46/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΑΔΑ:6Ψ0ΝΟΚ3Ξ-ΖΞΤ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                     

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  12/16-12-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης   46/2022

 

Περίληψη: Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων:

 • 3ο Δημοτικό  Σχολείο Κιάτου
 • Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου
 • Δημοτικό Σχολείο Πασίου &
 • Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου

  Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  16  Δεκεμβρίου  του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:215/15-12-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος  εισηγούμενος  το 2ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης με τίτλο :  Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • 3ο Δημοτικό  Σχολείο Κιάτου
 • Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου
 • Δημοτικό Σχολείο Πασίου &

Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση  για κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων  3ου  Δημοτικού  Σχολείου Κιάτου, Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, Δημοτικού Σχολείου Πασίου και Νηπιαγωγείου Μεγάλου Βάλτου. Το προτεινόμενο ποσό   για κάθε προαναφερόμενη σχολική μονάδα  ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00)

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση  και αφού  έλαβε  υπόψη τα  παραπάνω εκτεθέντα

 

Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Εγκρίνει έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κάλυψη αναγκών των παρακάτω σχολικών μονάδων ως εξής:
 • 3ο Δημοτικό  Σχολείο Κιάτου  το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00)
 • Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00)
 • Δημοτικό Σχολείο Πασίου των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00)
 • Νηπιαγωγείου Μεγάλου Βάλτου των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00)
 1.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Σικυωνίων , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2022 και υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

 

  Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16-12-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email