441/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                ορθή επανάληψη

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 38ης/07.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης : 441/2018

Περίληψη : Έγκριση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 13489/03.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Φιακάς Παναγιώτης 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12.  Γεώργας Χρήστος
13. Ραυτόπουλος Γεώργιος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Καρακούσης Ευάγγελος 4. Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10.Μπακόλιας Παναγιώτης 11.Κελλάρη Ιωάννα  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.  Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνας)  
Απόντες: 1. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2019», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου συμβουλίου :

  1. Την υπ’ αριθ. 3/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63 γ. Ν. 3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2019, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  2. Το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2019 όπως αυτό συντάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και αναλυτικά αναφέρεται στο αποφασιστικό της παρούσας .

 

Ακολούθως ο πρόεδρος  έδωσε το λόγω στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα  ανέφερε τα παρακάτω:

 

«…….Το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2019 είναι καταρτισμένο σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη και την οικονομική  δυνατότητα του Δήμου μας,  ο οποίος υπέστη μεγάλη οικονομική ασφυξία αφού τα έσοδά από επιχορηγήσεις μειώθηκαν συνολικά κατά 67% .  Καταρτίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν  μεγάλες ανάγκες τόσο της έδρας του Δήμου, όσο και των Τοπικών Κοινοτήτων. Έχουμε συνεχιζόμενα έργα τα οποία κάποια δημοπρατήσαμε κατά το έτος 2018 και συνεχίζουμε να δημοπρατούμε και τα υπόλοιπα προκειμένου να προχωρήσουμε σε συμβασιοποίησή τους.

Εφαρμόσαμε την πολιτική εκπόνησης μελετών ύψους 40.000.000,00 € για χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ-ΦΟΙΛΟΔΗΜΟΣ-LEADER και λοιπά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως οδοποιίες, ύδρευση  και αναπλάσεις.

Μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη όπως:

Ύδρευση:  Έργο συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000,00€ δημοπρατήθηκε  με  φορέα υλοποίησης τη  ΔΕΥΑ Σικυωνίων , και ολοκληρώνεται στις αρχές του έτους.

Η αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων ΑΣΟ: συμβασιοποιήθηκε εντός του έτους 2018.

Το Αρχαίο θέατρο Σικυώνας:  Συνεχίζονται  οι ανασκαφές για την ανάδειξή του.

Η  επέκταση του Λιμανιού:  δημοπρατήθηκε και θα συμβασιοποιηθεί εντός του έτους 2019 .

Τέλος προτεραιότητα θα δώσουμε  στα έργα υποδομής τα οποία θα φέρουν ανάπτυξη και έσοδα στο δήμο μας…..»

 

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 3/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
  • το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2019
  • την ισχύουσα Νομοθεσία – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων

κ.κ. Ραυτόπουλου Γ., Σαρχάνη Κ., Γεώργα Χ., Ρουμπέκα Γ. & Νανόπουλου Β.

καθώς και του Προέδρου Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού κ. Νικολάου Δ.

 

Εγκρίνει το ΤEXNIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019,  αναλυτικά ως εξής:

 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2019

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
00     ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     
1 00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση  &  διερεύνησης  Αρχαίου Σταδίου} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 98.331,58 € Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=50.161,50€ + Από Ιδίους Πόρους  
2 00.6737.011 Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 76.065,14 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ   
3 00.6737.012 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» 10.000,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018  
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 184.396,72 €  
 
20     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
4 20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 30.000,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019  
5 20.7326.001 Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής 220.000,00 € ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 250.000,00 €    
 

 

25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
6 25.7312.001 Κατασκευή αρδευτικών έργων Δήμου Σικυωνίων 202.028,47 € Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=160.315,00€ + ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ=1.266,23€+ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ=7.917,34€+ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ=1.640,43€+ΣΑΤΑ 2011=769,49€+ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}=2.154,81€ +  ΣΑΤΑ 2012=27.965.17€  
7 25.7325.002 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ 75.249,50 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018  
8 25.7336.003 Aντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Συνεχιζόμενο) 29.016,00 € ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 306.293,97 €    
30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
9 30.7323.001 Οδοποιϊα Δήμου Σικυωνίων 492.080,08 € Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=160.315,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=10.185,90€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=92.334,73 + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=51.923,49€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=31.342,76€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018=145.978,20€  
10 30.7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 26.918,06 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013)  
11 30.7323.003 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 82.968,40 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ   
12 30.7412.004 Εκπόνηση μελετών έτους 50.000,00 € ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ  
13 30.7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 155.000,00 € {Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου  Αστική Αναζωογόνηση 2018=91.683,00€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=37.976,41€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=7.719,01€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=282,30€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=15.046,42€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=1.819,86€  , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013=115,00€ και  ΣΑΤΑ 2012=358,00€ .  
14 30.7325.004 Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης} 86.552,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018)  
15 30.7323.005 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία 32.284,53 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ   
16 30.7322.010 Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.762,88 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018  
17 30.7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.165,44 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014  
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 954.731,39 €    
 
35    ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
    0,00 €    
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €    
45    ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 
18 45.7326.002 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων 18.200,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 18.200,00 €    
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
     
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
19 61.7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 201.936,06 € Π.Α.Α. 2014-2020  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 201.936,06 €    
 
 62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  0,00 €    
63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
20 63.7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18€ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010  
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  3.359.609,18€    
 

 

 

 

 

64  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 
21 64.7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην  Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 140.963,36 € Π.Α.Α. 2014-2020  
22 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 522.841,32 €  Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572  
23 64.7336.002 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 288.726,98 €  Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572  
24 64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (Συνεχιζόμενο) 246.739,44 € Π.Α.Α. 2014-2020  
25 64.7333.001 Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια  του  Δήμου Σικυωνίων  και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο  που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 225.091,21 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571)  
26 64.7333.002 Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ, της Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και της Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 279.429,94 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571)  
27 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 698.383,22 € ΕΣΠΑ  
28 64.7341.013 Αγροτική Οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση Λίμνη-Αμπέλια, Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006132446 800.000,00 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ  
29 64.7341.014 Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση-ασφ/στρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων – (Β’ Ειδικός Προϋπ/σμός), Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006173647 800.000,00 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ  
30 64.7331.001 Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 206.108,68 € Από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. ΣΑΕ 055=114.600,00€ + Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=0,57€ + Από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=44.508,11€ &  Από Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00€  
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  4.208.284,15€    
69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)  
           
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ       
 

 

 

 

 

 

 

70      ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
31 70.7331.003 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 91.196,27 € (Από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=22.046,27€ + Από ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=69.150,00€ )  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 91.196,27 €
 
9.574.647,74 €  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η 9.574.647,74 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
184.396,72 € 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
250.000,00 € 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
104.265,50 € 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
954.731,39 € 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0,00 € 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
18.200,00 € 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
0,00 € 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
201.936,06 € 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
0,00 € 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
3.359.609,18 € 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
4.208.284,15 € 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
0,00 € 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
91.196,27 € 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  441/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email