45/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

45/2022 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ
για ιδιοκτησία με ΚΑ 061258, μετά από γνωμοδότηση.
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 12/2022 απόφασης ΟΕ, που μεταξύ άλλων αναφέρει πως «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».
2] την αρ. πρωτ. 959/26-01-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,
Με την αριθ. 731/19-01-2022 αίτησή του ο κ. Σίμος Αναστάσιος του Θεοδώρου και της Παγώνας, ενεργών ως πληρεξούσιος του Ιωάννη Σίμου του Θεοδώρου και της Παγώνας και της Ασημίνας συζύγου Ιωάννη Σίμου, το γένος Γεωργίου και Αναστασίας Δέδε, με το αριθμό 9265/16-7-2013 Πληρεξούσιο Συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ευγενίας Τέσση-Σώκου, ζητά να ληφθεί η σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό για το ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό ΚΑ 061258 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 138 Α, στο Κιάτο και ειδικότερα όσον αφορά την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα, σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων : «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης».
Σύντομο Ιστορικό :
Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 061258 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 138Α, έχει αρχικό εμβαδόν 522,78τμ, και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση 436,16τμ.
Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους που συνοδεύουν την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει: στην Ασημίνα θυγατέρα του Γεωργίου και της Αναστασίας Δέδε, σύζυγο Ιωάννου Σίμου, κατά ποσοστό 100%, σύμφωνα με το αριθμ. 5.791/17-06-1978 Συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βέλου, Χρήστου Σωτηρίου Κοσσιέρη.
Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του κ. Σίμου Αναστάσιου, της ιδιοκτησίας με ΚΑ 061258 και αποκλειστικά για τα 34,6 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€/τμ, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 34,60χ152,80=5.286,88 ευρώ. €.
Επισυνάπτονται : Αίτηση,τίτλος, πληρεξούσιο, Πίνακας Πράξης Εφαρμογής, απόσπασμα σχεδίου
Ο Διευθυντής της Τ.Υ.
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 όλα τα παραπάνω
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προκύπτει με τον αιτούντα ΣΙΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Καθορίζει το ύψος των υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας με ΚΑ 061258 και αποκλειστικά για τα 34,6 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, με τιμή μέτρου ανά τμ 152,80€/τμ, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 34,60×152,80=5.286,88€ σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 959/26.01.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email