46/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   46/2022

Περίληψη: Αποβολή των,  Σπήλιου Λέντερη , Παναγιώτη Λέντερη κ.λ.π. από αυθαίρετη εγκατάστασή τους σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων.     

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου   έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5065/8-4-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                          11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Συριάνος Κων/νος                         
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης 
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεωργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γκούμας Σταμάτιος 9. Ρουμπέκας Γεώργιος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Γ΄ Θέμα  ( Προ Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο Γ’ (προ ημερήσιας διάταξης)  θέμα με τίτλο:  «Αποβολή των,  Σπήλιου Λέντερη , Παναγιώτη Λέντερη κ.λ.π. από αυθαίρετη εγκατάστασή τους σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων», 

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το Συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος , λόγω  αναγκαιότητας άμεσης εκτέλεσης έργου  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Το με αριθμ. πρωτ. 4005/23.03.2022 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί «Παροχής εξηγήσεων»,

 

  1. Το γεγονός που ουδείς εξ όσων απευθύνθηκε η ως άνω επιστολή και φέρεται να έχει καταλάβει αυθαίρετα την εμφαινόμενη στο τοπογραφικό διάγραμμα εδαφική έκταση δεν ανταποκρίθηκε παρέχοντας εξηγήσεις.

 

  1. Την από 13-4-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σαρχάνη Κων/νου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Α.Ν. 263/1968 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί δηµοτικών  κτηµάτων».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 178 παρ. 4 του Ν. 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Συντάγµατος «Έννοµη  προστασία–∆ικαίωµα προηγούµενης  ακρόασης».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».

5.Το από Μαρτίου 2022 τοπογραφικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

6.Το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 4005/23.03.2022 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παροχής εξηγήσεων.

7.Το γεγονός που ουδείς εξ όσων απευθύνθηκε η ως άνω επιστολή και φέρεται να έχει καταλάβει αυθαίρετα την εμφαινόμενη στο τοπογραφικό διάγραμμα εδαφική έκταση δεν ανταποκρίθηκε παρέχοντας εξηγήσεις.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Ν’ αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων περί της αποβολής των 1)Σπήλιου Λέντερη του Παναγιώτη, 2)Παναγιώτη Λέντερη του Σπήλιου, 3)Κωνσταντίνου Λέντερη του Σπήλιου, 4)Αθανασίου Λέντερη του Σπήλιου, 5)Θεόφιλου Λέντερη του Σπήλιου, 6)Αρίστου Λέντερη του Σπήλιου από έκταση εμβαδού 3.761,46 τ.μ., ευρισκόμενη στη θέση «Βάλτος» ή «Μπαρλάσα» της κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων και συνορεύουσα γύρωθεν με ιδιοκτησία Δήμου Σικυωνίων, ιδιοκτησία Ειρήνης Χρυσικού και Ιωάννη Γαβαλά και αγροτική οδό, όπως αυτή αναλυτικά εμφαίνεται στο συνημμένο από Μαρτίου 2022 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΧΑΝΗΣ

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα     

 

Α.  Θ εωρεί, το θέμα έκτακτο  & κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του Ν.4555/2018,

λόγω αναγκαιότητας άμεσης εκτέλεσης έργου .

 

Β.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αποβολής των 1)Σπήλιου Λέντερη του Παναγιώτη, 2)Παναγιώτη Λέντερη του Σπήλιου, 3)Κωνσταντίνου Λέντερη του Σπήλιου, 4)Αθανασίου Λέντερη του Σπήλιου, 5)Θεόφιλου Λέντερη του Σπήλιου, 6)Αρίστου Λέντερη του Σπήλιου από αυθαίρετη εγκατάστασή τους σε  ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων, εμβαδού 3.761,46 τ.μ. ευρισκόμενο στη θέση,  «Βάλτος» ή «Μπαρλάσα» της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου,  του Δήμου Σικυωνίων και το οποίο συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Δήμου Σικυωνίων, ιδιοκτησία Ειρήνης Χρυσικού και Ιωάννη Γαβαλά και με αγροτική οδό, όπως  αναλυτικά απεικονίζεται στο από Μαρτίου 2022 συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Γ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στο γραφείο Δημάρχου για την λήψη απόφασης Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 46/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email