45/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

 

Από το πρακτικό της 16/19-11-2019 έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 45/2019

 

Περίληψη «Παραχώρηση αιθουσών  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)»   για διενέργεια εξετάσεων».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 19 Νοεμβρίου   του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ πρωτ: 315/18-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 7- ήτοι:

 

 

              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική     Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Γεώργας Χρήστος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2o  θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Παραχώρηση αιθουσών  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)»   για  διενέργεια εξετάσεων» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια  έθεσε  υπόψη των μελών τα εξής:

 • Την αριθμ. πρωτ: 229/11-11-2019 αίτηση  του Συλλόγου ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών N.Κορινθίας με την οποία αιτείται  την παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  για την διενέργεια γραπτών εξετάσεων NOCN.
 • Το αριθμ.πρωτ:Φ.6/233/18-11-2019 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  που αφορά την παραχώρηση αιθουσών στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO), με το οποίο συνηγορεί  στην παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου με σκοπό τη διενέργεια  εξετάσεων NOCN.

 

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση

 

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Την αριθμ. πρωτ: 229/11-11-2019 αίτηση του Συλλόγου ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών N.Κορινθίας με την οποία αιτείται  την παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  για την διενέργεια γραπτών εξετάσεων NOCN.
 5. Το αριθμ.πρωτ:Φ.6/233/18-11-2019 έγγραφο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  που αφορά την παραχώρηση αιθουσών στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO), με το οποίο συνηγορεί  στην παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου με σκοπό τη διενέργεια  εξετάσεων NOCN.

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση δύο (2) αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Ν Κορινθίας (PALSO) για τη διεξαγωγή    γραπτών εξετάσεων NOCN το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7:00 έως 19:30 .

Ο Σύλλογος  ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων γλωσσών Ν. Κορινθίας (PALSO) οφείλει:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου.
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια της διενέργειας των γραπτών εξετάσεων .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  45 /2019 και  υπογράφεται ως έπεται.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  20-11-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email