46/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  11 / 5-11–2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   46 / 2019

 

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί  παραχωρήσεως δέκα (10)  αιθουσών  διδασκαλίας στην Ελληνική  Μαθηματική  Εταιρεία

στο 1ο  Γυμνάσιο  Κιάτου, για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού (Θαλής

2019-2020)»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Νοεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 274/1-11-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)                    1.-  Β. Νανόπουλος           Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                           3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αι. Λούτα                                «                                 4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Ν.  Παπαβασιλείου                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

 

ΘΕΜΑ  5ο

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί  παραχωρήσεως δέκα (10)  αιθουσών  διδασκαλίας στην Ελληνική  Μαθηματική  Εταιρεία  στο 1ο  Γυμνάσιο  Κιάτου, για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού (Θαλής

2019-2020»  εξέθεσε ότι:

Το Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού  Κορινθίας, με την από 08-10-2019 αίτησή του, μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε δέκα (10) αίθουσες  στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου το Σάββατο 9  Νοεμβρίου  2019 από 08:30

π. μ.   έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν  για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2019-2020».

Και πρέπει με απόφασή μας  να παραχωρήσουμε  τις εν λόγω  αίθουσες για την εύρυθμη λειτουργία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2019-2020».

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω   καθώς  και  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους  Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 καθώς  και  το υπ’ αριθ. 728/30-10-2019  έγγραφο της Δ/ντριας του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου περί συναινέσεως  παραχωρήσεως  του χώρου.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

    Την παραχώρηση της χρήσης  δέκα (10)  αιθουσών  διδασκαλίας  στο κτήριο του  1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στο  Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού  Κορινθίας,  για  το Σάββατο 9  Νοεμβρίου  2019 από 08:30 π. μ.   έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν  για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2019-2020».

 

 

Με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .

 

 

 

 

 

 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     46 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  05-11-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email