448/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ορθή επανάληψη

-ως προς την πρόσκληση

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/09.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 448/2016

Περίληψη : Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο Κοιμητήριο                                     «Αγ. Χαράλαμπος» της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) του Δήμου Σικυωνίων».  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αρ. πρωτ.16664/03.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αναβλήθηκε σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την αρ. πρωτ. 16824/07.11.2016 νέα πρόσκληση που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος     Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.   Ζάρκος Δημήτριος  
  Μαυραγάνη Κυριακή       Φιακάς Παναγιώτης  
  Θελερίτης Γεώργιος     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μπούρης Ευάγγελος       Σαρχάνης Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της Η.Δ.
  Τσιάνος Ιωάννης     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Δομετίου Βασίλειος         2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Καρακούσης Ευάγγελος 4 Πανάγου Αθανάσιος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 11ο

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο Κοιμητήριο   «Αγ. Χαράλαμπος» της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) του Δήμου Σικυωνίων»,o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ. 128/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία λήφθηκε μετά το αρ. πρωτ. 7861/02.06.2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας , το οποίο ακολουθεί:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 582/68 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 225/28-9-1968 τεύχος Α΄) ορίζεται ότι «η ίδρυσις και συντήρησις κοιμητηρίων ανήκει εις την αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «πάντα τα κοιμητήρια ανήκουν ως προς την διοίκησιν και διαχείρισην εις του δήμους και τας κοινότητας». Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ΑΝ 582/68 τα θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, τη διαχείριση, τα τέλη ή δικαιώματα και γενικά με τη λειτουργία των νεκροταφείων, ρυθμίζονται με κανονισμούς που ψηφίζουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.

Αναφορικά με τα έσοδα των νεκροταφείων και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, αυτά είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών».

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, τα έσοδα από τα δημοτικά κοιμητήρια είναι εν μέρει ανταποδοτικά, δεδομένου ότι αφ’ ενός μεν δεν μπορούν να καθορισθούν σε ύψος μεγαλύτερο του απαιτούμενου για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των κοιμητηρίων, αφ’ ετέρου δε δεν μπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς.

Περαιτέρω, τα τέλη και δικαιώματα καθώς και τα έσοδα γενικά των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών καθορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας (άρθρο 4 παρ. 1 ΑΝ 582/1968) και είναι συνήθως τα ακόλουθα:

          Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου

          Δικαίωμα ενταφιασμού

          Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης ταφής)

          Δικαίωμα ανακομιδής

          Τέλος φύλαξης οστών

          Τέλος χρήσης μνημείου (εφόσον οι υπηρεσίες του δήμου κατασκευάζουν μνημεία για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων)

          Δικαίωμα περιποίησης, καθαριότητας και αφής κανδυλών (το δικαίωμα αυτό μπορεί να είναι ενσωματωμένο με το δικαίωμα ενταφιασμού)

          Δικαιώματα ιεροπραξιών

Το ύψος των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρ. 66 του ΒΔ 24/9-9/10/1958.

                Όσον αφορά τέλος, τη διαδικασία καθορισμού ή αναπροσαρμογής των ως άνω αναφερομένων τελών αλλά και των λοιπών ανταποδοτικών τελών, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθ. 50106/31-12-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το συγκεκριμένο θέμα.

                Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία επιβολής – αναπροσαρμογής των τελών είναι τα εξής:

  1. 1.Εκτιμάται το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας της τρέχουσας χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του Π/Υ προηγούμενου έτους, χωρίς να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των δύο χρήσεων. Με το ίδιο τρόπο, προϋπολογίζονται, τα έξοδα της επόμενης χρήσης, στην περίπτωση μας της χρήσης 2015.
  2. 2.Εκτιμάται το συνολικό ύψος εσόδων τρέχουσας χρήσης όπως ανωτέρω. Ωστόσο δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των εσόδων αυτών.
  3. 3.Υπολογίζεται η διαφορά: έξοδα 2015 – έσοδα 2015 και εφόσον τα έσοδα υπολείπονται, η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αυξημένου συντελεστή τελών της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Αυτά βεβαίως και υπό την αυστηρή αίρεση που τίθεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 26945/2015 (Β’ 1621) ΚΥΑ κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων έτους 2016, ειδικότερα για το ανώτατο ύψος των εσόδων που θα πρέπει να αναγραφούν στην Ομάδα Εσόδων Ι.

Με την υπ’ αριθ. 682/2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2162/2010 όμοια της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης – Δ/σης Ν. Κορινθίας, αποφασίσθηκε η αναπροσαρμογή του δικαιώματος σύστασης (παραχώρησης) τάφων, τόσο στο τμήμα της επέκτασης όσο και στο αρχικό τμήμα του κοιμητηρίου «Άγιος Χαράλαμπος» της νυν Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.

Με την παρούσα κανονιστική, προτείνεται η αναπροσαρμογή των τιμών όσον αφορά το ανωτέρω δικαίωμα, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι λόγω της μεγάλης απόκλισης τιμών ανάμεσα στους «μονούς» τάφους – διαστάσεις: 1,15 Χ 2,50 και 1,10 Χ 2,35 για το νέο τμήμα και 1,10 Χ 2,30 για παλαιό τμήμα- και τους διπλούς (οικογενειακούς) τάφους διαστάσεων 2,30 Χ 2,50 (κοινή διάσταση και στα δύο τμήματα) και ειδικότερα: α) € 750,00 οι «μονοί» τάφοι για κατοίκους και δημότες, β) € 2.000,00 οι μονοί τάφοι για καταγόμενους και μη δημότες, γ) € 2.000,00 οι «διπλοί» τάφοι για κατοίκους και δημότες και δ) € 5.000,00 οι διπλοί τάφοι για καταγόμενους και μη δημότες, παρατηρείται το φαινόμενο της υπερδιάθεσης «μονών» τάφων με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να έχει μειωθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, το έτος 2009 υπήρχαν 119 «μονοί» τάφοι προς διάθεση ενώ σήμερα έχουν απομείνει μόνο 30 ενώ αντιθέτως οι «διπλοί» είναι πολλοί περισσότεροι καθώς από τους αρχικώς διατιθέμενους 138 παραμένουν αδιάθετοι περίπου 84.

Προτείνεται η τροποποίηση των τιμών του ανωτέρω δικαιώματος ως εξής:

Α. Μονοί τάφοι διαστάσεων 1,15 Χ 2,50 και 1,10 Χ 2,35 για το νέο τμήμα και 1,10 Χ 2,30 για παλαιό τμήμα- ως κάτωθι:

– Για κατοίκους και δημότες: αύξηση της τιμής του δικαιώματος από € 750,00 σε € 1.000,00 ανά τάφο.

– Για τους καταγόμενους και μη δημότες, προτείνεται η τιμή να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή € 2.000,00 έκαστος «μονός» τάφος.

Β. Διπλοί τάφοι διαστάσεων 2,30 Χ 2,50 (κοινή διάσταση τόσο στο παλιό τμήμα όσο και στην επέκταση), ως κάτωθι:

– Για τους κατοίκους και δημότες: μείωση της τιμής του δικαιώματος από € 2.000,00 σε € 1.500,00 ανά τάφο.

– Για τους καταγόμενους και μη δημότες, προτείνεται η τιμή να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή € 5.000,00 έκαστος «διπλός» τάφος.

Τονίζεται ότι δεν υπάρχουν προς διάθεση τάφοι διαστάσεων 1,30 Χ 2,30 λόγω εξαντλήσεων αυτών.

Για ως άνω αναφερόμενο δικαίωμα, δε συντάσσεται ετήσιος βεβαιωτικός χρηματικός κατάλογος λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, καθώς ζητείται η εκ των προτέρων εξόφλησή του με «οίκοθεν» βεβαιωτικό σημείωμα της υπηρεσίας εσόδων του Δήμου, για κάθε περίπτωση.

Περαιτέρω, η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου δεν μπορεί να προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται αποκλειστικά από πραγματικά γεγονότα, όπως η περίπτωση θανάτου προσώπου, από το εάν είχε ή όχι τάφο στο εν λόγω κοιμητήριο, εάν επιθυμούσε ή όχι να ταφεί στο κοιμητήριο αυτό καθώς και η βούλησή του για την σύσταση (παραχώρηση) τάφου. Εκτιμούμε όμως ότι λόγω ακριβώς της προτεινόμενης διαφοροποίησης του δικαιώματος, τα έσοδα θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη, καθώς ο στόχος δεν είναι εισπρακτικός αλλά καθαρά λειτουργικός και αφορά την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω νεκροταφείου. Συνεπώς, εκτιμά η υπηρεσία ότι δε θα υπάρξει διαφοροποίηση στα έσοδα της ομάδας Ι του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία:

Α) Κατά το έτος 2014, παραχωρήθηκαν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) τάφοι, 18 «μονοί» και 6 «διπλοί» στο εν λόγω κοιμητήριο, τα δε έσοδα από τις παραχωρήσεις συνολικά στο Δήμο Σικυωνίων ανήλθαν στο ποσό των € 32.038,94 (συμπεριλαμβανομένων και των παραχωρήσεων στις Τ. Κοινότητες).

Β) Κατά το έτος 2015, παραχωρήθηκαν συνολικά είκοσι έξι (26) τάφοι, 22 «μονοί» τάφοι και 4 «διπλοί» στο εν λόγω κοιμητήριο, τα δε έσοδα από τις παραχωρήσεις συνολικά στο Δήμο Σικυωνίων ανήλθαν στο ποσό των € 24.993,31 (συμπεριλαμβανομένων και μικρού αριθμού παραχωρήσεων κατά το συγκεκριμένο έτος στις Τ. Κοινότητες).          

Γ) Κατά το τρέχον έτος 2016, έχουν παραχωρηθεί έως και σήμερα συνολικά έντεκα (11) τάφοι, 9 «μονοί» και 2 «διπλοί» στο εν λόγω κοιμητήριο, εκτιμάται δε ότι ο τελικός αριθμός παραχωρήσεων και των αντίστοιχων εσόδων συμπεριλαμβανομένων και των Τ. Κοινοτήτων, θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2015 και το ίδιο αναμένεται και για το έτος 2017.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αναπροσαρμογή του δικαιώματος σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο κοιμητήριο «Άγιος Χαράλαμπος» Κιάτου ως εξής:

Α. Μονοί τάφοι διαστάσεων 1,15 Χ 2,50 και 1,10 Χ 2,35 για το νέο τμήμα και 1,10 Χ 2,30 για παλαιό τμήμα- ως κάτωθι:

– Για κατοίκους και δημότες: αύξηση της τιμής του δικαιώματος από € 750,00 σε € 1.000,00 ανά τάφο.

– Για τους καταγόμενους και μη δημότες, προτείνεται η τιμή να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή € 2.000,00 έκαστος «μονός» τάφος.

Β. Διπλοί τάφοι διαστάσεων 2,30 Χ 2,50 (κοινή διάσταση τόσο στο παλιό τμήμα όσο και στην επέκταση), ως κάτωθι:

– Για τους κατοίκους και δημότες: μείωση της τιμής του δικαιώματος από € 2.000,00 σε € 1.500,00 ανά τάφο.

– Για τους καταγόμενους και μη δημότες, προτείνεται η τιμή να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή € 5.000,00 έκαστος «διπλός» τάφος.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το αρ. πρωτ.7861/02.06.2016 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 128/2016 (7ΤΡΚΩ1Θ-ΨΦ5) απόφαση Ο.Ε.,
  • την αρ. 20/2016 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την αναπροσαρμογή του δικαιώματος σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο κοιμητήριο                               «Άγιος Χαράλαμπος» Κιάτου, ως εξής:

Α. Μονοί τάφοι διαστάσεων 1,15 Χ 2,50 και 1,10 Χ 2,35 για το νέο τμήμα και 1,10 Χ 2,30 για παλαιό τμήμα- ως κάτωθι:

                – Για κατοίκους και δημότες: αύξηση της τιμής του δικαιώματος από € 750,00 σε € 1.000,00 ανά τάφο.

                – Για τους καταγόμενους και μη δημότες, αύξηση της τιμής από € 2.000,00 σε € 3.000,00 έκαστος                 «μονός» τάφος.

Β. Διπλοί τάφοι διαστάσεων 2,30 Χ 2,50 (κοινή διάσταση τόσο στο παλιό τμήμα όσο και στην επέκταση), ως κάτωθι:

                – Για τους κατοίκους και δημότες: μείωση της τιμής του δικαιώματος από € 2.000,00 σε € 1.500,00 ανά                 τάφο.

                – Για τους καταγόμενους και μη δημότες, διατήρηση της τιμής στα ίδια επίπεδα, δηλαδή € 5.000,00                              έκαστος «διπλός» τάφος.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 448/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email