446/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                    ορθή επανάληψη

-ως προς την πρόσκληση

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/09.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 446/2016

Περίληψη : Αναπροσαρμογή αρδευτικών τελών Τ.Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αρ. πρωτ.16664/03.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αναβλήθηκε σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας   Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την αρ. πρωτ. 16824/07.11.2016 νέα πρόσκληση που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος     Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.   Ζάρκος Δημήτριος  
  Μαυραγάνη Κυριακή       Φιακάς Παναγιώτης  
  Θελερίτης Γεώργιος     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μπούρης Ευάγγελος       Σαρχάνης Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της Η.Δ.
  Τσιάνος Ιωάννης     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Δομετίου Βασίλειος         2 Κελλάρη Ιωάννα             3 Καρακούσης Ευάγγελος 4 Πανάγου Αθανάσιος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αναπροσαρμογή αρδευτικών τελών Τ.Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων,o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ. 263/2016 σχετική με το θέμα απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με την οποία προτείνει την αναπροσαρμογή των εν θέματι τελών σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 15644/17.10.2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1ζ’ του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή των δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. 41/12243/14-6-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δ.Κ.Κ., στις αρμοδιότητες των δήμων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα συστήματα άρδευσης.

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, οι δήμοι επιβάλλουν υποχρεωτικώς με απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου τέλη ή δικαιώματα άρδευσης. Τα τέλη και τα δικαιώματα αυτά επιβάλλονται λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα μόνο σε όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών και σε όλους ανεξαιρέτως των κατοίκων. Με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με τα έξοδα της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Όσον αφορά τη διαδικασία καθορισμού ή αναπροσαρμογής των ως άνω αναφερομένων τελών αλλά και των λοιπών ανταποδοτικών τελών, αναλυτικές οδηγίες, παρέχονται στην παρ. Β3 του άρ. 3 της υπ’ αριθ. οικ. 23976/2016 (Β’ 2311) Κ.Υ.Α. κατάρτισης προϋπολογισμών των δήμων έτους 2017.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία επιβολής – αναπροσαρμογής των τελών είναι τα εξής:

 1. 1.Εκτιμάται το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας της τρέχουσας χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της εκτέλεσης του Π/Υ προηγούμενου έτους 2015, χωρίς να απαιτείται απόλυτη ταύτιση των δύο χρήσεων. Με το ίδιο τρόπο, προϋπολογίζονται, τα έξοδα της επόμενης χρήσης, στην περίπτωση μας της χρήσης 2017.
 2. 2.Εκτιμάται το συνολικό ύψος εσόδων τρέχουσας χρήσης όπως ανωτέρω. Ωστόσο δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των εσόδων αυτών.
 3. 3.Υπολογίζεται η διαφορά: έξοδα 2016 – έσοδα 2016 και εφόσον τα έσοδα υπολείπονται, η διαφορά αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό αυξημένου συντελεστή τελών της αντίστοιχης υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν αποκλειστικά τις δαπάνες τις αντίστοιχης υπηρεσίας. Οποιαδήποτε υπέρβαση των εσόδων, θεωρείται αυτομάτως υποκρύπτουσα φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Αυτά βεβαίως και υπό την αυστηρή αίρεση που τίθεται από τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., ειδικότερα για το ανώτατο ύψος των εσόδων που θα πρέπει να αναγραφούν στην Ομάδα Εσόδων Ι.

Με το από 17/10/2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, προτάθηκε η αναπροσαρμογή των τελών άρδευσης για την κάλυψη λειτουργίας των αρδευτικών γεωτρήσεων ως εξής:

 • Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΖΑΡΡΗ», από € 8,50 σε € 11,00 ανά ώρα άρδευσης.
 • Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», από € 8,50 σε € 14,00 ανά ώρα άρδευσης.
 • Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ», από € 8,50 σε € 11,00 ανά ώρα άρδευσης και
 • Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΡΟΜΠΟΡΑ», από € 8,50 σε € 11,00 ανά ώρα άρδευσης

Επίσης προτάθηκε, όπως τα τέλη άρδευσης για χρήση των πηγών, να καθορισθούν σε € 1,00 ανά ώρα άρδευσης, δεδομένου ότι κατά τα τελευταία έτη, έχει μειωθεί σημαντικά η ποσότητα του νερού όλων των γεωτρήσεων, με αποτέλεσμα οι συνολικές ώρες άρδευσης που προκύπτουν από τη χρήση και των εννέα (9) Πηγών, να μην ξεπερνά τις οχτακόσιες (800) το έτος.

Αναλυτικά, τα στοιχεία εξόδων – εσόδων, έχουν ως εξής:

– Κατά το έτος 2015, το ύψος των εξόδων της υπηρεσίας άρδευσης για την εν λόγω κοινότητα ανήλθε σε € 30.000,00, αναλυόμενα ως εξής: Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος: € 25.000,00 και συντηρήσεις γεωτρήσεων – αρδευτικών δικτύων: € 5.000,00. Στο ίδιο συνολικό ύψος αναμένεται να διαμορφωθούν και τα έξοδα για το τρέχον έτος ήτοι € 30.000,00. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μέχρι και το μήνα Αύγουστο τρέχοντος έτους, τα στοιχεία εξόδων καταδεικνύουν μία αύξηση στις δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένου ότι ήδη έχει πληρωθεί το ποσό των € 25.510,00 και αναμένονται τέσσερις (4) ακόμα μήνες μέχρι τέλος του έτους, κατά τους οποίους όμως, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται κατά πολύ, διότι δεν υπάρχει άρδευση κατά τους χειμερινούς μήνες. Αντιστοίχως, αναμένεται μια διαφοροποίηση προς τα κάτω σε σχέση με το έτος 2015 στα έξοδα συντηρήσεως των αρδευτικών γεωτρήσεων, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν βλάβες όπως συνέβη κατά το προηγούμενο έτος, τα δε λοιπά έξοδα συντηρήσεως δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το ποσό των € 3.000,00. Με βάση τα ανωτέρω και για την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2017, προϋπολογίζεται το ποσό των € 30.000,00 ως έξοδο για την συγκεκριμένη υπηρεσία, στην εν λόγω κοινότητα. Σημειωτέον ότι, δεν υπάρχουν οφειλές στον Κ.Α. 81 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στην τοπική αυτή κοινότητα.

Τα δε βεβαιωμένα έσοδα τελών άρδευσης Μικρού Βάλτου για το έτος 2015, ανήλθαν στο ποσό € 20.731,86 εκ των οποίων εισπράχθηκε το ποσό των € 10.220,50.

Ομοίως, τα βεβαιωμένα έσοδα για το τρέχον έτος, διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 18.671,09 αναμένεται δε, εκτιμώντας και την προσέλευση των οφειλετών της εν λόγω Τ.Κ., ότι τελικώς, το συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2016, θα ανέλθει στα € 10.000,00 και αυτή είναι η εκτίμηση και για το έτος 2017. Με στοιχεία μάλιστα εισπράξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2016, τα εισπραχθέντα έσοδα από αρδευτικά τέλη της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, ανήλθαν στο ποσό των € 9.000,00 λαμβάνοντας δε υπόψη το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες του έτους, σύμφωνα και με στοιχεία από τα προηγούμενα έτη, μειώνεται η προσέλευση οφειλετών προς τακτοποίηση των οφειλών τους, θεωρούμε ότι το συνολικό εισπραχθέν ποσό, δε θα ξεπεράσει τα € 10.000,00.

Σημειωτέον ότι, στα εισπραχθέντα έσοδα για τα συγκεκριμένα έτη, λαμβάνονται υπόψη και τα έσοδα των Κ.Α. 21 (έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) και 32 (έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.).

Συνεπώς η διαφορά εξόδων – (εισπραχθέντων) εσόδων τελών άρδευσης για τη συγκεκριμένη κοινότητα είναι:

Έξοδα: € 30.000,00 – Έσοδα (εισπραχθέντα) : € 10.000,00= € 20.000,00

Δεδομένου ότι τα έσοδα υπολείπονται των εξόδων κατά το ποσό των € 20.000,00 , η διαφορά αυτή θα ληφθεί υπόψη για την αναπροσαρμογή των τελών.

Σύμφωνα με την πρόταση της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, με την αναπροσαρμογή των ετήσιων τελών άρδευσης, ο βεβαιωτικός κατάλογος θα ανέλθει στο ποσό των € 30.000,00 , αυξημένος δηλαδή κατά το ποσό των € 20.000,00 σε σχέση με εισπραχθέντα, καλύπτοντας έτσι την υστέρηση που παρατηρείται.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής στοιχεία για τις συνολικές ετήσιες ώρες λειτουργίας των αρδευτικών γεωτρήσεων και των πηγών για τους σκοπούς της άρδευσης των καλλιεργειών:

 • Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΖΑΡΡΗ»: Αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας: 1300
 • Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»: Αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας: 1000
 • Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ»: Αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας: 40,9 και
 • Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΡΟΜΠΟΡΑ»: Αριθμός ετήσιων ωρών λειτουργίας: 40,9.
 • ΠΗΓΕΣ: Το σύνολο των ωρών, κατά τις οποίες το νερό των πηγών αυτών, χρησιμοποιείται για άρδευση των καλλιεργειών, δεν ξεπερνά τις 800 ανά έτος, αναφέρεται δε ο αριθμός αυτός συνολικά στις εννέα (9) Πηγές που υπάρχουν στην Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

               

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΙΔΟΣ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΙΜΗ (€) ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ (€)

1. Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΖΑΡΡΗ»:

ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ)= 1300

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 11,00

14.300,00 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

25.000,00

2. Γεώτρηση «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»:

ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ): 1000.

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 14,00

14.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 5.000,00

3. Γεώτρηση «ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ»: ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ): 40,9

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 11,00

450,00

4. Γεώτρηση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΡΟΜΠΟΡΑ» ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ): 40,9

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 11,00

450,00

5. ΠΗΓΕΣ

ΩΡΕΣ (ΕΤΗΣΙΟ) 800

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ: € 1,00

800,00  
ΣΥΝΟΛΑ 30.000,00   30.000,00

Η συγκεκριμένη αύξηση έχει συνυπολογισθεί κατά την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 στην ομάδα εσόδων Ι και δεν τίθεται ζήτημα υπέρβασης των αναγραφέντων σ’ αυτήν συνολικών εσόδων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αναπροσαρμογή των αρδευτικών τελών της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου του Δήμου μας, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το από 17/10/2016 έγγραφο εκπροσώπου Τ.Κ.
 • το αρ. πρωτ. 15644/17-10-2016 υπ. σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αρ. 263/2016 (ΨΩ6ΚΩ1Θ-30Φ) απόφαση Ο.Ε.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την Αναπροσαρμογή ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, ως κάτωθι:

έσοδα   έξοδα
  γεωτρήσεις/πηγές ώρες/έτος x τιμή/ώρα τιμή σε € είδος τιμή σε €
1 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΖΑΡΡΗ 1.300 ώρες/έτος 14.300,00 Αντίτιμο Ηλεκτρικού Ρεύματος Αντλιοστασίων 25.000,00
11,00 € τιμή/ώρα
2

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

1.000 ώρες/έτος 14.000,00 Συντηρήσεις 5.000,00
14,00 € τιμή/ώρα
3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ 40,9 ώρες/έτος 450,00
11,00 € τιμή/ώρα
4

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΘΕΣΗ ΡΟΜΠΟΡΑ

40,9 ώρες/έτος 450,00
11,00 € τιμή/ώρα
5

ΠΗΓΕΣ

800 ώρες/έτος 800,00
1,00 € τιμή/ώρα
Σύνολο εσόδων 30.000,00   Σύνολο εξόδων 30.000,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 446/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email