455/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

42η/21 .12. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

455/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2023 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20528/20.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. – Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
    – Ζάρκος Δημήτριος – Μυττάς Ιωάννης    
απόντες:   – Μαστοράκης Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 54/2022 σε ορθή επανάληψη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023, όπως συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΕΔΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
1.113.352,86€ 1.109.494,00€ 3.858,86€

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την 54/2022 σε ορθή επανάληψη (9ΩΠ5ΟΚΣ8-Σ6Τ) απόφαση Δ/κού Συμβουλίου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ

Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικολάου,

Εγκρίνει την κατάρτιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                      «Η ΜΗΚΩΝΗ» οικονομικού έτους 2023, ως έχει συνταχθεί, σύμφωνα με την 54/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 455/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.12.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email