462/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/7.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 462/2018

Περίληψη : «Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2014»  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7 Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

 

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
 
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) .
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 Θέμα 23ο 

Στο 23ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: ««Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2014» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ 14/2018 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία έχει ως εξής:                                                                                                                                                                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   6  /  20-11 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   14  /  2018

Περίληψη: «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου

Σικυωνίων  οικονομικού έτους  2014.»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην  Νοεμβρίου έτους  2018,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 20/14-11-2018 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.- Βασιλική            Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)         1.- Γεώργιος            Κουκουμέλης         Μέλος

2.- Παλαιολόγος    Δούρος           Μέλος                                   2.- Αναστασία         Καλλιώρα               Μέλος

3.- Κων/νος           Κελλάρης         «                                          3.- Ιωάννης             Σωτηρόπουλος       Μέλος

4.- Βασίλειος         Μπόκιας           «                                          4.- Παναγιώτης       Κατσούλας              Μέλος

5.- Δήμητρα          Βυτινιώτη          «

——————————————————————————————————————————————-

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα     3ο

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους  2014.»    έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H Σχολική   Επιτροπή   Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 79/2018 απόφασή της, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                       

Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 Από το πρακτικό της  14  /16-10–2018   τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   79  / 2018

 

ΘΕΜΑ: 2Ο  «Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους  2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

                     Εκπαίδευσης.»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16ην Οκτωβρίου  του έτους  2018  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη    και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 224/12-10-2018   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                    ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.-  Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                              2.- Β.   Kελλάρης

3.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α.  Λούτα                         «                                                    4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Δ.  Ασβεστόπουλος         «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ    2ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ) 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους  2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»  εξέθεσε ότι:

 

Α.- Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού  έτους  μαζί με τα σχετικά  δικαιολογητικά.

Β.- Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Προέδρου του Διοικητικού  Συμβουλίου.

Γ.- Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται  στον απολογισμό για έλεγχο ως κάτωθι:

 

1). Τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα  έσοδα που  εισπράττονται  υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

 

2). Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως – παραλαβής  κ.λ.π)

 

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία  επισυνάπτονται στα  αντίστοιχα δικαιολογητικά

 

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο  από τον Πρόεδρο της Σχολικής  Επιτροπής.

 

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η  Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως διαδικασίας απολογισμού.

 

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής  από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

 

Με την υπ’αριθ.19999/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι σχολικές επιτροπές ως Ν. Π. Δ. Δ των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή  απολογισμού των ΟΤΑ  και των Νομικών του Προσώπων.

Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα  τα παραπάνω προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής  για το οικονομικό έτος 2014 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

  1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2014 ως εξής :

Ετήσιος  Συνοπτικός  Πίνακας  Απολογισμού 2014

Διαχειριστική περίοδος: Από 1-1-2014-  Έως  31-12-2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΞΟΔΩΝ                 ΠΟΣΑ   €
Υπόλοιπο από μεταφορά  έτους 2013 62.272,75 Συντηρήσεις και επισκευές 8.629,55
Υπόλοιπο από μεταφορά χρεώστες (λογ/σμός διαχείρισης)  

2.049,10

Αμοιβές  τρίτων 22.592,06
Επιχορήγηση από τον  τακτικό προϋπολογισμό 121.632.44 Παροχές τρίτων-Φωτισμός-Ύδρευση Τηλέφωνα 33.819,80
Επιχορήγηση  από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 25.707,19 Θέρμανση (Φυσικό αέριο-Πετρέλαιο) 35.122,21
Έσοδα  από  κυλικείο 27.236,30 Γραφική ύλη –Υλικά καθαριότητας 0,00
Λοιπά έσοδα 116,00 Αγορές παγίων 7.138,31
Έξοδα πληρωμής 157,02 Έξοδα   τραπεζών 107,00
Αμοιβές  καθαριστριών  (καθαρές) 19.759,46
Αμοιβές  καθαριστριών 400,00
Εργοδοτική εισφορά  ΙΚΑ 9.963,05
Απόδοση κρατήσεων 2.913,77
Λοιπές δαπάνες 40.966,64
Χρεώστες (λογ/μός διαχείρισης) 2.049,10
                                         Σύνολο   εξόδων € 183.460,95
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 52.486.,51
Μετρητά εις χείρας Διευθυντών 2.302,64
Μετρητά εις χείρας Προέδρου Σ.Ε. 920,70
Σύνολο  Εσόδων € 239.170,80 Γενικό Σύνολο  € 239.170,80

 

  1. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

 

  1. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για   έλεγχο μαζί

με τα σχετικά  δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.-

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    79  / 2018    και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

Ζάρκος    Δημήτριος                                                                           1.-  Α. Λεονάρδου

2.-  Α. Βυτινιώτης

3.-  Δ. Ασβεστόπουλος

4.-  Αι. Λούτα

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε την υπ’ αριθ. 79/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.-  Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2014 ως εξής :

Ετήσιος  Συνοπτικός  Πίνακας  Απολογισμού 2014

Διαχειριστική περίοδος: Από 1-1-2014-  Έως  31-12-2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΞΟΔΩΝ                 ΠΟΣΑ   €
Υπόλοιπο από μεταφορά  έτους 2013 62.272,75 Συντηρήσεις και επισκευές 8.629,55
Υπόλοιπο από μεταφορά χρεώστες (λογ/σμός διαχείρισης)  

2.049,10

Αμοιβές  τρίτων 22.592,06
Επιχορήγηση από τον  τακτικό προϋπολογισμό 121.632.44 Παροχές τρίτων-Φωτισμός-Ύδρευση Τηλέφωνα 33.819,80
Επιχορήγηση  από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 25.707,19 Θέρμανση (Φυσικό αέριο-Πετρέλαιο) 35.122,21
Έσοδα  από  κυλικείο 27.236,30 Γραφική ύλη –Υλικά καθαριότητας 0,00
Λοιπά έσοδα 116,00 Αγορές παγίων 7.138,31
Έξοδα πληρωμής 157,02 Έξοδα   τραπεζών 107,00
Αμοιβές  καθαριστριών  (καθαρές) 19.759,46
Αμοιβές  καθαριστριών 400,00
Εργοδοτική εισφορά  ΙΚΑ 9.963,05
Απόδοση κρατήσεων 2.913,77
Λοιπές δαπάνες 40.966,64
Χρεώστες (λογ/μός διαχείρισης) 2.049,10
                                         Σύνολο   εξόδων € 183.460,95
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 52.486.,51
Μετρητά εις χείρας Διευθυντών 2.302,64
Μετρητά εις χείρας Προέδρου Σ.Ε. 920,70
Σύνολο  Εσόδων € 239.170,80 Γενικό Σύνολο  € 239.170,80

 

  1. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
  2. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  14 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική                                                                              1.-  Δ.  Bυτινιώτη

2.-  Β.  Μπόκιας

3.-  Κ. Κελλάρης

4.-  Δ. Παλαιολόγος

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το συνταχθέντα Απολογισμό οικ. Έτους 2014
  • την αριθ.14/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  • την αριθ. 79/2018 απόφαση της Β/θμιας Εκπαίδευσης – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β.Νανόπουλου ο οποίος έδωσε λευκή  ψήφο

  Εγκρίνει,τον Απολογισμό Οικονομικού έτους 2014, διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014

του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης,   όπως αυτός εγκρίθηκε με την αριθ. 14/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας  .

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  462/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email