46/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6ης/24.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 46/2021   θέμα Η’

προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  έργου  «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού π/υ 136.000,00€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 24η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1591/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Σώκος Δημήτριος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 23/02/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

9977/05.10.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007422054 2020-10-05

 

3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

 

Σχετ:    (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. 258/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΑ9ΕΩ1Θ-ΧΝΡ)περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»  και συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(4) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9977/05.10.2020  διακήρυξη του εν λόγω έργου.

(5) Η υπ’ αριθμ. 354/27.11.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΞΧΣΩ1Θ-0Υ8) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου.

(6)  Το υπ’ αριθμ. 12981/11.12.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 13293/18.12.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(8) Η υπ’ αριθμ. 3/26.01.2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 66ΦΓΩ1Θ-1ΡΩ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου.

(9) Το υπ’ αριθμ. 1092/08.02.2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(10) Η υπ’ αριθμ. 1306/11.02.2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ. , συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », για το έργο: « ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κ. Καρακούσης Σπυρίδων(Πρόεδρος), κ. Παντελέων Ιωάννης(μέλος) και κ. Μπακόλας Χρήστος (αναπλ. μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 14969/08.12.2020 (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 385170/14.12.2020(ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ)
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 69654256/30.10.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

70282439/27.01.2021 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ )

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 996229/02.11.2020

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

93538/25.01.2021

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 296478/20.08.2020 (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

1332439/25.01.2021 (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

 

260371/03.08.2020( ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ )

1332663/25.01.2021(ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

ΕΦΚΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111341/27.11.2020 (Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

1092227/24.11.2020 (Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
1091989/24.11.2020 (Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
1092423/24.11.2020 (Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
1092377/24.11.2020 (Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
1092321/24.11.2020 (Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

 

1092099/24.11.2020 (Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.02.2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.02.2021 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 723/05.02.2021 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 722/05.02.2021 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 724/05.02.2021 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 715/05.02.2021 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1398964.2013956/08.02.2021  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης (10.02.2021) Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.02.2021

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 26940/33187/18.11.2020 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ε.
26940/128210/18.11.2020 ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ε.
27026/19703/19.11.2020
Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τ.Ε.Ε.
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 10.02.2021

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/03.03.2017

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 02/03/2020)

(ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 01.09.2021 ΑΡΘΡΟ 144 Ν.4764/23-12-2020,ΦΕΚ 256Α΄)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/03.03.2017

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 02/03/2020)

(ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 01.09.2021 ΑΡΘΡΟ 144 Ν.4764/23-12-2020, ΦΕΚ 256Α΄)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  10.02.2021 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/03.03.2017

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 02/03/2020)

(ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 01.09.2021 ΑΡΘΡΟ 144 Ν.4764/23-12-2020, ΦΕΚ 256Α΄)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αντίγραφο καταστατικού και τροποποιήσεων [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ –          Η ΑΠΟ 21.05.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού 1124372.1643855/29-05-2020
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1398964.2013956/08.02.2021  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης,  η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι αληθή και
 • από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της αριθ. 9977/05.10.2020 διακήρυξης του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, εισηγείται – γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στο Βέλο Κορινθίας, ΤΚ 200 02, με Α.Φ.Μ. 999170911 ∆.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420 25884, με μέση έκπτωση 12,02%.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Καρακούσης Σπυρίδων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μπακόλας Χρήστος

ΤΕ Μηχανολόγων  Μηχανικών

Παντελέων Ιωάννης

ΠΕ Γεωπονίας

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως σήμερα,
 • Την 29/2020 (Ψ7ΚΞΩ1Θ-8ΞΨ)σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ «τροποποίησης τεχ. προγ. & π/υ»
 • Την 43/2020 (ΩΜΝΦΩ1Θ-Ο38) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ «έγκριση της ανωτέρω απόφασης».
 • Την 56167,38973/10.4.20 (Ω5ΟΓΟΡ1Φ-Υ54) απόφαση της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 1/2020 μελέτη του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» (CPV:45233120-6) π/υ (109.677,42 + 26.322,58 ΦΠΑ 24%) 000,00€.
 • Τον ΚΑ 02.64.7323.005 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ» ποσού 837,67€ προερχόμενο από α) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} με το ποσό των 100.000,00€  και β) από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ – Υπουργείου Εσωτερικών   με το ποσό των 36.837,67€.
 • το 20REQ007375696 2020-09-25 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 358/9569/28.09.2020 (6Φ30Ω1Θ-ΒΑΖ)(20REQ007381382 2020-09-28) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 25/09/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 258/2020 (Ψ49ΕΩ1Θ-ΧΝΡ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 9977/05.10.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007422054 2020-10-05,
 • την 9978/05.10.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007422190 2020-10-05,
 • την 9979/05.10.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΤΓ9Ω1Θ-3ΓΘ,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • το από 1ο/10.11.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 354/2020 (ΩΞΧΣΩ1Θ-0Υ8) απόφαση ΟΕ με την οποία κηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με μέση έκπτωση 15,00 %.
 • το υπ’ αριθμ. 12981/11.12.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • την υπ’ αριθμ. 13293/18.12.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 • το από 2ο/13.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν,
 • την 3/2021 (66ΦΓΩ1Θ-1ΡΩ) απόφαση ΟΕ η οποία απορρίπτει την προσφορά της «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο την «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΟΕ» με μέση έκπτωση 12,02%.
 • Το από 3ο/23.02.2021 πρακτικό της αρμόδια επιτροπής διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το υπ’ αριθμ. 1092/08.02.2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
 • την υπ’ αριθμ. 1306/11.02.2021 αίτηση του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

 

Β. Εγκρίνει το 3ο/23.02.2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» (CPV: 45233120-6) της αρ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (109.677,42 + 26.322,58 ΦΠΑ 24%) 136.000,00€.

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου στον  μειοδότη οικονομικό φορέα «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 12,02% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των (96.489,74 + 23.157,54 ΦΠΑ 24%) 119.647,28€.

 

 

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

έδρα: Βέλο Κορινθίας

τκ 20002

ΑΦΜ: 999170911
ΔΟΥ : Κορίνθου
2742 0 25884

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email