460/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

42η/21 .12. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

460/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Απόδοση Λογαριασμού (395,00€) εντάλματος προπληρωμής (338/22)

καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20528/20.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. – Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
    – Ζάρκος Δημήτριος – Μυττάς Ιωάννης    
απόντες:   – Μαστοράκης Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 15/12/2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του υπόλογου διαχειριστή, που ακολουθεί,

Με την αρίθμ. 338/26-09-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους  Κ.Α. 02.20.6331.001, 02.70.6331.001,  το αριθμ. 378/2022 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 395,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ 2941, ΚΗΥ 2220, ΚΗΗ 2912, ΚΗΗ 2913, ΚΗΗ 2917, ΚΗΙ 5504, ΚΗΗ 5482  με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την 31-12-2022.

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

1) Για το ΚΗΗ 2941 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 €  σύμφωνα  με το αριθμ. 3658/11-10-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

2) Για το ΚΗΥ 2220δαπανήθηκε το ποσό των 59,00 € σύμφωνα με το αριθμ.  3669/13-10-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

3) Για το ΚΗΗ 2912 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 €  σύμφωνα  με το αριθμ. 3670/13-10-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

4) Για το ΚΗΗ 2913 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 3694/18-10-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

5) Για το ΚΗΗ 2917 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 3843/23-11-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

6) Για το ΚΗΙ 5504 δαπανήθηκε το ποσό των 66,00 €  σύμφωνα με το αριθμ. 3858/25-11-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

7) Για το ΚΗΗ 5482 δαπανήθηκε το ποσό των  66,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 3311/25-07-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

            ΣΥΝΟΛΟ = 380,00 €

 Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 395,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 380,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 15,00 € (395,00-380,00=15,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ.                    250Α /2022  Γραμμάτιο Είσπραξης . Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   15 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 338/2022 (6ΨΑΞΩ1Θ-ΥΓΣ) απόφαση ΟΕ «έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Τσήρο Νικόλαο με αριθμ. 250/2022 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 395,00€ για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το ως άνω Υπηρεσιακό Σημείωμα.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 460/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email