44/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8/ 10-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   44 / 2017

Περίληψη: «Περί εγκρίσεως και διάθεση πίστωσης για την κατασκευή δύο (2) μεταλλικών εστιών εκμάθησης

                    Ποδοσφαίρου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10ην Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 102/06-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                 2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Οδυσσέας       Πανδής

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                                                                          

 

                                                                                                    

Θέμα   4ον

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζάρκος Δημήτριος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί εγκρίσεως και διάθεση πίστωσης για την κατασκευή δύο (2) μεταλλικών εστιών εκμάθησης Ποδοσφαίρου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας» ανέφερε τα εξής:

Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να κατασκευάσει δύο (2) μεταλλικές εστίες εκμάθησης

Ποδοσφαίρου στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας για να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο στον προαύλιο χώρου

του Σχολείου, διότι το γήπεδο ποδοσφαίρου είναι ακατάλληλο αφενός και αφετέρου τα παιδιά θα πρέπει να βγαίνουν

εκτός του προαύλιου χώρου για να το επισκεφθούν, για το λόγο αυτό,κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω κατασκευή, από

την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε την απ’ ευθείας ανάθεση της κατασκευής και τοποθέτησης δύο (2) μεταλλικών

εστιών εκμάθησης Ποδοσφαίρου, στον κ. Κουτσομίχο Νικόλαο του Γεωργίου, όπου διατηρεί κατάστημα στην

Τοπική Κοινότητα Μεσινού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας με Α.Φ.Μ.029277807

Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη κατασκευής δύο (2) μεταλλικών εστιών.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

8.- Το αρχικό αίτημα που έχει προηγηθεί.

9.- Tην από 11-10-2017 προσφορά του κ. Κουτσομίχου Νικολάου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα και την διενέργεια της   κατασκευής και τοποθέτησης δύο (2) μεταλλικών εστιών

ποδοσφαίρου, έναντι ποσού   τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της κατασκευής και τοποθέτησης δύο (2) μεταλλικών εστιών

ποδοσφαίρου, στον κ. Κουτσομίχο Νικόλαο του Γεωργίου, όπου διατηρεί κατάστημα στην

Τοπική Κοινότητα Μεσινού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας με Α.Φ.Μ. 029277807

Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, έναντι ποσού τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (372,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α 24%.

3. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης της παραπάνω κατασκευής και τοποθέτησης των δύο (2) μεταλλικών εστιών ποδοσφαίρου.

4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α.   Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την  εν λόγω κατασκευή και τοποθέτηση των δύο (2) μεταλλικών εστιών ποδοσφαίρου.

5. Η πληρωμή του κατασκευαστή θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου από τον κατασκευαστή, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

       και

6.– Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή της παραπάνω προμήθειας αποτελούμενη ως εξής:

α. Τακτικό Μέλος τον κ.   Ασβεστόπουλο Δημήτριο,     Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Βασίλειο

       β. Τακτικό Μέλος την κ.   Λεονάρδου Αναστάσιο   και   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο

       γ. Τακτικό Μέλος τον κ.   Βυτινιώτη Αλέξιο ,                   Αναπληρωματικό Μέλος τον κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο.

               Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                    

                                                                                                            

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο   11-10-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                        ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                               Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email