450/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

40η/13.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

450/2022

  13ο θέμα  ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον

του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (1ο Μονομελές) κατόπιν της ΚΛ506/18-10-22 κλήσης

& της Α6161/2022 Παρ/κης απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19849/09.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασιλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων,  την Πέμπτη 12η Ιανουαρίου 2023 (11.30’πμ) ενώπιον του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (1ο Μονομελές) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α54/2022 απόφασή του αναφορικά με (ΑΓ178/24-8-2022) αγωγή της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Σικυωνίων, μετά την Α6161/2022 Παρ/κης απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την ΚΛ506/18-10-2022 κλήσης του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 522/19943/13-12-2022 (68ΞΗΩ1Θ-0ΛΞ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει το δικηγόρο Τσατσάνη Βασίλειο προκειμένου ως εκπρόσωπος του Δήμου Σικυωνίων, να παραστεί μετά υπομνήματος την Πέμπτη 12η Ιανουαρίου 2023 (11.30’πμ) ενώπιον του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (1ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση (ΑΓ178/24-8-2022) αγωγής της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ που άσκησε μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Σικυωνίων, μετά και την Α6161/2022 Παρ/κη απόφαση Δ/κου Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την ΚΛ506/18-10-2022 κλήση του Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 332,32€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 450/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email