44/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 5ης /22. 2. 2023  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   44/2023

Περίληψη:  Γνωμοδότηση επί  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα»στην πόλη του Κιάτου μετά το αριθ. 50681/15-2-2023 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου Ν. Κορινθίας .

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 συνήλθε σε έκτακτη   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2949/22-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Τσολάκος Γεώργιος 6 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. ΣώκοςΔημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος     12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14.  Λέγγας Μάρκος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Συριάνος Κων/νος                          19. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 20.Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης  24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Κατσιμπούλας Αντώνιος 26.  Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

Ουδείς

   
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Κων/νος

                            (Κρυονερίου)

 
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Παν.

(Πασίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 33. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 34. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)  

 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Γνωμοδότηση επί  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα»στην πόλη του Κιάτου μετά το αριθ. 50681/15-2-2023 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου Ν. Κορινθίας», ο Πρόεδρος  ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του εν λόγω θέματος,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο Ομόφωνα  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το ως άνω έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου με το οποίο ζητούν να γνωμοδοτήσει ο Δήμος Σικυωνίων,  επί του με αριθ. πρωτ. 3083/13-2-2023 εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου, σχετικά  με την παράταση του ωραρίου των καταστημάτων στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα» την 25η Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο  από τις 20:00 έως τις 22:30 μ.μ.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

 

  Α. Ομόφωνα ,  Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  77 §6 του ν. 4555/2018.

 

Β.  Κατά Πλειοψηφία,  Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου 

  Γνωμοδοτεί Θετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, ως προς την   παράταση

ωραρίου των καταστημάτων στην πόλη του Κιάτου στο πλαίσιο των Αποκριάτικων εκδηλώσεων «Λευκή Νύχτα» την 25η Φεβρουαρίου  2023 ημέρα Σάββατο και ώρα από τις 20:00 έως τις 22:30 μ.μ.

 

Γ. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στο Τμήμα  Εμπορίου – Απασχόλησης Ν. Κορινθίας  για τις δικές

του ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 44/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email