44/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

8η/10.3.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   3ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

44/2023

  Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών για την

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 10η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4018/6.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.  
    -Μαστοράκης Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μυττάς Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. ΥΣ.247/28-2-23 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβίβασε το από 21/02/2023 πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών, που ακολουθεί,

Στην αίθουσα 4 του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 21η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Δήμαρχος κ. Σπ. Σταματόπουλος, Πρόεδρος

2/ Σωτηρόπουλος Ιωάννης, μέλος

3/ Ρουμπέκας Γεώργιος, μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθ. 225/2022 (ΑΔΑ:6ΤΨ1Ω1Θ-ΣΗΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει την φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, που προκηρύχθηκε για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προς το Δήμο προσφορά, όπως αναφέρεται στην αριθ. 1676/01-02-2023  Διακήρυξη Δημάρχου.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη :

1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί  καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2) το Π.Δ. 34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα, περί των μισθώσεων που δεν υπάγονται στην προστασία του εν λόγω Π.Δ.

3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 (Α΄133)

 4) του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

5) την υπ’ αριθ. 52/13-04-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) ισογείου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6) την υπ΄ αριθ. 7/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:965ΦΩ1Θ-ΒΕΧ)  περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού Ακινήτου Κοινότητας Λαλιωτίου

7) τους όρους της αριθ. 1676/01-02-2023 Διακήρυξης Δημάρχου

κηρύσσει την έναρξη διεξαγωγής της δημοπρασίας .

Εφόσον δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή κήρυξε την δημοπρασία άγονη.

Έπειτα από τα ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την κήρυξη της δημοπρασίας ως άγονη και την επανάληψή της σε νέα ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 1676/01-02-2023 Διακήρυξης Δημάρχου.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο, 21 Φεβρουαρίου 2023

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σταματόπουλος Σπυρίδων Σωτηρόπουλος Ιωάννης Ρουμπέκας Γεώργιος

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 7/2023 (965ΦΩ1Θ-ΒΕΧ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΟΕ
  • την 1676/01-02-2023 Διακήρυξη,
  • το ως άνω 21/02/2023 πρακτικό,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 21/02/2023 πρακτικό της επιτροπής φανερής πλειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (79,19 τμ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και κηρύσσει τη δημοπρασία -άγονη-

Β. Ορίζει ως ΝΕΑ ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας την Τρίτη 28η Μαρτίου 2023 και ώρα 10.00’ με 11.00’ πμ.  σύμφωνα με την 1676/01-02-2023 Διακήρυξη.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.3.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email