44/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/04.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 44/2019   Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, μετά την 37/2019 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής απόφασης του ΥΠΕΣ για Συμπληρωματική κατανομή ποσού 59.961,35€ κάλυψης λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Σικυωνίων,  προερχόμενου από τους ΚΑΠ έτους 2018.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 4η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2391/28.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 14ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, μετά την 37/2019 απόφαση ΔΣ περί αποδοχής απόφασης του ΥΠΕΣ για Συμπληρωματική κατανομή ποσού 59.961,35€ κάλυψης λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Σικυωνίων,  προερχόμενου από τους ΚΑΠ έτους 2018, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 27/02/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • την 78020/28.12.2018 (7ΥΙ9465ΧΘ7-2ΚΨ) απόφαση ΥΠΕΣ,
  • την 37/2019 (ΩΙ67Ω1Θ-ΧΔ0) απόφαση ΔΣ,
  • το από 27/02/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί τον Π/Υ τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

 

1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑ  06.00.0611.001  με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» πίστωση ποσού 59.961,35€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.406.162,36€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.466.123,71€ .

 

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

59.961,35€

1.1 Στον Κ.Α. 02.15.6474.007 των εξόδων με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών», ποσό  8.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π. έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
1.2 Στον Κ.Α. 02.25.6117.001 των εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ολοκλήρωση των υδραυλικών υπολογισμών στα δίκτυο άρδευσης της Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσό  9.920,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π. έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
1.3 Στον Κ.Α. 02.10.7131.005 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια συστήματος ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων (Συναγερμός – κάμερες)», ποσό 3.000,00€ προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π. έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 6.000,00€.
1.4 Στον Κ.Α. 02.00.6739.002 των εξόδων με τίτλο «Έξοδα Κηδείας απόρων Δημοτών», ποσό 2.000,00€ προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π. έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.000,00€.

 

1.5 Στον Κ.Α. 02.00.6526 εξόδων με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού», ποσό 3,91€ προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π. έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 312.445,34€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 312.449,25€.
1.6 Στον Κ.Α. 02.00.6492.002 των εξόδων με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσό 7.037,44€ προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π. έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 41.995,64€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 49.033,08€.
1.7 Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», ποσό 30.000,00€ προερχόμενη από συμπληρωματική κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π. έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 92.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 122.000,00€.

 

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email