46/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  46/2021

Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 67/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3440/9-4-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Συριάνος Κων/νος                           18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαβασιλείου Νικόλαος προσήλθε στο 5ο Θέμα της  Η.Δ.
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1 Φιακάς Παναγιώτης  2. Μπακόλιας Παναγιώτης  3. Λέγγας Μάρκος
  4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3435. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Γαλάνης Βασίλειος  μετά την συζήτηση του 15ου θέματος.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  3ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 67/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 67/2021 με ΑΔΑ: ΨΖΝΔΩ1Θ-ΕΦΖ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 67/2021   1ο θέμα 

Αποδοχή απόφασης ΥΠΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών ,

 

Α)το από 17/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

Την με Α.Π.: 14578/24.07.2020 (ΑΔΑ:ΨΙΚ146ΜΤΛ6-Χ3Λ) Πρόσκληση ΑΤ11, του Υπουργείου Εσωτερικών , με τίτλο  «Δράσεις για Υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και δη στον Άξονα Προτεραιότητας  «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

Την υπ’ αριθμ. 299/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΖΒΩ1Θ-ΨΣΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  περί Αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας.

Την με Α.Π.: 11032/27.10.2020 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον  Άξονα Προτεραιότητας  «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ11 καθώς και το από 27.10.2020 Τεχνικό Δελτίο Έργου που την συνοδεύει.

Την  με Α.Π.: 20113/12.03.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΨΦ46ΜΤΛ6-Ι3Ω) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  περί Ένταξης του Έργου με τίτλο  «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 34.657,26€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της με Α.Π.: 20113/12.03.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΨΦ46ΜΤΛ6-Ι3Ω) Απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του Έργου με τίτλο «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 34.657,26€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που επιμερίζεται σε δύο -02- Υποέργα ως ακολούθως:
 • Το 1ο Υποέργο: «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού: 24.552,00€, (19.800,00€ + 4.752,00€, ΦΠΑ 24%), αφορά σε Παροχή Υπηρεσίων για τη διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων.
 • Το 2ο Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ», προϋπολογισμού: 10.105,26€, (8.149,40€ + 1.955,86€, ΦΠΑ 24%), αφορά σε Προμήθεια του υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού καθώς και την οργάνωση ενημερώσεων-ημερίδων και ασκήσεων.

 

2.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης.

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

 

Β) το από 26/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 17/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • το από 26/03/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την απόφαση 20113/12.03.2021 (Ω0ΨΦ46ΜΤΛ6-Ι3Ω) του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  περί Ένταξης του Έργου με τίτλο «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 34.657,26€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που επιμερίζεται σε δύο (2) Υποέργα ως ακολούθως:

 

 • 1ο Υποέργο: «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού: 24.552,00€ (19.800,00€ + 4.752,00€ ΦΠΑ 24%), αφορά σε Παροχή Υπηρεσιών για τη διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων.

 

 • 2ο Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» προϋπολογισμού: 10.105,26€ (8.149,40€ + 1.955,86€, ΦΠΑ 24%) αφορά σε Προμήθεια του υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού καθώς και την οργάνωση ενημερώσεων-ημερίδων και ασκήσεων.

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.3123.002 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του έργου με τίτλο Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» νέα πίστωση ποσού  34.657,26€ . και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού,

 

Στον Κ.Α. 02.64.6262.005 των εξόδων το                 1ο Υποέργο με τίτλο «ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», το οποίο αφορά σε Παροχή Υπηρεσιών για τη διενέργεια Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 24.552,00€ προερχόμενη από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}.
      Στον Κ.Α. 02.64.6615.001 των εξόδων το                2ο Υποέργο  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» το οποίο αφορά σε Προμήθεια του υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού καθώς και την οργάνωση ενημερώσεων-ημερίδων και ασκήσεων,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 10.105,26€ προερχόμενη από το Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ}.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                                     Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 67/2021 με ΑΔΑ: ΨΖΝΔΩ1Θ-ΕΦΖ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα   

 

Α. Εγκρίνει, την αριθ. 67/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή απόφασης ΥΠ.ΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος»,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 46/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email