45/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

8η/10.3.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   4ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

45/2023

  Έγκριση & Παραλαβή των διορθωμένων πινάκων της Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας «Πλατάνια» Κιάτου Δήμου Σικυωνίων, στα πλαίσια της μελέτης  «Ολοκλήρωση πράξης εφαρμογής τμήματος της Π.Ε. «Τραγάνα» και ολοκλήρωση πράξης εφαρμογής Π.Ε. «Πλατάνια» του Δήμου Σικυωνίων» σε εφαρμογή της αρ. πρωτ.                                            26-09-2018/214087/3520/2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 10η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4018/6.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.  
    -Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μυττάς Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ, 3548/1-3-23 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  που ακολουθεί,

Κατόπιν :

1) της με αρ. πρωτ. 136/05-01-2022 Σύμβασης Ανάθεσης της μελέτης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του μελετητή κ. Μαγκαφώση Α. ,

2) του με αρ. πρωτ. 1137/31-01-2022 Χρονοδιαγράμματος Εργασιών που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία και θεωρήθηκε ,

3) της αρ. πρωτ. 1349/03-02-2022 Εντολή Έναρξης Εργασιών της Υπηρεσίας προς τον μελετητή ,

4) της με αρ. πρωτ. 4769/05-04-2022 Διακοπής του χρόνου εκπόνησης της Μελέτης,

5) της με αρ. πρωτ. 8487/07-06-2022 Εντολής Συνέχισης Εργασιών,

6) της με αρ. πρωτ. 9931/04-07-2022 παράδοσης του Α΄κεφαλαίου και της με αρ.πρωτ. 10759/14-07-2022 παράδοσης του Β΄κεφαλαίου της Πράξης Εφαρμογής της Π.Ε. Πλατάνια Κιάτου Δήμου Σικυωνίων,

7) της υπ΄αρθ. 135/1-8-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση και παραλαβή των Α΄και Β΄Κεφαλαίων της Πράξης Εφαρμογής Πλατανίων,

8) της αρ. πρωτ. 15692/06-10-2022 εντολή εργασιών,

9) της αρ. πρωτ. 794/18-1-2023 αίτησης παράδοσης των διορθωμένων πινάκων της πράξης εφαρμογής και του ελέγχου από την υπηρεσία,

 

καλείστε όπως εγκρίνετε και παραλάβετε τους πίνακες της διορθωμένης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας ¨Πλατάνια¨ στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την εντολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την Αριθ. Πρωτ. 26-09-2018/ 214087/3520/2017 Απόφαση Εκδίκασης Ενστάσεων που αφορούν τις Α, Β, Γ και Δ αναρτήσεις της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει & παραλαμβάνει ως έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως, τους πίνακες της διορθωμένης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Πλατάνια» στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την εντολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την Αριθ. Πρωτ. 26-09-2018/ 214087/3520/2017 Απόφαση Εκδίκασης Ενστάσεων που αφορούν τις Α, Β, Γ και Δ αναρτήσεις της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Πλατανίων» του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.3.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email