458/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 458/2016

Περίληψη : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 5ο  

   Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 24-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών τμήμα Εσόδων του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                      Κιάτο 24 Οκτωβρίου 2016                                                                                        

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 16065                                ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς:Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

Κατόπιν του υπ΄αριθμ. 2515/11/109 εγγράφου του Τμήματος   Τροχαίας Κορίνθου, από το οποίο προκύπτει ότι για την υπ΄αριθμ. 840200134510/20-08-2016 Πράξη βεβαίωσης παράβασης-κλήσης της ανωτέρω υπηρεσίας, εισπράχθηκε από τα ΕΛΤΑ εκ παραδρομής, ποσό ύψους 15,65 € για το Δήμο μας αντί του δικαιούχου Δήμου Κορινθίων και μετά από επιβεβαίωση των ανωτέρω από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (γραφείο Εσόδων), εισηγούμαστε την επιστροφή του παραπάνω αναφερόμενου ποσού στο δικαιούχο Δήμο Κορινθίων.

Συνημμένα σας υποβάλουμε τα παρακάτω έγγραφα :

  • Έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου με Αριθμ. Πρωτ: 2515/11/109
  • Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου Νο. 840200134510
  • Αναλυτική Κατάσταση για Ο.Τ.Α. από τα ΕΛΤΑ.

                                                 Η Εισηγήτρια                                                                

                                   Θελερίτη Βασιλική                                                       

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
  •  την από 24-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών τμήμα Εσόδων του Δήμου  -και
  •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 15,65 € στο δικαιούχο Δήμο Κορινθίων για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης και βάσει νόμιμων παραστατικών.

2. Ψηφίζει πίστωση (Π.Α.Υ. 384/2016) του παραπάνω ποσού των 15,65€                                                                       σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8261.002 με τίτλο: «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» στην υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, ποσού 5.000,00€ από την οποία μέχρι σήμερα έχει δεσμευθεί ποσό4.287,75€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 458/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email