444/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ορθή επανάληψη

-ως προς την πρόσκληση

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                    

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 27ης/09.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 444/2016

 

Περίληψη : Έγκριση Κανονισμού άρδευσης Τ.Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αρ. πρωτ.16664/03.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αναβλήθηκε σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την αρ. πρωτ. 16824/07.11.2016 νέα πρόσκληση που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος     Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.   Ζάρκος Δημήτριος  
  Μαυραγάνη Κυριακή       Φιακάς Παναγιώτης  
  Θελερίτης Γεώργιος     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Μπούρης Ευάγγελος       Σαρχάνης Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της Η.Δ.
  Τσιάνος Ιωάννης     Κελλάρης Βασίλειος  
  Μυττάς Ιωάννης     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.     Μπακόλιας Παναγιώτης  
  Χρυσικός Παύλος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Σωτηρόπουλος Ιωάννης        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Δομετίου Βασίλειος         2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Καρακούσης Ευάγγελος 4 Πανάγου Αθανάσιος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Κανονισμού άρδευσης Τ.Κ. Μικρού Βάλτου της                                 Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων,o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, σχέδιο του εν θέματι κανονισμού, καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. πρωτ. 15313/11.10.2016 έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • το από 10/10/2016 έγγραφο του Εκπροσώπου Τ.Κ. Μικρού Βάλτου,
 • την αρ. 42/2016 απόφαση της Ε.Π. Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως κάτωθι:

Άρθρο 1ο

Ορισμοί

Νερό άρδευσης, θα λέγεται το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση των αγροτεμαχίων.

Δίκτυο Άρδευσης, θα λέγεται το δίκτυο διανομής του νερού άρδευσης.

Δικαίωμα άρδευσης, θα λέγεται το δικαίωμα προς άρδευση των αγροτεμαχίων των καλλιεργητών, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας και χωρίς να εξετάζεται το εάν ο καλλιεργητής είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή μη.

Κύκλος Άρδευσης, θα λέγεται ένας πλήρης κύκλος, χωρίς χρονικό προσδιορισμό, εντός του οποίου θα μπορούν να αρδεύονται όλα τα αγροτεμάχια σε όλες τις αρδευόμενες περιοχές εντός της Τ.Κ. ανεξαρτήτως καλλιέργειας, των οποίων οι καλλιεργητές αιτούνται άρδευσης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χρήσης του δικτύου άρδευσης, όπως αυτές οι προϋποθέσεις προσδιορίζονται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν.

Άρθρο 2ο

Σκοπός – Αντικείμενο

1. Ο παρών Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άρδευση των αγροκτημάτων, ανεξαρτήτως καλλιεργειών, εντός της εδαφικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, μέσω των Πηγών τρεχούμενου νερού, των Αρδευτικών Γεωτρήσεων και βεβαίως του Δικτύου Άρδευσης, που ανήκουν στο Δήμο Σικυωνίων. Καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση, δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο του Δήμου Σικυωνίων όσο και των καταναλωτών, χρησιμοποιούντων τις σχετικές υπηρεσίες. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων στην εν λόγω Τ.Κ. που ανήκουν στο Δήμο Σικυωνίων.

Ειδικότερα:

                Α) στη δίκαιη κατανομή των τοπικών υδάτινων πόρων που διατίθενται στη γεωργία, στον περιορισμό       των αυθαιρεσιών και στην αποφυγή της σπατάλης στην κατανάλωση των υδάτων που προορίζονται για          άρδευση.

                Β) στη ρύθμιση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Δήμου και των καλλιεργητών αναφορικά με το                 αντικείμενο της άρδευσης των αγροτεμαχίων, ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας και

                Γ) στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος και την επακόλουθη ορθολογική αξιοποίηση                 του υδάτινου δυναμικού της περιοχής

2. Ο παρών Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας, που βρίσκονται στα εδαφικά όρια της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων και εξυπηρετούνται από τα νερά άρδευσης και τα δίκτυα άρδευσης που διαχειρίζεται ο Δήμος Σικυωνίων. Τονίζεται ότι εντός της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, δεν έχει ιδρυθεί και δεν λειτουργεί Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), καμία δε από τις αρδευόμενες περιοχές, δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε από τους Τ.Ο.Ε.Β. που λειτουργούν στο Δήμο μας ή σε άλλους όμορους δήμους.

Άρθρο 3ο

Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική πράξη της διοίκησης με ισχύ ουσιαστικού νόμου εντός των εδαφικών ορίων της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων.

Για την κατάρτιση του Κανονισμού ελήφθησαν ιδίως υπόψη οι διατάξεις:

▪ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες των δήμων.

▪ του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ 266/Α’/1943) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ 97/Α’/1948) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεις χρησιμοποιουμένων υδάτων»

▪ του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ 60/Α’/1957) «Περί της Αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» όπως ισχύει

▪ του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/Α’/1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων καιΚοινοτήτων»

▪ του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/Α’/1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων καιΚοινοτήτων»

▪ του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α’/1969) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ. 167 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) περί είσπραξης εσόδων των Ο.Τ.Α.

▪ του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α’/1968) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς ΤοπικήςΑυτοδιοικήσεως»

▪ του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ 315/Α’/1977) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1952Β.Δ./τος”περίοικονομικήςδιοικήσεωςκαιλογιστικούτωνδήμωνκαικοινοτήτων”»

▪ του N. 3585/2007 (ΦΕΚ 148/Α’/2007) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»

▪ του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α’/2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλεςδιατάξεις»

▪ του N. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»

▪ της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 428/Β’/1989) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση»,και

▪ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων(2000/60/ΕΚ).

▪ του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Άρθρο 4ο

Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης

Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Βάλτου, των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Δήμος Σικυωνίων.

Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων και των συνοδών εγκαταστάσεων άρδευσης γίνεται με ευθύνη του Δήμου Σικυωνίων, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες, την επάρκεια του αρδευτικού νερού και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Άρθρο 5ο

Αρδευτική Περίοδος

1. Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης ξεκινά την 1ηΜαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους.

2. Οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων, την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές ανάγκες, το είδος και τις εκτάσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερκείμενων οργάνων και υπηρεσιών. Κάθε φορά η αρδευτική περίοδος καθορίζεται στην αρχή του χρόνου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου. Η σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πέραν των υποχρεωτικών εκ νόμου δημοσιεύσεων, θα δημοσιεύεται και σε σημεία ενδιαφέροντος της εν λόγω Τ.Κ. (πρώην κοινοτικό κατάστημα, πίνακες ανακοινώσεων κλπ.) συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης.

3. Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι εικοσιτετράωρη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών (π.χ. ανομβρίας) ή όποτε κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου και κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου της Τ.Κ. και του υδρονομέα..

4. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς), τη διανομή του νερού θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας.

Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα, αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,   λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στο άρ. 7ο του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 6ο

Δικαίωμα Χρήσης Δημοτικού Δικτύου Άρδευσης

1. Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης, έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, αγροκτήματα εντός της εδαφικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου που καλύπτεται από το δίκτυο και με αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους, ζητούν άδεια χρήσης αυτού υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες αρδευτικές οφειλές στον Δήμο Σικυωνίων ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών (άρ. 285 ν. 3463/2006 – Α’ 114).

2. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοιδηλώνουν:

                α) Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου                 αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.)

                β) Την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν

                γ) Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός

                δ) Τον 13ψήφιο κωδικό ΟΣΔΕ του αγροτεμαχίου και την έκταση που αναφέρεται στη δήλωση ΟΣΔΕ                 (όπου αυτή υπάρχει)

                ε) Τον αριθμό του αγροτεμαχίου

                στ) Το είδος της καλλιέργειας

                ζ) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7ο

Τοπική Επιτροπή Άρδευσης

1. Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, είναι δυνατή, η συγκρότηση τριμελούς Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας ΤοπικήςΚοινότητας.

2. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, αποτελείται από:

                α) Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

                β) Τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου , ως Μέλος και

                γ) Τον τοπικό υδρονομέα άρδευσης, ως Μέλος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υδρονομέας, ο                 εκπρόσωπος της Τ.Κ. υποδεικνύει με έγγραφό του, έναν κάτοικο της εν λόγω κοινότητας, γνώστη του                 δικτύου άρδευσης, ως μέλος που θα συμπληρώνει την τριμελή επιτροπή.

3. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, εφόσον συγκροτηθεί, ασκεί στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Βάλτου όπου και η περιοχή ευθύνης της, τις ακόλουθεςαρμοδιότητες:

                α) Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης

                β) Παραλαμβάνει, εξετάζει και εγκρίνει τις υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης

                γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνη της και το αναρτά στον πίνακα                 ανακοινώσεων του τοπικού διαμερίσματος

                δ) Με απόφασή της καθορίζει στην περιοχή ευθύνης της, το ανώτατο επιτρεπτό όριο χρήσης αρδευτικού                 νερού, σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και κατά κατηγορία καλλιεργειών, σύμφωνα με τους περιορισμούς                 που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και την                 εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.

                ε) Εισηγείται στο Δήμο την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου,                 εφόσον συντρέχει λόγος που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού

                στ) Βεβαιώνει με πράξη της, τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και                 εισηγείται στον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, εφόσον έχει μεταβιβασθεί η εν λόγω αρμοδιότητα,                 την επιβολή του αναλογούντος προστίμου.

                ζ) Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο αγρότες ή τρίτοι, ηθελημένα ή όχι και                 επιβάλλει την άμεση αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα από    τον ιδιοκτήτη ή νομέα του αγρού, εισηγείται την επιβολή και του ανάλογου προστίμου σύμφωνα με το               άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού

                η) Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου ή τμήματος αυτού, εάν                 εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης

                θ) Παρακολουθεί   και   ελέγχει   την λειτουργία   των   υδρονομέων   άρδευσης

                ι) Δέχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονομέων και τις διαβιβάζει στο                 Δήμαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εφόσον συντρέχειπερίπτωση

                ια) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα αγροτών σε σχέση με τη λειτουργία των αντλητικών                 συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες, κλπ).

4. Για τη λειτουργία της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης, ως συλλογικού οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 5).

5. Την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος που έχει οριστεί για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της οικείας Τοπικής Κοινότητας.

Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις Καταναλωτών

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Σικυωνίων στην Τ.Κ. Μικρού Βάλτου είναι υποχρεωμένοι:

1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις οδηγίες και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου και της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης.

2. Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτύου προς όφελοςόλων.

3. Να προβαίνουν σε δήλωση των καλλιεργειών εντός της οριζόμενης από το Δήμο χρονικής προθεσμίας, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατάπερίπτωση.

4. Να δηλώνουν έγκαιρα στον αρμόδιο υδρονομέα την πρόθεσή τους να ποτίσουν και να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης που θέτει ουδρονομέας.

5. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικώνεξαρτημάτων.

6. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσμες δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή / τμηματική καταβολή τελών άρδευσης, αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενωνπροθεσμιών.

7. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλοςαυτής.

8. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή στον εκπρόσωπο της Τοπικής ή στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτεόχι.

9. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των σημείων υδροληψίας.

10. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από διήθηση, πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.

11. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.

12. Κατά τη διάρκεια του ποτίσματος, ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών, από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης.

13. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειαςτους.

14. Να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Ειδικότερα, τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις άρδευσης κατά τη μεταφορά τους, να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον, κατά τη χρήση της τεχνητής βροχής, το εκτοξευμένο νερό να μην πλησιάζει και ακόμη χειρότερα, να μην έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρα σύρματα. Οι εκτοξευτήρες να τοποθετούνται μακριά από ηλεκτρικές γραμμές και δίκτυα της Δ.Ε.Η. και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες νερού να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10)μέτρων.

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις του Δήμου

Ο Δήμος έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου άρδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα, το πότισμα των αρδευόμενωνκαλλιεργειών.

2. Υποχρεούται σε αποζημίωση των καλλιεργητών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου στις εξής περιπτώσεις:

                α) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια που οφείλεται σε βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτύου άρδευσης (π.χ. υπερχείλιση, πλημμύρα), χωρίς υπαιτιότητα του χρήστη

                β) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια από μηχανήματα του Δήμου κατά τη διάρκεια   αποκατάστασης βλαβών του δικτύου (π.χ. εκσκαφή, διέλευση μηχανημάτων από τον αγρό).

Στις παραπάνω περιπτώσεις και για την διαπίστωση και εκτίμηση της προκληθείσας ζημίας, η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από σχετική επιτόπια γνωμάτευση γεωπόνου ή τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο Δήμαρχο, με παράλληλη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

Στην έκθεση αναφέρονται οπωσδήποτε η περιγραφή και η έκταση της ζημίας, το ζημιογόνο αίτιο, καθώς και η εκτίμηση για την απώλεια παραγωγής και το πιθανό ύψος απολεσθέντων εσόδων του παραγωγού λόγω της ζημίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία του καλλιεργούμενου προϊόντος και τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.. Για την καταβολή ή μη της αποζημίωσης καθώς και για το ύψος αυτής, αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο αναλόγως του ποσού, εφόσον ο αιτών ζητά τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς (εξώδικο συμβιβασμό), σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

3. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν ζημίες στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξήςπεριπτώσεις:

                α) όταν το νερό του αρδευτικού δικτύου του Δήμου δεν επαρκεί για το πότισμα των αγροτεμαχίων                 εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό από την κύρια πηγή υδροληψίας ή όταν η αρμόδια αρχή                 διαχείρισης των υδάτων (Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου) προβεί με απόφασή της σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα χρήσης των     υπόγειων ή επιφανειακών νερών.

                β) όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο άρδευσης, δεν μπορούν να                 καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και                 μείωσης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και                 κλιματολογικά αίτια.

Άρθρο 10ο

Υδρονομείς Άρδευσης

Για την καλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, κάθε χρόνο ο Δήμος Σικυωνίων προσλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό υδρονομέων σύμφωνα και με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 (Α’ 60) «Περί της Αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» όπως ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αρδευτική περίοδος. Για τον ακριβή αριθμό των υπό πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, εισηγείται ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, σε κάθε δε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα από τη λειτουργία της υπηρεσίας, προκειμένου να καλύπτονται η μισθοδοσία και οι εργοδοτικές εισφορές των προσληφθέντων. Οι υδρονομείς άρδευσης είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, την διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης και την καλή λειτουργία τουδικτύου.

Ειδικότερα, ο Υδρονομέας άρδευσης έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να μην επιτρέπει το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού.

β) Να φροντίζει για την συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και να ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες.

γ) Να χορηγεί νερό σε κάθε παραγωγό, εφόσον το δικαιούται.

δ) Να ειδοποιεί μία (1) ημέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται να αρδεύσουν.

ε) Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος, να καταγράφει την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ’ αυτήν την καθυστέρηση.

στ) Να ασκεί τα καθήκοντά του με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, να τηρεί κανονικά τη σειρά προτεραιότητας χωρίς καμία εξαίρεση και γενικά να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις. Παράβαση καθήκοντος από τον υδρονομέα, ελέγχεται πειθαρχικά από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.

ζ) Να συμπληρώνει διπλότυπη έντυπη απόδειξη που θα υπογράφει αυτός, καθώς και ο παραγωγός που χρησιμοποίησε το δίκτυο. Αν αρνείται να υπογράψει ο παραγωγός την απόδειξη υπογράφει μόνον ο υδρονομέας και επισημειώνει στην απόδειξη, τους λόγους για τους οποίους ο παραγωγός αρνήθηκε να υπογράψει. Στο έντυπο της απόδειξης ο υδρονομέας συμπληρώνει το όνομα του παραγωγού που θα κάνει χρήση του δικτύου), τις ώρες άρδευσης, την έκταση του αγρού και την κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα, εφόσον γίνεται χρήση υδρομετρητή. Στον παραγωγό παραδίδεται το πρώτο φύλλο και το στέλεχος παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τηρεί τις ατομικές καρτέλες των καταναλωτών- χρηστών προκειμένου να γίνει συμπλήρωση του χρηματικού βεβαιωτικούκαταλόγου.

η) Να μην αποδέχεται φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται από το αρμόδιο όργανο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου (Δήμαρχος) και εφόσον αποδειχθεί η παράβαση, απομακρύνεται άμεσα από τα καθήκοντά του, λύεται η σύμβαση πρόσληψής του και γίνεται αντικατάστασή του.

θ) Να μην απασχολείται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων του εργασίες

ι) Να μην επιτρέπει την άρδευση των αγροκτημάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους σχετικούς πίνακες και σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

ια) Να μην επιτρέπει τη χρήση του αρδευτικού δικτύου σε όσους οφείλουν τέλη άρδευσης στον Δήμο από προηγούμενες χρήσεις, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρ. 285 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» περί ενημερότητας οφειλών. Το σχετικό αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας, θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του κάθε καλλιεργητή και θα προσκομίζεται υποχρεωτικά στον υδρονομέα πριν από την άρδευση του κτήματός του.

Άρθρο 11ο

Παράπονα – Ενστάσεις Καταναλωτών

Παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά, εξετάζονται από τις οικείες υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και μπορούν να οδηγούνται στο ΔημοτικόΣυμβούλιο.

Άρθρο 12ο

Απαγορεύσεις – Πρόστιμα

 1. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων του αρδευτικού δικτύου πέραν αυτών που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεμαχίου και πάντα με την υπόδειξη του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200, 00   €).
 2. Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη, θεωρείται η χρήση του δικτύου χωρίς εντολή του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ(300,00 €).
 3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον υδρονομέα που είναι εντεταλμένος για τη συγκεκριμένη γεώτρηση, τους τεχνικούς συντήρησης ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που ενεργούν για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων πέραν του χρηματικού προστίμου που θα τους επιβάλλεται, είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν και κάθε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτές τις ενέργειές τους.

 1. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα από την μη προσεκτική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν με δόλο των γεωργών-παραβατών, εκτός του κόστους αποκατάστασης υλικών, υπηρεσιών, κλπ που υποχρεούνταιοιυπαίτιοι,επιβάλλεταικαιχρηματικόπρόστιμοδιακόσιωνευρώ(200,00 €).
 2. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν από αμέλεια των γεωργών, τότε η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από έκθεση αυτοψίας που διενεργεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες, κλπ) , εισηγείται στα αρμόδια δημοτικά όργανα την πληρωμή αυτής της δαπάνης στον Δήμο από τον υπαίτιο τηςζημίας.
 3. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων, απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών δρόμων, οι αυθαίρετες τομές και η εναπόθεση χωμάτων σ’ αυτούς κατά το όργωμα του χωραφιού. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200,00 €). Αρμόδια όργανα ελέγχου καθίστανται οι υδρονομείς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Βάλτου.
 4. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων, απαγορεύεται οι χρήστες του δικτύου να ρίχνουν νερό στα αποστραγγιστικά κανάλια, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων και την σπατάλη του νερού άρδευσης. Όσοι δεν συμμορφώνονται τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον διακοσίων ευρώ(200,00 €).
 5. Απαγορεύεται η διακοπή ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς δρόμους από την τοποθέτηση αγροτικών μηχανημάτων (αρδευτικά συγκροτήματα, τρακτέρ, κλπ) κατά τη διάρκεια της άρδευσης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ(200,00 €).
 6. Απαγορεύεται στους καλλιεργητές να καταλαμβάνουν και να καλλιεργούν τους, εντός του αρδευτικού δικτύου, αγροτικούς δρόμους ή να τους οργώσουν, να συσσωρεύουν χώματα, χόρτα, υδροαρδευτικό υλικό, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, κλπ. πάνω στους αγροτικούς δρόμους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ(200,00 €).

Άρθρο 13ο

Βεβαίωση – Επιβολή – Είσπραξη Προστίμων

 • Κατά των καταλαμβανόμενων επ’ αυτοφώρω ως υπαιτίων παραβάσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμεναπρόστιμα.
 • Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά τη διενέργεια αυτοψίας και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συντάσσει εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποίααναγράφονται:

                α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας

                β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης

                γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων του                 Κανονισμού που παραβιάζονται

                δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί

 • Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από όλα τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης και τον παραβάτη εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να υπογράψει, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης στην Πράξη ΒεβαίωσηςΠαράβασης.

Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, συνυπογράφουν, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. και ο υδρονομέας.

 • Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με εισήγηση για την έκδοση απόφασης του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου περί επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στοστέλεχος.
 • Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969(ΦΕΚΑ’212)«ΠερίβεβαιώσεωςκαιεισπράξεωςτωνεσόδωντωνΔήμωνκαιΚοινοτήτων».
 • Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον ίδιο υπαίτιο, η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν, ορίζοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέρας του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο υπαίτιος, με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση και για την προάσπιση των συμφερόντων του, ο Δήμος μπορεί να στραφεί δικαστικώς εναντίον όσων καταστρέφουν δημοτική περιουσία ή έχουν παραβατική συμπεριφορά.
 • Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταλαμβανόμενοι επ’ αυτοφώρω παραβάτες στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο, εφόσον αμφισβητούν την αποδιδόμενη παράβαση και το επιβληθέν πρόστιμο, μπορούν να αποταθούν με αίτησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και εφόσον αυτή δεν ικανοποιηθεί μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιοδικαστήριο.

 

Άρθρο 14ο

ΠΗΓΕΣ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Η άρδευση των αγροκτημάτων εντός της εδαφικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου, θα γίνεται τόσο από πηγές τρεχούμενου νερού όσο και από αρδευτικές γεωτρήσεις. Ειδικότερα:

 

Α) ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ «ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στην ειδική θέση «ΚΑΛΥΒΕΖΑ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

 
ΠΗΓΗ «ΜΟΥΡΤΑΣ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις «ΜΟΥΡΤΑ» και «ΛΑΧΙΡΕΖΑ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

Το δε χειμώνα θα εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών και τις καλλιέργειες στις ειδικές θέσεις «ΤΣΑΟΥΣΗ» και «ΤΑΡΔΑΜΠΟΥΤΑ» επίσης της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

ΠΗΓΗ «ΛΟΓΟΘΕΤΗ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στην ειδική θέση «ΛΟΓΟΘΕΤΗ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

 
ΠΗΓΗ «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στην ειδική θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

Το δε χειμώνα, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί και τις ειδικές θέσεις: «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ», «ΜΥΛΟΣ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ» και «Δεξαμενή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΠΗΓΗ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις «ΛΑΚΚΑ» και «ΠΑΛΙΟΜΥΛΟ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

Το δε χειμώνα, εφόσον επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί τις ειδικές θέσεις: «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ», «ΜΥΛΟΣ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ» και «Δεξαμενή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΠΗΓΗ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΤΗΛΑ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις : «ΑΜΠΕΛΙΑ» και «ΜΥΛΟΣ».

Το δε χειμώνα, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί τις ειδικές θέσεις: «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ», «ΜΥΛΟΣ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ» και «Δεξαμενή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

 
ΠΗΓΗ «ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις : «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και «ΣΚΟΙΝΕΖΙ» της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

Το δε χειμώνα, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί τις ειδικές θέσεις «ΤΣΑΟΥΣΗ» και «ΤΑΡΔΑΜΠΟΥΤΑ» επίσης της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου.

ΠΗΓΗ «ΡΕΠΕΖΙ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις: «ΡΕΠΕΖΙ», «ΒΟΡΡΟΣ», «ΚΟΚΟΡΕΤΣΑ-ΚΟΝΤΡΑ», «ΠΟΤΑΜΙ» και «ΠΑΝΑΓΙΑ».

Το δε χειμώνα, εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού και αναλόγως των αρδευτικών αναγκών, θα εξυπηρετεί τις ειδικές θέσεις: «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ», «ΜΥΛΟΣ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ» και «Δεξαμενή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

ΠΗΓΗ «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ»

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στη θέση: ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ.

 

Περαιτέρω και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργητών, των οποίων οι καλλιέργειες αρδεύονται από τις ως άνω αναφερόμενες πηγές:

                α) Έκαστο αρδευόμενο στρέμμα, θα δικαιούται δύο (2) ώρες άρδευσης ανεξαρτήτου                 καλλιέργειας και ανά κύκλο άρδευσης.

                β) Η «χύμα» άρδευση απαγορεύεται, λόγω μη επάρκειας νερού αλλά και λόγω σπατάλης του με     τον συγκεκριμένο τρόπο άρδευσης.

Β) ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΘΕΣΗ «ΖΑΡΡΗ»)

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις : «ΧΕΡΩΜΑ», «ΠΑΤΗΜΑΤΑ», «ΚΟΡΙΤΣΕΖΑ», «ΒΑΘΥ ΡΕΜΑ», «ΧΩΡΑΦΙ ΚΟΤΣΙΟΥ», «ΚΡΟΠΕΖΑ», «ΓΚΟΥΡΖΙ» και μέρος της τοποθεσίας «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ».

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΘΕΣΗ «ΑΝΤΩΝΙΟΥ»)

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», «ΣΑΡΑΝΤΙΑΝΝΙ», «ΤΟΥΡΚΕΖΑ», «ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ», «ΜΥΛΟΣ», «ΖΑΣΤΑΝΙ», «ΠΕΡΑ ΣΕΣΙ», «ΡΕΠΕΖΙ», «ΒΟΡΡΟΣ ή ΜΑΓΟΥΛΑ», «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ», «ΖΟΥΡΙΑΡΙ», «ΑΝΩ ΣΕΣΙ», «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ», «ΛΟΓΓΟΣ».

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΘΕΣΗ «ΠΑΝΟΥΣΗ»)

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΧΟΙΝΕΖΙ», «ΑΜΠΕΛΙΑ», «ΛΑΚΚΑ», «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», «ΛΟΓΟΘΕΤΗ», «ΜΟΥΡΤΑ», «ΛΑΧΙΡΕΖΑ», «ΤΣΑΟΥΣΗ», «ΤΑΡΔΑΜΠΟΥΤΑ», «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ» και «ΚΑΛΥΒΕΖΑ».

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΡΕΠΕΖΙ (ΘΕΣΗ «ΡΟΜΠΟΡΑ»)

Δικαίωμα άρδευσης έχουν όλοι οι καλλιεργητές των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται στις ειδικές θέσεις: «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΡΕΠΕΖΙ», «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΧΟΙΝΕΖΙ», «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ».

Περαιτέρω και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργητών, των οποίων οι καλλιέργειες αρδεύονται από τις ως άνω αναφερόμενες αρδευτικές γεωτρήσεις:

                α) Έκαστο αρδευόμενο στρέμμα, θα δικαιούται μία (1) ώρα άρδευσης ανεξαρτήτου                 καλλιέργειας και ανά κύκλο άρδευσης.

                β) Η «χύμα» άρδευση απαγορεύεται, λόγω μη επάρκειας νερού αλλά και λόγω σπατάλης του, με    τον συγκεκριμένο τρόπο άρδευσης.

Άρθρο 15ο

Ισχύς Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που κριθεί νόμιμη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 444/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email