44/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6ης/24.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 44/2021   θέμα ΣΤ’

προ ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση, Ανανέωση & Διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 24η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1591/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Σώκος Δημήτριος  
απόντες: (ουδείς)      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 23/02/2021 έγγραφο του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Ο Δήμος Σικυωνίων από 27-11-2020 έχει υπογράψει σύμβαση με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αφορά στις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού από τους σταθμούς διοδίων της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με προορισμό τον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου για την απόθεση των απορριμμάτων.

 

Έχει εγγραφεί στο συνδρομητικό πρόγραμμα BASIC 3.2 της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με κωδικό αριθμό συνδρομητή: 10746155 και έχει στην κατοχή του συνολικά έξι (6) πομποδέκτες για ισάριθμα οχήματα.

Επίσης ο Δήμος μας στα τέλη Δεκεμβρίου 2020, προμηθεύτηκε ακόμη ένα απορριμματοφόρο με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 5482, το οποίο πρέπει να προστεθεί στην ανωτέρω σύμβαση.

 

Το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασμό της ανωτέρω σύμβασης κοντεύει να εξαντληθεί και για να συνεχίσουν τα οχήματά του να χρησιμοποιούν την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ, πρέπει να ανανεωθεί.

 

Ο προϋπολογισμός για την ανανέωση του λογαριασμού για ένα (1) έτος, εκτιμάται σε 8.000€ (με Φ.Π.Α. 24%) και υπολογίζεται για 3.636,37 διελεύσεις περίπου τον χρόνο.

 

Η διαδρομή κάθε οχήματος περιλαμβάνει δύο διελεύσεις από τον πλευρικό σταθμό διοδίων της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ (σταθμός διοδίων Κιάτου στην κατεύθυνση προς Πάτρα) συνολικού ποσού 4,40€ (2,20€ Χ 2 διελεύσεις) με Φ.Π.Α. 24%. (3.636,37 διελεύσεις Χ 2,20€ = 8.000€).

 

Για τον ανωτέρω σκοπό έχει εκδοθεί η αριθ. 32/2021 Α.Α.Υ. ποσού 8.000€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6411.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου.

Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά με εντάλματα προπληρωμής.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην:

  1. Έγκριση τροποποίησης της ισχύουσας σύμβασης του συνδρομητικού προγράμματος με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και ειδικότερα την προσθήκη του καινούργιου απορριμματοφόρου με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 5482 και την ένταξή του στο πρόγραμμα BASIC2 της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  2. Έγκριση ανανέωσης της σχετικής σύμβασης διέλευσης των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού του Δήμου από τα διόδια της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  3. Παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υποβολή αιτήματος, την υπογραφή και παραλαβή οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω και κάθε οχήματος του Δήμου μας.

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης του συνδρομητικού προγράμματος με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και ειδικότερα την προσθήκη του καινούργιου απορριμματοφόρου με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 5482 και την ένταξή του στο πρόγραμμα BASIC 3.2 της εταιρείας.

 

Γ. Ανανεώνει για το έτος 2021, τη σύμβαση διέλευσης των απορριμματοφόρων και ενός φορτηγού του Δήμου Σικυωνίων από τα διόδια της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υποβολή αιτήματος, την υπογραφή και παραλαβή οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω και κάθε οχήματος του Δήμου μας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email