46/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 10-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   46 / 2017

Περίληψη: «Έγκριση αιτήματος και απ΄ ευθείας ανάθεση εργασίας (Συντήρηση Πυροσβεστήρων της Σχολικής

                       Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην   Οκτωβρίου   του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 102/06-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                   2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                    3.- Οδυσσέας       Πανδής

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                                                                         

                                        

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    6ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 6ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση αιτήματος και απ΄ ευθείας ανάθεση εργασίας (Συντήρηση Πυροσβεστήρων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων)» εξέθεσε ότι:

Κατά την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου 2017-2018 καθίσταται ανάγκη σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, να γίνει   συντήρηση – αναγόμωση Πυροσβεστήρων, για λόγους ασφάλειας των μαθητών σε περίπτωση κινδύνου από φωτιά, στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο Κιάτου & Εσπερινό
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο – Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 2ο Γενικό Λύκειο – 1ο ΕΠΑ. Λ – Ε. Κ.     Κιάτου
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις – Γκούρας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι υποβάλαμε αρχικό αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με το αριθ. πρωτ. 107/06-10-2017 έγγραφό μας.

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. Δ.Υ./06-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασία (Αναγόμωση Πυροσβεστήρων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), υποβλήθηκαν στην Σχολική Επιτροπή οι ακόλουθε προσφορές ως εξής:

1.- H από 06-10-2017 προσφορά από τον κ. Σπηλιώτη Κων/νο Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Πανεπιστημίου Πατρών για την αναγόμωση των εν λόγω πυροσβεστήρων στην τιμή των τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (3.128,53)€,  και

2.- Η από 06-10-2017 προσφορά από το Πυροσβεστικό Κέντρο Ελευσίνας «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», στην τιμή μονάδος που είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή του κ. Σπηλιώτη.

   Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να προβούμε στην ανάθεση της εν λόγω εργασίας με την χαμηλότερη τιμή, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, γι’ αυτό και προτείνω την ανάθεση της εργασίας   στον   κ.   ΚΩΝ/ΝΟ     Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ Μηχανολόγο – Μηχανικό διπλωματούχο Παν/μίου Πατρών με Α.Μ.   Τ. Ε.Ε. 83352 και με Α.Φ.Μ. 065680024    Δ.Ο.Υ. ΚOΡΙΝΘΟΥ Ταχυδρομική Δ/νση οδός ΦΙΛΛΥΡΑ αριθμός 11 στο ΚΙΑΤΟ Τ. Κ. 202-00 .

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά:

   Το Διοικητικό Συμβούλιο

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N. Π. Δ. Δ. για την παροχή υπηρεσιών .
  6. Την από 06-10-2017 προσφορά του κ. Σπηλιώτη Κων/νου
  7. Το αρχικό αίτημα
  8. Την υπ’ αριθ. Δ.Υ./06-10-2017  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
  9. Το Ν. 4412/2016

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.– Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για Αναγόμωση Πυροσβεστήρων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των Σχολείων) για το Σχολικό έτος 2017-2018 στα παρακάτω Σχολικά Κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
2 2ο Γυμνάσιο Κιάτου & Εσπερινό
3 Γυμνάσιο Κρυονερίου
4 Γυμνάσιο – Καλλιάνων
5 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
6 1ο ΕΠΑ. Λ –   2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου και     Ε. Κ. Κιάτου.
7 Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις – Γκούρας

 

2.- Αναθέτει απευθείας την εργασία για την συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων σε όλα τα Σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του διευρυμένου Δήμου Σικυωνίων, έναντι ποσού ( 3.128,53 ) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%,   στον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με Α.Μ.   Τ.Ε.Ε. 83352 και Α.Φ.Μ. 065680024, ΔΟΥ : ΚΟΡΙΝΘΟΥ Όπου διατηρεί κατάστημα στην οδό   ΦΙΛΛΥΡΑ αρ. 11- ΚΙΑΤΟ ΤΚ.202-00.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ – 783652 που έχει   εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως υπογράψει την σύμβαση με τον κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ.

4. Η πληρωμή του κ. Σπηλιώτη Κω/νου, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και

5.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1), τον κ. Βυτινιώτη Αλέξιο, β) Ασβεστόπουλο Δημήτριο και γ) Λεονάρδου Αναστάσιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                              

                                                                                                  

 

                                                                           Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11-10-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email