439/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

40η/13.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

439/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 9/2020 έργου

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΚΑ»

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΟΥ έως 31.03.2023                                                         

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19849/09.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασιλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 8-12-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση ”Πλάκα” της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού».

 

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη9/2020 της Τ. Υ.  του Δήμου.

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 1.199.999,99 € (με ΦΠΑ 24%).

Πηγή χρηματοδότησης:  Χρηματοδότηση από πιστώσεις  ΠΔΕ.

Ανάθεση:  Πρόσκληση με διαπραγμάτευση με την αριθ. 255/2022 Απόφαση της Ο.Ε.

Ανάδοχος: ΚΕΤΕΜ Α.Ε.

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.  14333/13-9-2022

Αρχική  προθεσμία  περαίωσης  έργου:  31-12-2022

1η Παράταση προθεσμίας έως: 31-3-2023 υπό έγκριση

Ποσό συμφωνητικού: 948.387,09 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕπιβλέπωνΒ. Κατσιμπούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.

2) Την αριθ. 19378/5-12-2022 αίτηση της ΚΕΤΕΜ Α.Ε., αναδόχου του έργου,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: « Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση ”Πλάκα” της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» με αναθεώρηση τιμών  έως 31-3-2023,  σύμφωνα με αυτά που επικαλείται στην αίτησή του.

Ο Διευθυντής

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ του με αρ. μελέτης 9/2020 έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΚΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΟΥ έως 31.03.2023 σύμφωνα με αυτά που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 439/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email