447/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

40η/13.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

447/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Διαγραφή οφειλών καταλόγων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19849/09.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασιλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 6/12/2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο μας διαβιβάζει τις επισυναπτόμενες καταστάσεις για διαγραφή οφειλών και η απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων από διάφορα δημοτικά τέλη ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την επισυναπτόμενη ονομαστική κατάσταση διαγραφών που στο σύνολο/τέλος παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Μαστοράκη Δημ.

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλών, από διάφορους καταλόγους τελών ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, όπως αυτές ονομαστικά παρουσιάζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

α/α τέλος σύνολο σε €
1 ΤΑΠ 1.612,77€
2 ΚΟΚ 400,00€
3 ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΤΙΟΥ 50,00€
4 ΑΡΔΕΥΣΗ 67,50€

 

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 447/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email