46/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης /14. 3. 2023  Ε Ι Δ Ι Κ Η  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   46/2023

 

Περίληψη: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η   του μηνός Μαρτίου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 19:00 συνήλθε σε   Ε ι δ ι κ ή   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων,

μετά την  αριθ.4380/10-3-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο

74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη

δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Δομετίου Βασίλειος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Τσιόγκας Νικόλαος     8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Λέγγας Μάρκος 11. Γκούμας Σταμάτιος 12. Γαλάνης Βασίλειος  
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Μαστοράκης Δημήτριος  
17. Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Σαρχάνης Κων/νος 20. Μπακόλιας  Παναγιώτης      
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος 23.  Νανόπουλος Βασίλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος 

 

3. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ

 
  4. Μυττάς Ιωάννης         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
         
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  Ουδείς  

     

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την           

τήρηση των πρακτικών.

 

1ο   Θέμα  

(Μοναδικό της ημερήσιας διάταξης)   

 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος  Σκαρμούτσος κήρυξε την έναρξη της  ειδικής συνεδρίασης και στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σικυωνίων»έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α.  Τις Καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης για τη διαχείριση οικονομικού έτους 2021

καθώς και το σχετικό Προσάρτημα,  όπως αυτά συντάχθηκαν και υπογράφηκαν αρμοδίως,

 

Β. Την  αριθ. 329/2022 με ΑΔΑ:ΩΧΞΠΩ1Θ-ΗΜ1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

με θέμα: «Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων»,

 

Γ. Την αριθ. 443/2022 με ΑΔΑ: ΩΤΒΑΩ1Θ-Σ53 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

με θέμα: «Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2021», η οποία έχει ως κάτωθι:

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

40η/13.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

443/2022

  6ο θέμα  ημερήσιας διάταξης

Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’

αριθμ. 19849/09.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων

του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο.

Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου

ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασιλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. 19505/6-12-22 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. 4.1 του άρ. 1 του Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302) «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται υποχρεωτικά από τους Δήμους που εφαρμόζουν το εν λόγω Π.Δ. (πλέον και μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», όλοι οι Δήμοι), είναι: Ο Ισολογισμός Τέλους Χρήσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 163 του ν.3463/2006 (Α’ 114), η δημαρχική και πλέον μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Α’87), η Οικονομική Επιτροπή, προελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για τη διαχείριση του προηγούμενου οικονομικού έτους, τις οποίες εν συνεχεία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, μαζί με σχετική έκθεσή της. Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, πριν από την κατά τα ανωτέρω υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης για τη διαχείριση έτους 2021 (1/1-31-12), έτσι όπως συντάχθηκαν από το Λογιστή-Εξωτερικό Συνεργάτη του Δήμου και υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας την 06/12/2022 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου: 19502/06-12-2022), για τον κατά νόμο προέλεγχό τους από την Οικονομική Επιτροπή και περαιτέρω ενέργειές σας.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • το ως άνω ενημερωτικό σημείωμα με τα επισυναπτόμενα ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Μαστοράκη Δημ. και Ζαχαρόπουλου Νικ.

Α. Προβαίνει στον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης  για τη διαχείριση του προηγούμενου οικονομικού έτους 2021 όπως απεικονίζονται στον ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή των διατάξεων των § 1 και 2 του άρθρο 163 του ν.3463/2006 (Α’ 114) προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή στη συνέχεια να τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, μαζί με σχετική έκθεσή της.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 443/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2022

ο πρόεδρος

Τσολάκος Γεώργιος

Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γ. Τσολάκος,  ανέλυσε  λεπτομερώς τον απολογισμό και ισολογισμό χρήσης 2021,  καθώς και ο παρευρισκόμενος Ορκωτός Ελεγκτής κ. Δ. Δρόσως ανέλυσε  στοιχεία του Ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης από 1-1-2021 έως 31-12-2021. Στη συνέχεια έδωσαν διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου,
 • τον Απολογισμό εσόδων – εξόδων  χρήσης 2021,
 • τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης  οικονομικού έτους 2021 Δήμου Σικυωνίων,
 • την  αριθ. 329/2022 με ΑΔΑ:ΩΧΞΠΩ1Θ-ΗΜ1 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής,
 • την αριθ. 443/2022 με ΑΔΑ: ΩΤΒΑΩ1Θ-Σ53 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ,
 • την με αριθ. πρωτ. 20204/15-12-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,     – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.:  Μ. Λέγγα,  Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα, Β. Γαλάνη,

Δ. Παπαγεωργίου,  Δ. Μαστοράκη, Α. Κατσιμπούλα ,Ν. Παπαβασιλείου, Ε. Χουσελά  και Β. Νανόπουλου.

 

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι:

 

 • Τον «Απολογισμό εσόδων – εξόδων  χρήσης 2021» Δήμου Σικυωνίων .

 

 • Τον «Ισολογισμό, τα αποτελέσματα  χρήσης, το  Προσάρτημα καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης οικονομικού έτους 2021»  Δήμου Σικυωνίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 443/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος παρούσης.

 

 

 

 

 • Την δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 6 του

Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68).

 

 • Την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο της παρούσας απόφασης και των σχετικών δικαιολογητικών αυτής όπως ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 46/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 – 3 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email