46/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 46/2017

Θέμα : Έγκριση της αριθ.12/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί : «Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του» .

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την                        αριθ. 2081/16.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
Πρόεδρος
 1. Πανάγου Αθανάσιος
 
 1. Ρουμπέκας Γεώργιος
Αντ/δρος (Αποχ. μετά το   22ο θέμα Η.Δ)
 1. Χρυσικός   Παύλος  
 
 1. Μαυραγάνη Κυριακή
Γραμματέας
 1. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 
 1. Μυττάς Ιωάννης
 
 1. Γεώργας Χρήστος  
 
 1. Τσιάνος Ιωάννης
     
 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
     
 1. Μπούρης Ευάγγελος
     
 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης          
     
 1. Φιακάς Παναγιώτης  
     
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος          
     
 1. Κελλάρη Ιωάννα  
     
 1. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
     
 1. Δομετίου Βασίλειος
     
 1. Σπανός Κωνσταντίνος
     
 1. Θελερίτης Γεώργιος  
     
 1. Καρακούσης Ευάγγελος
     
 1. . Ζάρκος Δημήτριος  
     
 1. Λαλιώτης Γεώργιος    
(Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα ΗΔ και επέστρεψε στο 26ο θέμα ΗΔ)  
 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
     
 1. Μπακόλιας Παναγιώτης  
     
 1. Κελλάρης Βασίλειος
     
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
 1. Νανόπουλος Βασίλειος
(Αποχώρησε μετά το 2ο θέμα ΗΔ)    
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)   4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
  6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)   8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
      10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
      11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
      12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
      13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
      14. Καλαντζής Π. (Γονούσας)
      15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
      16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
      17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
      18. Κοτσίρης Β. (Στενού)
      19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
      20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 13ο

   Στο 13ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ.12/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί : «Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του» , ο Πρόερδρος του Δημοικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ.12/2017 απόφαση του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                         

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/23-01-2017 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 12/2017

Θέμα : «Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. 55/19-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
1. Σταματόπουλος Σπυρίδων       Πρόεδρος 1. Κάσσιος Δημήτριος Μέλος
2. Καραχάλιος Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 2. Κουσουλός Κων/νος »
3. Κελλάρη Ιωάννα Μέλος 3. Καραβάς Ανδρέας »
4. Πανάγου Αθανάσιος »    
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος »    
6. Οικονομοπούλου Φωτεινή »    

Θέμα 12ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

α) τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» στις οποίες ορίζονται : «1.Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου  επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του  προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 Ε). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το  πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.

2.Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από  τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της  Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος  της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων  παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο  αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους  στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου» και

β) τις διατάξεις της περίπτ.5 της υποπαρ.Γ.1. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’), σύμφωνα με τις οποίες από 1.1.2013, η παραπάνω αποζημίωση μειώθηκε κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στον ίδιο και στον Αντιπρόεδρο δεν καταβάλλονται έξοδα παράστασης και επιπλέον για τον ίδιο ως Δήμαρχος Σικυωνίων, δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις.

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος ο οποίος ανέφερε ότι παραιτείται της καταβολής αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4093/12.
 4. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Σικυωνίων είναι και ο Δήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων και για τον οποίο δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση.
 5. Το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του ΔΛΤ Σικυωνίων, δεν λαμβάνει έξοδα παράστασης.
 6. Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» πλην του μέλους κ. Σκαρμούτσου Νικολάου ο οποίος παραιτήθηκε της καταβολής αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Ν. 4093/12.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2017 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 01/02/2017

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Δήμαρχος Σικυωνίων

   Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία
 •    την αριθ. πρωτ.12/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την 12/2017 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί, Αποζημίωσης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις  και έως τρεις (3)  το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του

Ν. 4093/12 και σύμφωνα με την εν θέματι απόφαση του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθ. 46/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Φεβρουαρίου 2017

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email