441/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

40η/13.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

441/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 1/2021 έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΚΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 27.03.2023

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19849/09.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασιλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 6-12-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 18832/2022 αίτηση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α΄  ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με ανάδοχο την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

 

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α΄  ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Τα στοιχεία του έργου είναι:

Μελέτη:  1/2021 της Τ.Υ.

Συμφωνητικό:  Αρ. πρωτ. 12347/27-09-2021.

Προθεσμία περαίωσης έργου:  6 μήνες (έως 27-03-2022)

1η παράταση: 27-06-2022 (42-2022 απόφαση Ο.Ε.)

2η  παράταση: 27-09-2022 (178-2022 απόφαση Ο.Ε.)

3η  παράταση: 27-12-2022 (286-2022 απόφαση Ο.Ε.)

Πηγή χρηματοδότησης: Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Κωδικός προύπολογισμού:  Κ.Α. 02.64.7331.004.

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 186.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 103.649,84  € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός

Επιβλέποντες έργου: Tιμολέων Χασιώτης – Νικόλαος Στούκας

 

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α΄  ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», μέχρι 27-03-2023, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμημ. Τεχν. Εργων- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 1/2021 έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΚΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έως 27.03.2023 σύμφωνα με αυτά που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 441/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email