442/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/7.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 442/2018

Περίληψη : Μείωση Τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθ. 160/2018 απόφαση του Δ.Σ. της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7 Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
       
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)  
       
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
       
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)   .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 3ο 

Στο 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Μείωση Τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθ. 160/2018 απόφαση του Δ.Σ. της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)»  , ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 160/2018 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. η οποία έχει ως εξής  :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 31/06-12-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Αριθμός Απόφασης 160/2018

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 6η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1973/30-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν.1069/1980.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.        Σταματόπουλος Σπυρίδων

2.        Θελερίτης Γεώργιος

3.        Ζάρκος Δημήτριος

4.        Μπόμπολας Ιωάννης

5.        Κουτσούκος Αναστάσιος

1.        Γεώργας Χρήστος

2.        Χρυσικός Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κιάτου κ. Φαρμάκης Παναγιώτης καθώς και ο ορισθείς υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Αγγελόπουλος Νικόλαος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα 2ο

Ο Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Νίκας Παναγιώτης, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί συζήτησης και λήψης απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ. 131/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΚ9ΟΕΚΠ-ΞΞΩ) προηγούμενη απόφαση του με την οποία αναπροσαρμόστηκε το τιμολόγιο ύδρευσης – αποχέτευσης στην Δ.Ε. Στυμφαλίας και στις Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου του Δήμου Σικυωνίων, ως απόρροια αφενός της επάρκειάς τους σε πηγαία νερά και αφετέρου της μείωσης των εξόδων υδροδότησής τους εξαιτίας της δημιουργίας νέων υδροληψιών.

Αμέσως τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η παραλιακή ζώνη του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα η πόλη του Κιάτου καθώς και οι Τοπικές Κοινότητες Μουλκίου, Πασίου και Κάτω Διμηνιού επί σειρά πολλών ετών είχαν αυξημένα λειτουργικά έξοδα, τα οποία οφείλονταν στις συχνές βλάβες εξαιτίας της παλαιότητας των δικτύων, των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων, στη μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καθώς επίσης και στην έλλειψη πόσιμου ύδατος, με αποτέλεσμα το τιμολόγιο κατανάλωσης για τις εν λόγω περιοχές να παραμένει σε υψηλό κόστος.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας πλέον κατασκευάσει νέες γεωτρήσεις και δίκτυα ύδρευσης, τελευταίας τεχνολογίας και προδιαγραφών, στην Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας όπως και στην Τ.Κ. Κλημεντίου και Βελίνας, η μεταφορά πόσιμου ύδατος για την υδροδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων, Μουλκίου, Πασίου και Κάτω Διμηνιού υλοποιείται με συγκριτικά χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων  για την υδροδότηση των εν λόγω περιοχών, δύναται να επιφέρει την μείωση του τιμολογίου κατανάλωσης νερού που συνεκδοχικά θα συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση των Δημοτών.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται μείωση, κατά ποσοστό 20%, του τιμολογίου για την Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου και τις Τοπικές Κοινότητες Κιάτου, Μουλκίου, Πασίου και Κάτω Διμηνιού στην κλίμακα κατανάλωσης, όπως αναλύεται ακολούθως  :

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-25 0,0800
25-50 0,3200
50-75 0,4344
75-100 0,5216
100-125 0,6520
125-150 0,8000
150+ 1,4400

 

Εν συνεχεία τον λόγο έλαβε εκ νέου ο κ. Νίκας ο οποίος έθεσε επί του σώματος ότι η μείωση κατά ποσοστό 20% στην κλίματα κατανάλωσης για την Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου και τις Τοπικές Κοινότητες Κιάτου, Μουλκίου, Πασίου και Κάτω Διμηνιού, θα επιφέρει μείωση στα έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περίπου 70.000,00 €, ποσό το οποίο αντιστοίχως εξοικονομείται από τις σύγχρονες πλέον εγκαταστάσεις υδροδότησης για τις οποίες δεν θα απαιτείται κόστος επισκευής και αντικατάστασης καθώς επίσης και από την μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον Δ/ντη είχε προηγηθεί ομαδοποίηση του τιμολογίου ανάλογα με το πραγματικό κόστος λειτουργίας της κάθε Τοπικής Κοινότητας όπως παρακάτω:

Ομάδα Α:

Η πόλη του Κιάτου, η Τ.Κ. Μουλκίου, η Τ.Κ. Πασίου και η Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, για τον λόγο ότι διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και διότι πλέον θα υδροδοτούνται από την ορεινή ζώνη του Δήμου Σικυωνίων με χαμηλά λειτουργικά έξοδα.

Ομάδα Β:

Οι Τοπικές Κοινότητες: Διμηνιού, Λαλιωτίου, Αρχαίας Σικυώνας, οι οποίες έχουν αυξημένο κόστος προμήθειας νερού (είτε το νερό προέρχεται από αγορά, είτε έχει αυξημένη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος).

Ομάδα Γ:

Οι Τοπικές Κοινότητες: Μεγάλου Βάλτου, Μικρού Βάλτου, Σουλίου, Κρυονερίου και Μποζικών, οι οποίες έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος διότι υδροδοτούνται κυρίως με πηγαία νερά.

Ομάδα Δ:

Οι Τοπικές Κοινότητες: Παραδεισίου, Γονούσσας και Τιτάνης στις οποίες υπάρχει έλλειψη πηγαίων νερών.

Ομάδα Ε:

Οι Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου παραμένουν με χαμηλό τιμολόγιο βάσει της επάρκειας τους σε πηγαία νερά καθώς και ότι υδροδοτούνται αποκλειστικά με αυτά, επίσης λόγω του ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προμηθεύεται νερό από την περιοχή για την υδροδότηση της πόλης του Κιάτου και των Πεδινών Τοπικών Κοινοτήτων.

Ομάδα ΣΤ:

Στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας γίνεται ομαδοποίηση βάσει της επάρκειας της σε πηγαία νερά καθώς και στα πολύ χαμηλά λειτουργικά έξοδα για την υδροδότηση της. Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προμηθεύεται νερό από την περιοχή για την υδροδότηση της πόλης του Κιάτου και των Πεδινών Τοπικών Κοινοτήτων.

Ομάδα Ζ:

Στη Δημοτική Ενότητα Φενεού γίνεται επίσης ομαδοποίηση βάσει της επάρκειας της σε πηγαία νερά καθώς και στα πολύ χαμηλά λειτουργικά έξοδα για την υδροδότηση της.

Τα έξοδα για τις παραπάνω ομάδες αναλύονται ως εξής:

Ομάδα Α:

 • Προσωπικό              : 369,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 548.792,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά  :   839,00 €

Σύνολο: 1.230.000,00 €

Ομάδα Β:

 • Προσωπικό               : 445,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 95.180,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά : 11.375,00 €

Σύνολο: 200.000,00 €

Ομάδα Γ:

 • Προσωπικό              : 84.105,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 85.669,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά :226,00 €

Σύνολο: 180.000,00 €

Ομάδα Δ:

 • Προσωπικό              : 362,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 23.795,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά :   843,00 €

Σύνολο: 50.000,00 €

Ομάδα Ε:

 • Προσωπικό              : 219,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 5.314,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά :    637,00 €

Σύνολο: 11.170,00 €

 

Τα έξοδα για τις Δ.Ε. Στυμφαλίας – Φενεού (Ομάδα ΣΤ και Ζ) αναλύονται ως εξής:

 • Προσωπικό              : 85.000,00 €
 • Ρεύμα – Συντηρήσεις – Επισκευές : 75.000,00 €
 • Διοικητικά – Ταχυδρομικά   : 10.000,00 €

Σύνολο :170.000,00 €

 

Συνεχίζοντας ο Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ανέφερε πως στο προτεινόμενο τιμολόγιο όπως και στο ήδη υπάρχων για την Δ.Ε. Σικυωνίων, καθορίζεται πάγιο τέλος στο εκάστοτε υδρόμετρο, το οποίο πληρώνεται ανεξάρτητα αν ο καταναλωτής κάνει χρήση η όχι.

Στο τιμολόγιο που προτείνετε για την Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα είναι εξαμηνιαίο και θα εκδίδεται τριμηνιαίος λογαριασμός έναντι κατανάλωσης.

Στο τιμολόγιο που προτείνετε για τις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας και Φενεού όπως και ομοίως για τις Τοπικές Κοινότητες Κλημεντίου και Βελίνας θα εκδίδονται δύο λογαριασμοί, ο ένας θα είναι πάγιο και ο δεύτερος θα περιλαμβάνει πεντάμηνη κατανάλωση από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο.

Αμέσως μετά ο κ. Νίκας παρουσίασε στο Σώμα το προτεινόμενο τιμολόγιο για τις Τοπικές Κοινότητες Κιάτου, Μουλκίου, Πασίου και Κάτω Διμηνιού αλλά και τα τιμολόγια των υπόλοιπων τοπικών κοινοτήτων ανά Δημοτική Ενότητα που παραμένουν τα ίδια και έχουν ως εξής:

                       Α)                                                                ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ

                                                                                                   (Εξάμηνο Τιμολόγιο)

Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ – Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΠΑΓΙΟ 40,00 €

(20,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-25 0,0800
25-50 0,3200
50-75 0,4344
75-100 0,5216
100-125 0,6520
125-150 0,8000
150+ 1,4400
Αφορά 9.426 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 1.230.000,00 €

 

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – Τ.Κ. ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €

(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-200 0,320
200-300 0,500
300+ 0,800
Αφορά 1.372 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 200.000,00 €
 

 

Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €

(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-200 0,130
200+ 0,220
Αφορά 1.234 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 180.000,00 €
 

 

Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €

(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-150 0,320
150+ 0,650
Αφορά 229 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 50.000,00 €
 

 

 

 

 

 

Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ – Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
Πάγιο 5,00 € Τον χρόνο

και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο (5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10
Αφορά 298 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 6.170,00 €
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ

   (Ετήσιο Τιμολόγιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
 

Πάγιο 5,00 € Τον χρόνο

και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο (5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10

* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ
Πάγιο 20,00 € Τον Χρόνο

και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο

(5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10

* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό

 

Αφορά 3.900 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 170.000,00 €

Επίσης:

 • Η συντήρηση των υδρομέτρων να γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με χρέωση 2,040€ ανά εξάμηνο (όπου υπάρχουν αυτά).
 • Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 50% επί της αξίας της κατανάλωσης   του  νερού,  όπου  υπάρχει  αποχέτευση  και   χρεώνεται ανεξαρτήτως σύνδεσης του ακινήτου ένα εξάμηνο μετά την σχετική άδεια σύνδεσης των ακινήτων από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Λοιπές χρεώσεις:

 • Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 150,00 €
 • (Με την έκδοση κάθε νέας άδειας ύδρευσης θα απαιτείται και το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)
 • Επανασύνδεση μετρητή από προσωρινή διακοπή 42,00 €
 • Εγγύηση επαναφοράς οδοστρώματος και σωστής εκτέλεσης εργασιών 250,00€
 • Επανασύνδεση ύδατος 21,00 €
 • Επανατοποθέτηση μετρητή από διακοπή λόγω οφειλών 42,00 €

Επιπλέον:

 • Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι τρίτεκνες οικογένειες και οι οικογένειες που έχουν μέλη Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια.
 • Όλα τα σχολικά ιδρύματα του Δήμου Σικυωνίων θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού.
 • Να μην γίνεται χρέωση του τέλους χρήσης αποχέτευσης στις κοινόχρηστες παροχές ύδρευσης, με τον όρο να μην ξεπερνούν σε κατανάλωση τα 25 κυβικά το εξάμηνο, διότι μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτή δεν δικαιολογεί κοινόχρηστη χρήση. Στις περιπτώσεις εκείνες δε, που η κατανάλωση υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμηνο θα χρεώνεται κανονικά το τέλος χρήσης αποχέτευσης εξ’ ολοκλήρου, από το πρώτο κυβικό.
 • Σε Δημόσια και Δημοτικά κτίρια να μην χρεώνονται τόκοι υπερημερίας.
 • Σε όλες τις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο Νόμος.
 • Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την περίοδο των καταμετρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Το αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης να ισχύει από το Α΄ Εξάμηνο 2019.

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε εκ νέου ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, συμφώνησε με την εισήγηση του Δ/ντή και πρότεινε την ψήφιση του τιμολογίου με το οποίο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο τιμολόγιο του νερού, γεγονός που θα επιφέρει οικονομική ανακούφιση στους δημότες μας εν μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας.

Τελειώνοντας πρόσθεσε ότι η έκδοση των λογαριασμών στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα συνεχίσει να γίνεται ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις θα γίνονται δύο (2) φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο. Θα εκδίδονται δηλαδή τέσσερις (4) τριμηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ενδιάμεσοι θα είναι έναντι κατανάλωσης, λογαριασμοί που θα ανέρχονται στα 3/4 του πάγιου τέλους που επιβάλλεται στο Κιάτο και στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα.

Στις Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 5,00€.

Στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 5,00€.

Στη Δημοτική Ενότητα Φενεού θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 20,00€.

Τελειώνοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 • Από το Α’ εξάμηνο του έτους 2019 η έκδοση των λογαριασμών για την Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων θα συνεχίσει να γίνεται ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις θα γίνονται δύο (2) φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο. Θα εκδίδονται δηλαδή τέσσερις (4) τριμηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ενδιάμεσοι θα είναι έναντι κατανάλωσης, λογαριασμοί που θα ανέρχονται στα 3/4 του πάγιου τέλους που επιβάλλεται στο Κιάτο και στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα.

Στις Τοπικές Κοινότητες Βελίνας και Κλημεντίου της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί τον χρόνο εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 5,00€.

 

 • Από το Α’ εξάμηνο του έτους 2019 η έκδοση των λογαριασμών για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 5,00 €.

 

 • Από το Α’ εξάμηνο του έτους 2019 η έκδοση των λογαριασμών για τη Δημοτική Ενότητα Φενεού θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο. Θα εκδίδονται δυο λογαριασμοί εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει καταμέτρηση που θα αφορά διάστημα 5 μηνών, από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο και ο άλλος ετήσιο πάγιο 20,00 €.

 

 

 • Από το Α’ Εξάμηνο του έτους 2019 να αναπροσαρμοστεί το τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων και να ισχύσουν οι κάτωθι τιμές:

Α)                                                                                          ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ

(Εξάμηνο Τιμολόγιο)

 

Τ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ – Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ – Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΠΑΓΙΟ 40,00 €

(20,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-25 0,0800
25-50 0,3200
50-75 0,4344
75-100 0,5216
100-125 0,6520
125-150 0,8000
150+ 1,4400
Αφορά 9.426 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 1.300.000,00 €

 

Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ – Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – Τ.Κ. ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €

(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-200 0,320
200-300 0,500
300+ 0,800
Αφορά 1.372 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 200.000,00 €
 
Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΥ – Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €

(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-200 0,130
200+ 0,220
Αφορά 1.234 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 180.000,00 €
 
Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ – Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ
ΠΑΓΙΟ 30,00 €

(15,00 € ανά έκδοση λογαριασμού)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-50 0,100
50-100 0,260
100-150 0,320
150+ 0,650
Αφορά 229 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 50.000,00 €
 
Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ – Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
Πάγιο 5,00 € Τον χρόνο

και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο

(5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10
Αφορά 298 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 6.170,00 €
 

Β)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ

   (Ετήσιο Τιμολόγιο)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Πάγιο 5,00 € Τον χρόνο

και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο

(5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10

* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ
Πάγιο 20,00 € Τον Χρόνο

και χρέωση κατανάλωσης από τον μήνα Μάιο έως τον μήνα Σεπτέμβριο

(5 μήνες)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ m3 ΧΡΕΩΣΗ € ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
0-200* 0,00
200-225 0,07
225-250 0,15
250-275 0,25
275-300 0,50
300-325 1,00
325-350 1,30
350+ 2,10

* Σε περίπτωση ποιμνιοστάσιου θα ισχύει: κατανάλωση 0-250 m3 – χρέωση 0,00 €/κυβικό

 

Αφορά 3.900 υδρόμετρα και τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 170.000,00 €

Επίσης:

 • Η συντήρηση των υδρομέτρων να γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με χρέωση 2,040€ ανά εξάμηνο (όπου υπάρχουν αυτά).
 • Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 50% επί της αξίας της κατανάλωσης   του  νερού,  όπου  υπάρχει  αποχέτευση  και   χρεώνεται ανεξαρτήτως σύνδεσης του ακινήτου ένα εξάμηνο μετά την σχετική άδεια σύνδεσης των ακινήτων από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Λοιπές χρεώσεις:

 • Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 150,00 €
 • (Με την έκδοση κάθε νέας άδειας ύδρευσης θα απαιτείται και το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)
 • Επανασύνδεση μετρητή από προσωρινή διακοπή 42,00 €
 • Εγγύηση επαναφοράς οδοστρώματος και σωστής εκτέλεσης εργασιών 250,00€
 • Επανασύνδεση ύδατος 21,00 €
 • Επανατοποθέτηση μετρητή από διακοπή λόγω οφειλών 42,00 €

Επιπλέον:

 • Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι τρίτεκνες οικογένειες και οι οικογένειες που έχουν μέλη Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια.
 • Όλα τα σχολικά ιδρύματα του Δήμου Σικυωνίων θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού.
 • Να μην γίνεται χρέωση του τέλους χρήσης αποχέτευσης στις κοινόχρηστες παροχές ύδρευσης, με τον όρο να μην ξεπερνούν σε κατανάλωση τα 25 κυβικά το εξάμηνο, διότι μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτή δεν δικαιολογεί κοινόχρηστη χρήση. Στις περιπτώσεις εκείνες δε, που η κατανάλωση υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμηνο θα χρεώνεται κανονικά το τέλος χρήσης αποχέτευσης εξ’ ολοκλήρου, από το πρώτο κυβικό.
 • Σε Δημόσια και Δημοτικά κτίρια να μην χρεώνονται τόκοι υπερημερίας.
 • Σε όλες τις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο Νόμος.
 • Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει την περίοδο των καταμετρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Το αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης να ισχύει από το Α΄ Εξάμηνο 2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06-12-2018

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την αριθ. 160/2018 απόφαση τουΔ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (ΑΔΑ:ΩΣΒΜΟΕΚΠ-Ρ3Γ) , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο.

  Ε γ κ ρ ι ν ε ι, την Μείωση του Τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης σύμφωνα με την αριθ. 160/2018 (ΑΔΑ:ΩΣΒΜΟΕΚΠ-Ρ3Γ) απόφαση του Δ.Σ. της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) η ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  442/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email