456/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

42η/21 .12. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

456/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

1ο/16.12.2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 1/2019 έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20528/20.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. – Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
    – Ζάρκος Δημήτριος – Μυττάς Ιωάννης    
απόντες:   – Μαστοράκης Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 1ο/16.12.2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 16/12/2022

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

18234/17-11-2022

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

22PROC011618641 2022-11-17

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:      α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 166278 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18234/17.11.2022 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 372/06-12-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Σήμερα, την 16η/12/2022, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά  μέλη κ. Χασιώτης Τιμολέων (Πρόεδρος), κ. Μαστοράκος Λεωνίδας (μέλος) και κα Κόλλια Γεωργία (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία και  εν συνεχεία ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον παρακάτω σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

Ελέγχθηκε ότι στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων δεν κατατέθηκαν σφραγισμένοι φάκελοι συμμετεχόντων με πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των οικονομικών προσφορών και έλεγχο ομαλότητας, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Όσον αφορά τον έλεγχο του  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/  ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε  η ορθή συμπλήρωσή τους, από τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες:1) Κ/Ξ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 2) ΚΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ, 3) HELLASOD AE, 4) ERGOMASS IKE, 5) Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν κατέθεσε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/  ΤΕΥΔ.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των  εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή και  ως εκ τούτου απορρίπτεται από την διαγωνιστική διαδικασία. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α Οικονομικός φορέας Αριθμός Ε/Ε Εκδότης Α/Α Βεβαίωση Εγκυρότητας
1 Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ e-163654/05-12-22

 

e-163650/05-12-22

 

e-163652/05-12-22

ΤΜΕΔΕ

 

ΤΜΕΔΕ

 

ΤΜΕΔΕ

V/151939/16-12-2022

 

V/151942/16-12-2022

 

V/151940/16-12-2022

2 ΚΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ e-164282/09-12-22

 

e-164105/09-12-22

ΤΜΕΔΕ

 

ΤΜΕΔΕ

V/151944/16-12-2022

 

V/151946/16-12-2022

3 HELLASOD AE e-163851/07-12-22 ΤΜΕΔΕ V/151936/16-12-2022
4 ERGOMASS IKE e-162881/25-11-22 ΤΜΕΔΕ V/151935/16-12-2022
5 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε. e-164095/09-12-22 ΤΜΕΔΕ V/151937/16-12-2022

Ακολούθως, ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 272805 Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24,00%
2 272912 ΚΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΖΑΝΤΣΟΓΛΟΥ 21,65%
3 272273 HELLASOD AE 16,04%
4 272513 ERGOMASS IKE 15,26%
5 271251 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε. 6,38%

 

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή διαγωνισμού  ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με μέση έκπτωση  24,00%, ήτοι στο ποσό των  857.730,35 € χωρίς Φ.Π.Α.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 16/12/2022

O Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Χασιώτης Τιμολέων

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Μαστοράκος Λεωνίδας

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχ/κος

2.  Κόλλια Γεωργία

ΤΕ5 Τοπογράφος Μηχ/κος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 187/2022 (6ΜΠ4Ω1Θ-7ΟΝ) απόφαση ΔΣ «τροποποίηση τεχνικού πρόγραμμα & π/υ 2022»,
 • την 164056/4-11-22 (9Ρ7ΦΟΡ1Φ-ΒΛ9) εγκριτική απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • την 1/2019 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ»                    (CPV: 45212224-2) συνολικού π/υ (128.592,57€ + 270.862,22€ ΦΠΑ 24%) 1.399.454,79€
 • τον Κ.Α. 61.7326.004 με τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» ποσού 1.399.454,79€  προερχόμενο  από :    ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με το ποσό των 600.000,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με το ποσό των 18.937,00€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με το ποσό των 211.494,17€  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 106.500,00€  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ με το ποσό των 19.000,00€ από  ΣΑΤΑ  2011  με το ποσό των 769,49€    από ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} με το ποσό των 2.154,81€  από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 10.131,38€  από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 59.642,50€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 με το ποσό των 69.319,17€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 με το ποσό των 228.849,26€  και  από Επιχορήγηση του  ΥΠ.ΕΣ. ως Συμπληρωματική απόφαση  Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021 με το ποσό των 72.657,01€.
 • το 22REQ011427390 2022-10-14 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 421/16207/17.10.2022 (ΨΛΑΑΩ1Θ-6ΤΨ)(22REQ011430043 2022-10-17) ΑΑΥ
 • την 372/2021 (ΩΦΛΠΩ1Θ-ΤΣΒ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2022»
 • την 352/2022 (ΨΤ1ΥΩ1Θ-ΚΔ3) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 18234/17.11.2022 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 22PROC011618641 2022-11-17,
 • την 18235/17.11.2022 Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: 6ΓΘΛΩ1Θ-Θ1Η, με ΑΔΑΜ: 22PROC011618807 2022-11-17,
 • το 1ο/16.12.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Εγκρίνει το 1ο/16.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ» της 1/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων (CPV: 45212224-2) συνολικού π/υ (1.128.592,57€ + 270.862,22€ ΦΠΑ 24%) 1.399.454,79€.

Γ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «Κ/Ξ 2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με μέση έκπτωση  24,00% ήτοι στο ποσό των  857.730,35€ χωρίς Φ.Π.Α.

Δ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ε. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες .

 

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

Ζ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 456/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.12.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email