44/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 16/19-11-2019  έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης 44/2019

 

Περίληψη: «Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2019-2020».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19  Νοεμβρίου του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:315/18-11-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε  ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα 7  μέλη  ήτοι:

 

                      ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική    Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Γεώργας Χρήστος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7.   Βυτινιώτης Αλέξιος 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το   1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2019-2020» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

 

 

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το υπ αριθ. Φ.6.2/3537 /05-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης το οποίο έχει ως εξής:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

—–

Ταχ. Δ/νση:        Κολιάτσου 44

Τ.Κ. – Πόλη:       20100 Κόρινθος

Ιστοσελίδα:        http://dipe.kor.sch.gr

email:                  mail@dipe.kor.sch.gr

Πληροφορίες:    Ντίνα Κωνσταντινίδη

Τηλέφωνο:         2741363409

FAX:                     2741085891

 

 

Κόρινθος, 05-11-2019

Αρ. Πρωτ.: Φ.6.2/3537

 

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Σικυωνίων

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, σχολικού έτους 2019-2020»

 

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Σικυωνίων, με το ποσό των 1.270,92 , για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων), σχολικού έτους 2019 -2020, των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων του Δήμου σας, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατό, Πρακτικό Αποδοχής και Αποδεικτικό Είσπραξης.

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
1 ΜΟΥΛΚΙΟΥ 170,82 €
2 1ο ΚΙΑΤΟΥ 85,68 €
3 2ο ΚΙΑΤΟΥ 284,84 €
4 3ο ΚΙΑΤΟΥ 141,22 €
5 4ο ΚΙΑΤΟΥ 121,84 €
6 6ο ΚΙΑΤΟΥ 182,96 €
7 ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 38,76 €
8 7o KIATOY 57,12 €
9 ΠΑΣΙΟΥ 89,76 €
10 ΦΕΝΕΟΥ 38,76
11 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 59,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1.270,92 €

 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας

 

Αλέξανδρος Αντωνίου

 

 

 

 

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και  μετά από  διαλογική συζήτηση

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 2. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των χιλίων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (1.270,92€) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας(Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων)  σχολικού έτους 2019 -2020.

 

 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων  κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2019  και  υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20-11-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email