443/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/7.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 443/2018

Περίληψη : Αποδοχή της με Α.Π. 8135/2726/Α3/30-11-2018 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ στην Δ.Ε.  Σικυωνίων» με Κωδικό  ΟΠΣ 5022254 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7 Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

 Παρόντα

1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
 
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) .
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 Θέμα 4ο 

Στο 4΄ θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή της με Α.Π. 8135/2726/Α3/30-11-2018 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ στην

Δ. Ε.  Σικυωνίων» με Κωδικό  ΟΠΣ 5022254 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020», ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με Α.Π. 8135/2726/Α3/30-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΓ465ΧΙ8-ΡΚΘ) Απόφασης Ένταξης της προαναφερόμενης Πράξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

  Β. Την αριθ. 27/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί  την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο:  «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ στην Δ.Ε.  Σικυωνίων»

 Γ. Την από 3-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και πληροφορικής οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 03/11/2018

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Πληροφορίες: Α. Χήτα

Προς :

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα:     Αποδοχή της με Α.Π.: 8135/2726/Α3/30.11.2018 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμΕΑ στη Δ.Ε. Σικυωνίων», με Κωδικό ΟΠΣ 5022254 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π. ΕΥΔ 6254/878/Α3/27/11.11.2017 (ΑΔΑ:6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ) Πρόσκληση, για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδ. Πρόσκλησης 075 και α/α ΟΠΣ 2309) με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».
 2. Την υπ’ αριθμ. 16/2018 (ΑΔΑ:72Ψ6Ω1Θ-ΤΑΛ) Απόφαση Δ.Σ. περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ., με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμΕΑ στη Δ.Ε. Σικυωνίων», συνολικού Προϋπολογισμού963,80 €.
 3. Την με Α.Π.: 4007/23.04.2018 Αίτηση του Δήμου Σικυωνίων για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης και το με Α.Π.: 6277/2008/Α3/09.10.2018 έγγραφο του περί αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση αυτής.
 4. Την με Α.Π.: 8135/2726/Α3/30.11.2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΓ465ΧΙ8-ΡΚΘ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης /  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝ.Ε.Κ. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης  «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμΕΑ στη Δ.Ε. Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5022254, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου :

 1. Για την αποδοχή της με Α.Π.: 8135/2726/Α3/30.11.2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΓ465ΧΙ8-ΡΚΘ) Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝ.Ε.Κ. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης  «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμΕΑ στη Δ.Ε. Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5022254, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.
Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την με Α.Π. 8135/2726/Α3/30-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΓ465ΧΙ8-ΡΚΘ) Απόφασης Ένταξης ,
 • την αριθ. 27/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνος Κιάτου ,
 • την από 3-11-2018 Εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

1.Αποδέχεται την με Α.Π. 8135/2726/Α3/30-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΓ465ΧΙ8-ΡΚΘ)  Απόφαση, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης /  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝ.Ε.Κ. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης  «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμΕΑ στη Δ.Ε. Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5022254, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

2.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  443/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email