461/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 461/2016

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ» της αριθ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ. .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ  8ο

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ» της αριθ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

1. Την με αριθ. πρωτ. 16730/4-11-2016 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών τριών μηνών για την εκτέλεση του εν θέματι έργου    

2. Την από 10-11-2016 εισήγηση της Δ/ Τεχν. Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 10-11-2016
Πληροφορίες: Γ. Κόλλια

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                               

ΘΕΜΑ:     Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

ΣΧΕΤ:       η υπ’ αριθμ. 16730/04-11-2016 αίτηση του Κελλάρη Παναγιώτη, αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ»

                          

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ». Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη: 3/2015 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό: Αρ. Πρωτ. 21425/04-12-2015

Προθεσμία περαίωσης έργου: έξι μήνες (1η παράταση προθεσμίας έως 04/08/2016 με την 198/2016 Α.Δ.Σ.), (2η παράταση προθεσμίας έως 04/11/2016 με την 338/2016 Α.Δ.Σ.)

Πηγή χρηματοδότησης: ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2014

Κωδικός προύπολογισμού: Κ.Α. 30/7331.034

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 22.555,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 14.165,44 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Διαγωνισμός (304/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Επιβλέποντες έργου: Κόλλια Γεωργία

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ», σύμφωνα με την 3/2015 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 04/02/2017.

 

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 10/11/2016 εισήγηση ττης Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
  • την αριθ.3/2015 μελέτη της Τ.Υ.
  • την με αριθ. πρωτ. 16730/4-11-2016 αίτηση του αναδόχου  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου :                                                                                        «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ», της αρ. 3/2015 μελέτης,            με αναθεώρηση τιμών, έως 04/02/2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου Κελλάρη Παναγιώτη .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 461/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email