46/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

4/19.03.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 46/2019   Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, για προμήθεια αδρανών υλικών προς αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την  υπ’ αριθμ. 3223/19.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 1ο

ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω των έκτακτων αναγκών για άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ και κάλεσε την Επιτροπή                               ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, για προμήθεια αδρανών υλικών προς αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 19/03/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Π/Υ τρέχοντος έτους, όπως περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 1950/12.03.2019 (ΨΗ8346ΜΚ6Π-ΥΣ9) απόφαση Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
  • το από 19/03/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, λόγω των έκτακτων αναγκών για άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 9ης Φεβρουαρίου 2019 στις                      ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §6 του Ν. 3852/2010.

 

Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

έργου

Κατασκευή Αρδευτικών Έργων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                 

από  ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ=    1.266,23€ +

από  ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ=         7.917,34€ +

από  ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ=  1.640,43€ +

από  ΣΑΤΑ 2012=                      27.965,17€

€   38.789,17
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

έργου

Οδοποιία Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                   

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014= 10.185,90€+

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015= 82.203,35€

€    92.389,25
ΜΕΙΩΣΗ

από 109.304,58 σε     91.683,00

 

 

Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός                      

από Χρημ. ΠρΟγ. Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζ. 2018}= 91.683,00€ +

από ΣΑΤΑ 2012 =                                                                        358,00€ +

από ΚΑΠ – ΣΑΤΑ 2013 =                                                             115,00€ +

από ΚΑΠ 2013  =                                                                      1.819,86€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=                                      15.046,42€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=                                           282,30€

Μείωση ποσού έργου κατά 17.621,58€  προερχόμενο

από ΣΑΤΑ 2012 =                                        358,00€ +

από ΚΑΠ – ΣΑΤΑ 2013 =                             115,00€ +

από ΚΑΠ 2013  =                                     1.819,86€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=     15.046,42€ +

από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=          282,30€

Διαμορφώνοντας τη χρηματοδότηση του έργου σε 91.683,00€ προερχόμενο από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}

€    91.683,00

 

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1 Από Κ.Α. 02.25.7312.001 με τίτλο «Κατασκευή Αρδευτικών Έργων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  ποσού  38.789,17€  προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-        1.266,23€

ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ-             7.917,34€

ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-       1.640,43€

ΣΑΤΑ 2012-                          27.965,17€

μειώνουμε κατά  38.789,17€ καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

38.789,17 + 92.389,25 + 17.621,58 =  148.800,00€

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.6662.005 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για αποκατάσταση ζημιών υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9-2-2019 στην Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσό   74.400,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των  74.400,00€  .

Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ορίζεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016  και  του  άρθρου 72  παρ.  1δ  του Ν. 3852/2010

2 Από Κ.Α. 02.30.7323.001 με τίτλο «Οδοποιία Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού  92.389,25€ προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ. 2014-            10.185,90€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.2015- 82.203,35€  μειώνουμε κατά  92.389,25 €  καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

3 Από Κ.Α. 02.30.7324.004 με τίτλο «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός», ποσού  109.304,58 € προερχόμενη από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018} –             91.683,00€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-      282,30€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ  2014-  15.046,42€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2013-     1.819,86€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013-       115,00€

ΣΑΤΑ 2012-                                   358,00€

μειώνουμε κατά  17.621,58€   προερχόμενη από

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-        282,30€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-   15.046,42€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2013-    1.819,86€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013-       115,00€

ΣΑΤΑ 2012-                                    358,00€

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 91.683,00€ προερχόμενο από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2018}.

1.2 Στον Κ.Α. 02.30.6662.006 των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για αποκατάσταση ζημιών υποδομών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9-2-2019 στην Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,   ποσό   74.400,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από

ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-                    1.266,23€

ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ-                        7.917,34€

ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-                  1.640,43€

ΣΑΤΑ 2012-                                     28.323,17€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015-         8.085,65€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-       25.232,32€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013-         1.819,86€

ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.-ΣΑΤΑ 2013-             115,00€

 

Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ορίζεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016  και  του  άρθρου 72  παρ.  1δ  του Ν. 3852/2010

 

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email