446/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 40ης/10.11.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 446/2017

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με                                      αριθμ. πρωτ. 18433/06.111.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα    
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 11.Λαλιώτης Γεώργιος   12. Μπακόλιας Παναγιώτης  
13. Κελλάρης Βασίλειος 14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα  
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Κελλάρη Ιωάννα   4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Χρυσικός   Παύλος   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Φιακάς Παναγιώτης   8. Καρακούσης Ευάγγελος  
9. Αλεξόπουλος Βασίλειος   10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Γεώργας Χρήστος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Σικυώνος-Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 7. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
8.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 7. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
8. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 9. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Κοτσίρης Β. (Στενού) 13. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
20. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σαρχάνης Κ., στο τέλος του 10ου θέματος ΗΔ, Μπακόλιας Π., στο τέλος του 11ου θέματος ΗΔ,  
             

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 23ο

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
 • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

79212100-6

Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου

Εργασίες Ελέγχου οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Χρήσεως 2016 Υπηρεσία 1 8.064,52 8.064,52
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.064,52
Φ.Π.Α.(24%) 1.935,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

2 Παροχή Υπηρεσιών ιατρού εργασίας σύμφωνα με την αρ. 1/2016 μελέτη του Δήμου για την χρονική περίοδο από 01/05/2017 έως 31/10/2017 1 1.500,00 1.500,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00
  Φ.Π.Α. 24% 0
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
3 Υπηρεσίες φύλαξης σύμφωνα με την αρ. 5/2017 μελέτη του Δήμου για την χρονική περίοδο από 26.09.2017 έως 26.10.2017 1 1.336,50 1.336,50
  ΣΥΝΟΛΟ 1.336,50
  Φ.Π.Α. 24% 320,76
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.657,26

Β’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙ 24ΩΡΟΥ ΒΑΣΕΩΣ

Τέσσερις   φορές το μήνα (εβδομαδιαία   αναφορά ) 12 μήνες 29,75 357,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
       357,00
Φ.Π.Α 24% 85,68
ΣΥΝΟΛΟ          442,68
Κωδικός CPV : 30120000-6
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ
2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κατά αποκοπή 1 1.344,00 1.344,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.344,00 €
ΦΠΑ 24%    322,56 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.666,56 €
Α/Α Α.T. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)

3

A.T.2 Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού. τεμ 7 70,00 490,00
A.T.8 Καθαρισμός επιφανειών από γκράφιτι m2 200 3,50 700,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 1.190,00
ΦΠΑ (24%) (€): 285,60
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 1.475,60

Α’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 1. Το από 31-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΑΜ 55680 μηχάνημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΜ 55680

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή καπακιού καταστροφέα κλαδιών 1 65,00 65,00
2 Αλλαγή ρουλεμάν, καθαρισμός από σύρματα 1 150,00 150,00
  ΣΥΝΟΛΟ 215,00
  Φ.Π.Α. 24% 51,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 266,60

 

 1. Το από 31-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 111244 μηχάνημα με αντικείμενο:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 111244

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Κατασκευή πύρου δακτυλιδιού σε αυτοκούμπωτη βάση 1 60,00 60,00
2 Αντικατάσταση μαρκουτσιών και ίσιωμα σκαλοπατιών 1 200,00 200,00
3 Κολλήματα σε κουβά 1 35,00 35,00
  ΣΥΝΟΛΟ 295,00
  Φ.Π.Α. 24% 70,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 365,80
 1. Το από 31-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2917 όχημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2917

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή διαρροής σε μαρκούτσι και κατασκευή σιδερένιου στηρίγματος, επισκευή σταυρού μετάδοσης αντλίας 1 165,00 165,00
  ΣΥΝΟΛΟ 165,00
  Φ.Π.Α. 24% 39,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 204,60
 1. Το από 31-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2936 όχημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2936

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή σε φωτοκύτταρο ανυψωτικού, ρύθμιση αυτού, κολλήματα στη σκάφη και στο μαχαίρι του κάδου 1 175,00 175,00
  ΣΥΝΟΛΟ 175,00
  Φ.Π.Α. 24% 42,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 217,00
 1. To από 31-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 45066 μηχάνημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 45066

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αντικατάσταση αντλίας 1 200,00 200,00
  ΣΥΝΟΛΟ 200,00
  Φ.Π.Α. 24% 48,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 248,00
 1. Το από 31-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 5128 όχημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5128

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή σασί υπερκατασκευής, τοποθέτηση λασπωτήρων, επισκευή κομμένων βιδών σε ανυψωτικό μηχανισμό 1 150,00 150,00
2 Επισκευή σασμανάκι μετάδοσης κίνησης 1 150,00 150,00
3 Επισκευή εξάτμισης, αντικατάσταση κομμένων βιδών 1 65,00 65,00
  ΣΥΝΟΛΟ 365,00
  Φ.Π.Α. 24% 87,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 452,60
 1. Το από 31-10-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 68281 μηχάνημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 68281

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή αντλίας νερού 1 380,00 380,00
  ΣΥΝΟΛΟ 380,00
  Φ.Π.Α. 24% 91,20
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 471,20
 1. Το από 01-11-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΙ 5497 όχημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5497

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, ενός ελαστικού, ρεγουλάρισμα φρένων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης 1 100,00 100,00
  ΣΥΝΟΛΟ 100,00
  Φ.Π.Α. 24% 24,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 124,00
 1. Το από 01-11-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 2216 όχημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2216

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιού και φίλτρων κινητήρα, ταμπούρων, μπαταρίας, ρύθμιση φρένων και έλεγχος συστήματος διεύθυνσης 1 300,00 300,00
  ΣΥΝΟΛΟ 300,00
  Φ.Π.Α. 24% 72,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 372,00
 1. Το από 01-11-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 112263 μηχάνημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. ΜΕ 112263

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, ρυμούλκηση από Καλιάνους και αλλαγή σετ αμπραγιάζ, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης 1 350,00 350,00
  ΣΥΝΟΛΟ 350,00
  Φ.Π.Α. 24% 84,00
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 434,00
 1. Το από 01-11-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 2220 όχημα με αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2220

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιού και φίλτρων κινητήρα, μπαταριών, ρύθμιση φρένων και έλεγχος συστήματος διεύθυνσης 1 170,00 170,00
  ΣΥΝΟΛΟ 170,00
  Φ.Π.Α. 24% 40,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 210,80

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 446/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email