458/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

42η/21 .12. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

458/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ σύμβασης της με αρ. μελέτης 18/2022 υπηρεσίας με τίτλο  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 30.01.2023.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20528/20.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. – Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
    – Ζάρκος Δημήτριος – Μυττάς Ιωάννης    
απόντες:   – Μαστοράκης Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την αρ. πρωτ. 20512/20-12-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  που ακολουθεί,

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης

ΣΧΕΤ:   1) Το υπ’ αρ. πρωτ. 20367/19-12-2022 αίτημα παράτασης της 15041/26-09-2022 σύμβασης

 

Σας διαβιβάζουμε αίτημα της εταιρείας «ΣΜΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» που εστάλη ηλεκτρονικά στον Δήμο Σικυωνίων την 14-12-2022 και έλαβε αρ. πρωτ. 20367/19-12-2022, με θέμα ‘Αίτημα Παράτασης της με αρ. πρωτ 15041/26-09-2022 μεταξύ μας σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων»’. Η εταιρεία αιτείται την παράταση της ισχύουσας σύμβασης κατά ενάμιση μήνα, ήτοι έως 30-1-2023.

Η εν λόγω σύμβαση υπεγράφη στις 26-09-2022, με προθεσμία λήξης την 15-12-2022 και δυνατότητα παράτασης εφόσον προέκυπτε επίσημη αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης από το Υπουργείο.

Την 14-12-2022 υπήρξε επίσημη ενημέρωση (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) από το Πράσινο Ταμείο περί παράτασης της προθεσμίας δημοσίευσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας έως την 28-04-2023. Κατά συνέπεια, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων αναμένεται να παραταθεί πέραν της 28-04-2023.

 

Τα στοιχεία της υπηρεσίας είναι:

Μελέτη18 / 2022 της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  15041/26-09-2022

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Έως 15/12/2022

Πηγή χρηματοδότησης:  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κωδικός προϋπολογισμού:  Κ.Α. 30.6117.003

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης:30.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 29.800,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απευθείας Ανάθεση  (209/2022 Απόφαση Δημάρχου)

Επιβλέπουσα υπηρεσίας: Πέππα Κωνσταντίνα

 

Εισηγούμαστε την παράταση της σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την 18/2022 μελέτη, για χρονική διάρκεια ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι  έως την 30η – 01 -2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αρ. 20367/19-12-2022 αίτηση της «ΣΜΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ».

 

Συνημμένα:

1. Το 20367/19-12-2022 αίτημα παράτασης

2. Η ηλεκτρονική ενημέρωση του Πράσινου Ταμείου

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Πολεοδομίας

Τιμολέων Χασιώτης

Πολ. Μηχ/κός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Εγκρίνει την χορήγηση (1ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης της με αρ. μελέτης 18/2022 υπηρεσίας με τίτλο  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  για χρονική διάρκεια ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι έως 30.01.2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αρ. 20367/19.12.2022 αίτηση του αναδόχου.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 458/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email