447/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ορθή επανάληψη

-ως προς την πρόσκληση

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/09.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 447/2016

Περίληψη : Καθορισμός τελών χρήσης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αρ. πρωτ.16664/03.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αναβλήθηκε σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την αρ. πρωτ. 16824/07.11.2016 νέα πρόσκληση που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος     Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.   Ζάρκος Δημήτριος  
  Μαυραγάνη Κυριακή       Φιακάς Παναγιώτης  
  Θελερίτης Γεώργιος     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μπούρης Ευάγγελος       Σαρχάνης Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της Η.Δ.
  Τσιάνος Ιωάννης     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Δομετίου Βασίλειος         2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Καρακούσης Ευάγγελος 4 Πανάγου Αθανάσιος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 10ο

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός τελών χρήσης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων,o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ. 277/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία λήφθηκε μετά το αρ. πρωτ. 14788/03.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας , το οποίο ακολουθεί:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Περαιτέρω, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρ. 157 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), τα έσοδα των δήμων είναι τακτικά και έκτακτα, τα δε τακτικά προέρχονται από:

α) θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους

β) από τα εισοδήματα κινητής και ακίνητης περιουσίας

γ) από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

δ) από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές και

ε) από τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

Όσον αφορά τέλος τη διαδικασία καθορισμού ή αναπροσαρμογής των ως άνω αναφερομένων τελών αλλά και των λοιπών ανταποδοτικών τελών, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους, όπως προκύπτει και από το υπ’ αριθ. 50106/31-12-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία επιβολής – αναπροσαρμογής των τελών είναι τα εξής:

  • Εκτιμάται το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας της τρέχουσας χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του Π/Υ προηγούμενου έτους, χωρίς να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των δύο χρήσεων. Με το ίδιο τρόπο, προϋπολογίζονται, τα έξοδα της επόμενης χρήσης, στην περίπτωση μας της χρήσης 2017.
  • Εκτιμάται το συνολικό ύψος εσόδων τρέχουσας χρήσης όπως ανωτέρω. Ωστόσο δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των εσόδων αυτών.
  • Υπολογίζεται η διαφορά: έξοδα 2016 – έσοδα 2016 και εφόσον τα έσοδα υπολείπονται, η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αυξημένου συντελεστή τελών της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Αυτά βεβαίως και υπό την αυστηρή αίρεση που τίθεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ. 23976/22-7-2016 (Β’ 2311) ΚΥΑ κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων έτους 2017, ειδικότερα για το ανώτατο ύψος των εσόδων που θα πρέπει να αναγραφούν στην Ομάδα Εσόδων Ι.

Από το έτος 2012 ο Δήμος Σικυωνίων, έχει παραλάβει, στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1293/2-5-2012 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ και κατόπιν πρόχειρου διαγωνισμού, είκοσι έξι (26) ποδήλατα για χρήση από το κοινό, εγκατεστημένα σε τέσσερις (4) αυτοματοποιημένους σταθμούς: α) στον πεζόδρομο της οδού Κλεισθένους έναντι της Πλατείας Ελευθερίας στη Δ.Κ. Κιάτου, β) στην πλατεία Λυσίππου στη Δ.Κ. Κιάτου, γ) πλησίον του σταθμού του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στη Δ.Κ. Κιάτου και δ) στην περιοχή «Πευκιάς» της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Το εν λόγω σύστημα, έως και σήμερα, δεν κατέστη δυνατό να λειτουργήσει. Με τη υπ’ αριθ. 356/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του εν λόγω Συστήματος. Με την παρούσα κανονιστική απόφαση, θα επιβληθούν τα τέλη χρήσης για τη λειτουργία του Συστήματος, τα οποία εκ της φύσεως τους ως τελών, έχουν ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι, το σύνολο των εσόδων θα πρέπει να καλύπτει το αντίστοιχο των εξόδων, ούτως ώστε να μη δημιουργείται έλλειμμα αλλά ούτε και πλεόνασμα, το οποίο ως υποκρύπτουσα φορολογία, απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση της υπηρεσίας είναι να υπάρχει χρέωση του χρήστη του ποδηλάτου ύψους € 0,50 ανά μισή ώρα χρήσης, μετά την περίοδο της 1ης ώρας κατά την οποία η χρήση είναι δωρεάν, σύμφωνα και με την προαναφερθείσα Α.Δ.Σ.

Για τη διαμόρφωση της εκτίμησης αυτής, ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

Α) το γεγονός ότι το σύνολο των εν δυνάμει λειτουργικών ποδηλάτων του συστήματος θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε είκοσι έξι (26) όσος και ο αριθμός των ποδηλάτων.

Β) το ενδιαφέρον που ήδη έχει εκδηλωθεί τόσο από κατοίκους του Δήμου όσο και από επισκέπτες για τη λειτουργία του Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά τους θερινούς μήνες, αυξάνεται η ζήτηση λόγω και των παραθεριστών που επισκέπτονται την περιοχή σε αντίθεση με τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους, το ενδιαφέρον είναι σαφώς μικρότερο. Με τα δεδομένα αυτά, καταλήγουμε σε σενάριο κατά το οποίο, ο μέσος όρος χρηστών ανά ημέρα, θα είναι είκοσι έξι (26) άτομα, όσα και ο συνολικός αριθμός των ποδηλάτων.

Γ) το γεγονός ότι, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω και των καιρικών συνθηκών, θα υπάρχουν ημέρες με μηδενική χρήση του συστήματος. Ένα σενάριο πλήρους λειτουργίας του Συστήματος για διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) ημέρες ετησίως, θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες, δεδομένου ότι τουλάχιστον για τρείς (3) μήνες κατ’ έτος, τα καιρικά φαινόμενα είναι τέτοια (βροχή, αέρας κλπ.) που δεν επιτρέπουν τη χρήση των ποδηλάτων.

Δ) Όσον αφορά το όριο καθημερινής χρήσης κάθε ποδηλάτου, εκτιμώντας και το γεγονός ότι οι αυτόματοι σταθμοί είναι τοποθετημένοι σε καίρια σημεία του αστικού ιστού και με δεδομένο ότι οι αποστάσεις ανάμεσα σε σημεία ενδιαφέροντος (κέντρο πόλης, εμπορικά καταστήματα, παραλίες κλπ) δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, εκτιμούμαι ότι το σύνολο της καθημερινής χρήσης κάθε ποδηλάτου, δε θα ξεπερνά τις δύο (2) ώρες. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η 1η ώρα χρήσης είναι δωρεάν, το έσοδο που προκύπτει από κάθε ένα ποδήλατο είναι ένα ευρώ ανά ημέρα – € 1,00/ημέρα- με βάση χρέωσης € 0,50/μισή ώρα χρήσης.

Συνεπώς, σύμφωνα και με τα ανωτέρω λεχθέντα, τα συνολικά ετήσια έσοδα από τη λειτουργία του Συστήματος Αυτόματων Σταθμών Ενοικίασης Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων, καθορίζονται ως εξής:

Συνολικά Ετήσια Έσοδα = Χρήστες ανά Ημέρα (χ) Σύνολο Ημερών Χρήσης του Συστήματος (ετήσιος) (χ) Έσοδο ανά Ημέρα ανά Ποδήλατο = 26 x 275 x 1 = € 7.150,00.

Αναφορικά με τα έξοδα λειτουργίας του συστήματος, αυτά αναφέρονται κυρίως στη συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος (software) καθώς και στην αποκατάσταση των φυσιολογικών φθορών των ποδηλάτων κατά τη χρήση τους (ελαστικά, σύστημα φρένων κλπ.).

Το ενδεικτικό κόστος για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται σε:

Α) Συντήρηση και Αναβάθμιση του Λογισμικού Συστήματος (software) = € 6.000,00 ετησίως

Β) Αποκατάσταση φυσιολογικών φθορών χρήσεως των ποδηλάτων = € 1.150,00 ετησίως.

Συνεπώς, συνολικά ετήσια έξοδα λειτουργίας του Συστήματος Αυτόματων Σταθμών Ενοικίασης Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων: € 7.150,00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

               ΕΣΟΔΑ (σε ετήσια βάση)                    ΕΞΟΔΑ (σε ετήσια βάση)
ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€) ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€)
ΈΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Χρήστες ανά Ημέρα χ Σύνολο Ημερών Χρήσης του Συστήματος (ετήσιος) χ Έσοδο ανά Ημέρα ανά Ποδήλατο = 26 χ 275 χ 1 7.150,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (software) 6.000,00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1.150,00
ΣΥΝΟΛΑ 7.150,00   7.150,00

Το συγκεκριμένο έσοδο ως νέο έσοδο, θα συνυπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 στην ομάδα εσόδων Ι, σύμφωνα και με την Κ.Υ.Α κατάρτισής του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή τέλους χρήσης του συστήματος αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα, ήτοι: € 0,50 ανά ώρα χρήσης και ανά ποδήλατο, μετά την 1η ώρα χρήσης η οποία θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Τα έσοδα που θα προκύπτουν, θα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και με την ειδικότερη νομοθεσία που διέπει τα έσοδα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το αρ. πρωτ. 14788/3.10.2016 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 277/2016 (6Α0ΠΩ1Θ-Ε8Ρ) απόφαση Ο.Ε.,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Καθορίζει την επιβολή τέλους χρήσης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων, σε               € 0,50 ανά ώρα χρήσης και ανά ποδήλατο, μετά την 1η ώρα χρήσης, η οποία θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Τα έσοδα που θα προκύπτουν, θα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και με την ειδικότερη νομοθεσία που διέπει τα έσοδα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Το συγκεκριμένο έσοδο ως νέο έσοδο, θα συνυπολογισθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 στην ομάδα εσόδων Ι, σύμφωνα και με την Κ.Υ.Α κατάρτισής του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ (σε ετήσια βάση) ΕΞΟΔΑ (σε ετήσια βάση)
ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€) ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€)
ΈΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Χρήστες ανά Ημέρα x Σύνολο Ημερών Χρήσης του Συστήματος (ετήσιος) x Έσοδο ανά Ημέρα ανά Ποδήλατο = 26x 275x 1 7.150,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (software) 6.000,00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ   ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 1.150,00
ΣΥΝΟΛΑ 7.150,00   7.150,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 447/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email