455/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 455/2016

Περίληψη : Συμμετοχή αιρετών στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2016.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ Δ’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα:Συμμετοχή αιρετών στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2016,και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 16/11/2016 εισήγηση τηw Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΘΕΜΑ
Συμμετοχή του Δήμου μας στο «ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη από 1 – 3 Δεκεμβρίου 2016».

**************************************

Με το αρίθμ. 3292/14-11-2016 έγγραφό της, η Κ.Ε.Δ.Ε. μας ενημερώνει για το ετήσιο τακτικό συνέδριό της, το οποίο θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 1-2-3 Δεκεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 «Δαπάνες μετακίνησης -Αποζημιώσεις – Λοιπά έξοδα», οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί  σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για  εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε  κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο  αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η  μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μετακίνησης (η οποία πρέπει να προηγείται της μετακίνησης), θα πρέπει να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινούμενου, η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης καθώς επίσης το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (άρθρο 4 Ν. 4336/2015).

Πρόταση του Προέδρου είναι να συμμετάσχουμε ως Δήμος, εκπροσωπούμενοι ως φορέας από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ρουμπέκα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 • Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μετακινουμένου : Γεώργιος Ρουμπέκας – Δημοτικός Σύμβουλος
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 30 Νοεμβρίου 2016
 • Ημερομηνία Επιστροφής:   3 Δεκεμβρίου 2016
 • Ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου: 1 Δεκεμβρίου 2016
 • Ημερομηνία λήξης του συνεδρίου: 3 Δεκεμβρίου 2016
 • Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3) *** -Δικαιούται 40,00 € / ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

Όταν η ημερομηνία επιστροφής δεν συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης εργασιών, δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. ε΄ του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015

 • Διανυκτέρευσης: Τρείς (3)

     Δικαιούται μέχρι 60,00 € / διανυκτέρευση, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι) του άρθρου 10 του Ν.      4336/2015.  

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 • Πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης: Συμμετοχή του Δήμου μας στο «ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2016».
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Μέσο μετακίνησης:

     Από ΚΙΑΤΟ – ΑΘΗΝΑ – ΚΙΑΤΟ με προαστιακό

     Από ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ με Αεροπλάνο στην οικονομική θέση

 • Ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος

Δαπάνη Μετακίνησης με προαστιακό

(Άρθρο   7     Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ   ………………………………………………………………………………………   €       22,00

Αεροπορικό Εισιτήριο  

(Άρθρο 5 παρ. 1 Κατηγορία Ι β ΄ Ν. 4336/2015)

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ ………………………………………………………………………………….     €      129,00

Έξοδα Διανυκτέρευσης  

(Άρθρο 10 παρ. 1α και 2α   Κατηγορία ΙΙ Ν. 4336/2015)

(30/11, 1 και 2/12/2016)

Ημέρες 3 Χ 60,00€ Χ (20% Προσαύξηση)= 72,00€ ………………………………………………………..   €     216,00

Ημερήσια Αποζημίωση

(Άρθρο 11    Ν. 4336/2015)   (30/11, 1 και 2/12/2016)   40,0 Χ 3 Ημέρες …………..       €     120,00

                                                                                                                                                        ———————-

                                                                                                                                         Σύνολο       €     487,00

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει διαμορφωμένη πίστωση ποσού 3.500,00 € από την οποία μέχρι σήμερα έχει δεσμευθεί ποσό 500,00€ .

Απαιτείται ψήφιση πίστωσης για ποσό 487,00 (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης:   383/2016 .-

Κιάτο 16   Νοεμβρίου   2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

         Ο Προϊστάμενος Τμήματος

   Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                            Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                 & Προμηθειών                                  

           Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                               Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας                               

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την πρόταση του Προέδρου
 • την από 16/11/2016 εισήγηση της αρμόδιας,
 • την αρ. 383/2016 Π.Α.Υ.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

1. Θ   ε   ω   ρ   ε   ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

2.Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τη συμμετοχή του Δήμου μας στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη                                     Θεσσαλονίκη 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2016.

3. Τον Δήμο μας, θα εκπροσωπήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Γεώργιος Ρουμπέκας.

Ημ/νία αναχώρησης: 30/11/16

KIATO – ΑΘΗΝΑ – ΚΙΑΤΟ με προαστιακό σιδηρόδρομο

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ αεροπορικώς σε οικονομική θέση

Ημερομηνία Επιστροφής: 03/12/16
Ημερομηνία έναρξης συνεδρίου: 01/12/16
Ημερομηνία λήξης του συνεδρίου: 03/12/16
Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3)

Δικαιούται 40,00€/ημέρα,

σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

Διανυκτέρευσης: Τρείς (3)

Δικαιούται μέχρι 60,00 € / διανυκτέρευση,

σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι) του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη Μετακίνησης με προαστιακό (Άρθρο   7   Ν. 4336/2015) ΚΙΑΤΟ – ΑΕΡΟΔΟΡΟΜΙΟ – ΚΙΑΤΟ     22,00 €
Αεροπορικό Εισιτήριο (Άρθρο 5 παρ. 1   Κατηγορία Ι β ΄ Ν. 4336/2015) ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ       129,00 €

Έξοδα Διανυκτέρευσης (Άρθρο 10 παρ. 1α & 2α   Κατηγορία ΙΙ Ν. 4336/2015)(30/11/16, 1 & 2/12 /16)

Ημέρες 3 x 60,00 € (20% προσαύξηση) =72,00 €    

216,00 €

Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015) (30/11/16, 1 & 2/12 /16) 40,00 x 3 Ημέρες       120,00 €
Σύνολο: 487,00

3. Ψηφίζει πίστωση (ΠΑΥ: 383/2016) ποσού 487,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» στην υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, ποσού 3.500,00 €, από την οποία μέχρι σήμερα έχει δεσμευθεί ποσό 500,00€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 455/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email