454/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

42η/21 .12. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

454/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ανάκληση της 371/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας

για την έγκριση του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικονομικού έτους 2022 ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» &

της ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 21η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’ πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20528/20.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. – Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
    – Ζάρκος Δημήτριος – Μυττάς Ιωάννης    
απόντες:   – Μαστοράκης Δημήτριος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη, ανάκλησης  της 371/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α] την 1/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία ψηφίστηκε ο π/υ οικονομικού έτους 2022, που ανά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
428.500,21€ 422.072,79€ 6.427,42€

Β] την 2/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία ψηφίστηκε η εισηγητική έκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022.

(Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (Β) ΕΣΟΔΑ (Γ)= (Α) – (Β)
428.500,21€ 328.500,21€ 100.000,00€

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 1/2022 (9ΒΡΦΟΚΣ9-ΘΚ6) απόφαση ΝΠ,
  • την 2/2022 (9ΦΔΠΟΚΣ9-ΩΧΠ) απόφαση ΝΠ,
  • την 371/2022 (69ΘΨΩ1Θ-Τ3Α) απόφαση ΟΕ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ΟΜΟΦΩΝΑ

Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικολάου,

  1. Ανακαλεί την 371/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  2. Εγκρίνει εκ νέου τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» σύμφωνα με την 1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
  3. Εγκρίνει εκ νέου την εισηγητική έκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΙΔ «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» σύμφωνα με την 2/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 454/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email