463/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                              ορθή επανάληψη

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                               

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 43ης/7.12.2017 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 463/2017

Περίληψη : Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017 .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 20432/7.12.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
25.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2o

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισετο κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις 450/2017 & 461/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες προτείνει την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους σύμφωνα με τις από 21/11/2017 & 01/12/2017 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την 514/2016 (ΩΞΜΧΩ1Θ-0ΣΥ) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2017),
  • την 542/2016 (7Κ6ΟΩ1Θ-ΧΒΝ) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2017),
  • την 8070/01.02.17 (7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 450/2017 (ΨΟ3ΝΩ1Θ-Π5Μ) απόφαση Ο.Ε.,
  • την από 21/11/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 461/2017 (ΩΞΟ8Ω1Θ-Ο9Π) απόφαση Ο.Ε.,
  • την από 01/12/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ΟΜOΦΩΝΑ: Θεωρεί τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

KATAΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ : μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ Νανόπουλου Βασιλείου.

 

Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις 450/2017 & 461/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

Α. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (450/2017 απόφαση ΟΕ)

1. Από Κ.Α. 02.20.6051.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου» ποσού 25.919,20€, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 14.925,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 10.994,20 €.

μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 14.925,00 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.20.6211.001 των εξόδων με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων», πίστωση ποσού 14.925,00 € ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 632.463,91€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 647.388,91€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα.
Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (461/2017 απόφαση ΟΕ)

1.

Από Κ.Α. 02.10.6611.002με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» ποσού 10.763,94 € μειώνουμε κατά 6.957,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.806,94 €

μεταφέρει

δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 10.000,00€

1.1

Στον Κ.Α. 02.30.6263.002 των εξόδων με   τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 10.000,00€ ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 70.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 80.000,00€ .

2.

Από Κ.Α. 02.10.6613.004με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων-FAX, εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων» ποσού 13.493,47€   μειώνουμε κατά 3.043,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 10.450,47 €

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 463/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email