμενο γενικά την διενέργεια διαγωνισμών ή τη σύναψη συμβάσεων του φορέα αρχίζει από την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού  που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (…)»

Οι υπάλληλοι που ορίζονται σε επιτροπές είναι υπόχρεοι υποβολής ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής                               Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων [ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ] [Νόμος
3213/2003]. Ειδικά, όσοι ορίζονται για 1η φορά μέλη επιτροπών είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης                     Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων [ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ]
εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ορισμού τους.

 

Τα επόμενα έτη η ΔΠΚ υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα  της θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως και ε’ και ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2033, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η δήλωση υποβάλλεται για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Γ. Διαθέτει τα παραπάνω μέλη  για την συγκρότηση αντίστοιχης επιτροπής στα ΝΠ του Δήμου Σικυωνίων μετά από σχετική αίτησή τους:

  • Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.

 

Δ. Με ευθύνη της προϊσταμένης αρχής των ορισθέντων, να ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 463/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email