453/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/07.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης 453/2018

Περίληψη : Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία, έτους 2019.            

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)  
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 14ο

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία, έτους 2019», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε το σώμα για την αναγκαιότητα ορισμού μελών στις παρακάτω επιτροπές:

 

  1. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για την µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγµάτων του ∆ήµου, για το έτος 2019 (άρθρα 1 και 9 του Π.∆. 270/1981).

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 270/1981 οι δηµοπρασίες για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων διεξάγονται από επιτροπή αποτελούµενη από το ∆ήµαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής και δύο δηµοτικούς συµβούλους. Ο ορισµός των δηµοτικών συµβούλων (µαζί µε τους αναπληρωτές τους) γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στο άρθρο 9 καθορίζεται ότι οι διατάξεις του Π.∆. ισχύουν για την εκποίηση, αγορά, εκµίσθωση και µίσθωση κινητών και ακινήτων πραγµάτων. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη  που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

  1. Επιτροπή Εκτίµησης και καταλληλότητας ακινήτων προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά, και εκποίηση, για το έτος 2019 (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 και 194 του ν. 3463/2006)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και τα άρθρα 186, 191, 192 και 194 του Ν.3463/2006 η εκτίµηση ακινήτων προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση διενεργείται από επιτροπή συγκροτούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους και ένα µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι και µε απόφαση ∆ηµάρχου ο µηχανικός. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη  που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

  1. Επιτροπή Εκτίµησης κινητών πραγµάτων προς µίσθωση, εκµίσθωση αγορά και εκποίηση, για το έτος 2019 (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρο 199 του ν. 3463/2006)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και το άρθρο 199 του Ν.3463/2006 η εκτίµηση κινητών πραγµάτων του ∆ήµου προς µίσθωση, εκµίσθωση και εκποίηση διενεργείται από επιτροπή συγκροτούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους και ένα µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζονται οι δηµοτικοί σύµβουλοι και µε απόφαση ∆ηµάρχου ο µηχανικός. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη  που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

  1. Επιτροπή Καταστροφής αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία, για το έτος 2019 (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006)

Σύµφωνα µε το άρθρο 199 του Ν.3463/2006 αντικείµενα που δεν έχουν κάποια αξία καταστρέφονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις δηµοτικούς συµβούλους που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία. Η κλήρωση ανάµεσα στους δηµοτικούς συµβούλους ανέδειξε τα µέλη  που αναφέρονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του  Π.∆. 270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77),
  • το άρθρο 199 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114),
  • την εισήγηση του προέδρου,
  • τα αποτελέσματα των κληρώσεων,
  • την διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Ορίζει τα μέλη για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών για το έτος 2019.

 

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για την µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του ∆ήµου, (άρθρα 1 και 9 του Π.∆. 270/1981).
τακτικά μέλη αναπληρωματικά μέλη
1. Δήμαρχος κ. Σπ. Σταματόπουλος (πρόεδρος) 1.  ————————-
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Μπούρης Ευάγγελος
3. Κελλάρης Βασίλειος 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ προς µίσθωση, εκµίσθωση, αγορά & εκποίηση, (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 και 194 του ν. 3463/2006).
τακτικά μέλη αναπληρωματικά μέλη
1. Χρυσικός Παύλος 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μπακόλιας Παναγιώτης

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται ο Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ προς µίσθωση, εκµίσθωση αγορά και εκποίηση, (άρθρα 7 και 9 του Π.∆. 270/1981 και άρθρο 199 του ν. 3463/2006)
τακτικά μέλη αναπληρωματικά μέλη
1. Κουκουμέλης Γεώργιος 1. Γεώργας Χρήστος
2.Αλεξόπουλος Βασίλειος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ άνευ αξίας, (άρθρο 199 του Ν. 3463/2006)
τακτικά μέλη αναπληρωματικά μέλη
1. Ζάρκος Δημήτριος 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
2. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Γεώργας Χρήστος
3. Κουκουμέλης Γεώργιος 3. Νανόπουλος Βασίλειος

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των τακτικών μελών με αναπληρωτή τον πρώτο των αναπληρωματικών.

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  453/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email