45/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  45/2020

Περίληψη: «Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την άδεια παραγωγής ¨ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ¨ ».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την                                                          με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13. Λέγγας Μάρκος 14. Συριάνος Κων/νος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γκούμας Σταμάτιος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25. Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1.  Δομετίου Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.Παπαγεωργόπουλος Ν.  (Κεφαλαρίου)
8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5. Παπαδόπουλος Θεοδ.  (Ασπροκάμπου) 6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
8 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης) 19. Κοτσίρης Β. (Στενού)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
 24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  Συριάνος Κων/νος  μετά την συζήτηση του 4ου  θέματος Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του  6ου  θέματος Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του  7ου   θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσια διάταξης με τίτλο: «Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την άδεια παραγωγής ¨ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ¨ »,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 254/2019 απόφαση του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Ν. Κορινθίας και έδωσε τον λόγο στους παρευρισκόμενους στην συνεδρίαση κ. κ. Μαστέλου  Γεωργία  και Σπυρίδωνα  Αποστολόπουλο,  Αντιδήμαρχοι  και  εκπρόσωποι του προαναφερόμενου Δήμου,  οι οποίοι ενημέρωσαν λεπτομερώς το σώμα για τις συνέπειες παραγωγής  Αιολικού Πάρκου στη «Μικρή Ζήρεια».

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε την έκδοση  ψηφίσματος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α.  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα :

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Όπως μας κατέστη γνωστό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) με την 224/15-12-2019 απόφασή της, εξέδωσε και χορήγησε (σε εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στις θέσεις ¨ ΤΣΟΥΜΑ-ΧΙΟΝΙ-ΣΤΕΚΟΣ ¨ που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της «ΜΙΚΡΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ» η οποία εδαφικά υπάγεται στα Διοικητικά όρια  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και Δήμου Σικυωνίων.

Η εταιρεία στην οποία χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια, φέρει την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ »  και σύμφωνα με την ανωτέρω χορηγηθείσα άδεια, η εταιρεία θα εγκαταστήσει στην προαναφερθείσα περιοχή αιολικό σταθμό ισχύος 48,3 MW  αποτελούμενο από 21 ανεμογεννήτριες .

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  καθώς είναι αμοιβαία αποδεκτό και κατανοητό ότι η ανάπτυξη ανεμογεννητριών αποτελέι σημαντικό μέτρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο η άστοχη χωροθέτησή τους μπορεί να προβεί αρνητική για την  ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ κ.τ.λ .

Δεδομένου ότι: α) δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για την τύχη των ανεμογεννητριών όταν περάσουν το όριο ζωής τους, β) έχουν επισημανθεί φόβοι για την υδρολογική ισορροπία υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, γ) δεν έχουν επιμελώς εξεταστεί οι επιπτώσεις στην επιφανειακή απορροή των υδάτων και υδρολογικό κύκλο της περιοχής, δ) θα επέλθουν σημαντικές επιπτώσεις στην αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, ε) η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές Natura στις οποίες η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικώ πάρκων δίδεται με προυποθέσεις στ ) της δεδομένης καταστροφής του φυσικού τοπίου και τέλος πολλών άλλων αρνητικών και επιβαρυντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και αφού έλαβε υπ όψιν του το από 20-02-2010 ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή του στην εγκατάσταση αιολικού σταθμού στην περιοχή της   «ΜΙΚΡΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ» και αποφασίζει :

  • την συνεργασία με τον Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για την από κοινού αντιμετώπιση και δράση για την αποφυγή εγκατάστασης αιολικού πάρκου,
  • την ενημέρωση των πολιτών για τις αρνητικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών,
  • την ενημέρωση των κοινωνικών φορέων του Δήμου,
  • την ενημέρωση των τοπικών και θεσμικών παραγόντων του Νομού Κορινθίας,
  • την συνάντηση και ενημέρωση με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε).

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες,  καθώς και στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 45/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.3.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

Print Friendly, PDF & Email