45/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 17-07-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 45 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο «Περί παρατάσεως ισχύος της σύμβασης προμήθειας πινάκων μαρκαδόρου   στο 1ον ΓΕΛ Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/13-07-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος              (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Δ. Ασβεστόπουλος

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                  3.- Α. Λούτα  

4.- Β. Kελλάρης                   «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «  

                                             

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  1ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Περί παρατάσεως ισχύος της σύμβασης προμήθειας πινάκων μαρκαδόρου στο

1ον ΓΕΛ Κιάτου»   έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 63/27-04-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003018891 2018-04-30)

σύμβαση προμήθειας πινάκων μαρκαδόρου στο 1ο ΓΕΛ Κιάτου, που έχει υπογράψει η Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον κ. Καλό Ιωάννη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, η

οποία θα λήξει την 30-06-2018 στη συνέχεια   ο κ. Καλός Ιωάννης μας υπέβαλε την από 20-06-2018 αίτηση-

υπεύθυνη δήλωσή του, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου 106/28-062018 στη Σχολική Επιτροπή και ζητεί την

παράταση της σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή από 30-06-2018 έως 30-10-

2018 χωρίς να γίνει περαιτέρω τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση της υπ’ αριθ. 63/27-04-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003018891 2018-04-30) σύμβασης     μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΣΤΟ 1ΟΝ ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ» (η οποία έχει διάρκεια έως την 30-06-2018) μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην  Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 της υπ’ αριθ.  63/27-04-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003018891 2018-04-30) σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή κ. Καλού Ιωάννη,   χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

   Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω .

                                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

A.- Π α ρ α τ ε ί ν ε ι την υπ΄ αριθ. 63/27-04-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003018891 2018-04-30) σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ ΣΤΟ 1ΟΝ ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ» (η οποία έχει διάρκεια έως την 30-06-2018) μέχρι τέσσερις (4) μήνες δηλαδή έως την 30ην Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την παρ. 1  της υπ’ αριθ. 63/27-04-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003018891 2018-04-30)  σύμβασης και την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή κ. Καλού Ιωάννη,   χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η παράταση της χρονικής διάρκειας της παραπάνω σύμβασης δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών της και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Ν.Π.Δ.Δ.

 

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  45 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-07- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email